24 juni, 2024
Onze vakbondVoorjaarsnota 2016: Chinees Rekenwerk

Voorjaarsnota 2016: Chinees Rekenwerk
V

 Met het verschijnen van de Voorjaarsnota (VJN) 2016 worden de begrotingen van  alle departementen op het prijsniveau 2016 gebracht  (prijscompensatie). Bij de opstelling van de begroting in 2015 is gerekend met het prijsniveau 2015. De VJN dient verder ook om beleidswijzigingen van het kabinet na Prinsjesdag 2015 te implementeren en daarmede de begrotingen 2016 en daarna aan te passen. De VJN wordt ook gebruikt om de overboekingen van niet bestede gelden uit 2015 in de begroting 2016 en de jaren daarna op te nemen. VJN 2016 is gepubliceerd op 30 mei jl en de vraag is nu; wat zijn de gevolgen voor Defensie?

De Defensie begroting is gestegen met 58 miljoen tot 8.292 miljoen.

In de VJN is opgenomen een bedrag van 129,6 miljoen voor het loonakkoord. Daarnaast heeft er een overboeking “onderuitputting 2015” plaatsgevonden van  178,7 miljoen.  Hiervan gaat 27,8 mln. naar latere jaren. Door herijking van het investeringsplan is 200 mln. naar latere jaren verschoven.  Daarnaast wordt, door plussen en minnen op andere uitgave categorieën, nog eens 39 mln. van het budget afgehaald (deels verschoven naar latere jaren). Bovendien is een prijscompensatie toegekend van 16 mln. Per saldo komt het budget 58 mln. hoger uit.
Maar feitelijk leveren wij weer in.

Een paar aanvullende opmerkingen.

 • Prijscompensatie: Defensie heeft prijscompensatie gehad voor de gestegen loon- en prijskosten . Daarnaast heeft Defensie ook te maken met valuta risico. Veel aanschaffingen gebeuren in het buitenland. Berekend is dat voor zowel gestegen prijzen voor militair materieel als voor valuta risico Defensie tussen de 160 en 200 mln. per jaar nodig heeft om alleen al de koopkracht van het budget te behouden. De toegekende 16 mln. kan niet meer dan een beschamende compensatie worden genoemd.
  Deze ondercompensatie gebeurt al vele jaren achtereen en holt het defensiebudget steeds verder uit.

  Wij leveren hier dus ook weer fors in.

 • Algemene korting. De Rijksbegroting over alle departementen kent meevallers en tegenvallers. De tegenvallers zitten met name op de posten immigratie en de gasbaten. Defensie is aangeslagen voor een korting van 103 miljoen euro in 2016 en is in de eerder gemelde plussen en minnen verwerkt.
  Deze algemene korting loopt op in 2017 tot 126 miljoen,  in 2018 naar 168 miljoen, in 2019 tot 268 miljoen, in 2020 naar 322 en vanaf 2021 wordt hij structureel 329 miljoen.

  De algemene korting werkt de komende jaren versterkt door.

  Onlangs is uitgelekt dat Defensie er volgend jaar mogelijk 300 miljoen erbij krijgt. Het kan overigens ook zijn dat dit oplopend is, bijv 100 miljoen in 2017 en daarna in 2018 en 2019 telkens met 100 miljoen wordt verhoogd. Maar uitgaande van 300 miljoen in 2017 zal hier eerst de korting van 126 miljoen van moeten worden afgetrokken. Wanneer er dan weer een prijscompensatie van 16 miljoen wordt verstrekt in plaats van de benodigde 160 tot 200 miljoen, dan is er wederom niets over.

  De 300 miljoen van 2017 is in elk geval maar 174 miljoen en geen 300.

 • Investeringen. Defensie heeft langjarig een investeringsquote van tenminste 20% nodig. De ontwerpbegroting 2015 kende een investeringsquote van 18 %. In euro’s, 1.408 mln. Hiervan is 178,7 miljoen overgeheveld naar 2016 en latere jaren waardoor de investeringsquote 2015 uitkwam op 13,8%, een trend die al jaren aan de gang is.
  Dat betekent ook dat de voertuigen, schepen, vliegtuigen ouder worden en dat de druk op het exploitatie budget blijft stijgen.

  Defensie trekt een onhoudbare wissel op zijn materieel en daardoor op zijn exploitatie budget.

 • Kort samengevat.
  Het budget voor 2016 is toegenomen met 58 mln. Maar feitelijk leveren wij door gestegen loonkosten en overhevelingen euro’s in.

Het investeringsbudget voor 2015 eindigt onder de 14% en voor 2016 wordt alweer 200 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Volgend jaar zal blijken dat wij ook hier het noodzakelijke niveau van 20% bij lange na niet halen.
Door voor het zoveelste jaar op rij te weinig te investeren (gepland al ruim minder dan 20% en deze putten wij nog niet eens uit) wordt de druk op de exploitatie steeds hoger.

Defensie eet zichzelf op door te weinig te investeren en daardoor de  exploitatie budgetten nog intensiever te belasten. Door het  toekennen van onvoldoende prijscompensatie wordt opnieuw tussen de 160 en 200 mln aan koopkracht verloren. De 300 miljoen van 2017 is waarschijnlijk een wassen neus.
Enkel en alleen bedoeld om in Warschau goede sier te kunnen maken?

VJN 2016 – Defensie teert steeds verder in!!

Bron: CMHF sector defensie

Mening ODB
Stop de afbraak begin met opbouw, roepen wij al meer dan tien jaar. De strijd om een fatsoenlijke begroting voor personeel (normaal CAO) en goed materieel (voldoende kwaliteit, in voldoende kwantiteit) is nog niet gestreden. Door het bovenstaande heeft u als lezer een goed overzicht wat het verschil is tussen mooie praatjes en de bittere waarheid. Gewoon een portie Chinees rekenwerk

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: