22 juli, 2024
Onze vakbondVerslag 31ste Ledenvergadering ODB

Verslag 31ste Ledenvergadering ODB
V

Opening

De voorzitter ODB Danny van Hoewijk opent de vergadering om 10:00 uur.  De agenda wordt zonder wijzigingen door de ALV goedgekeurd. Daarna worden de notulen doorgenomen met de leden.

Notulen 29ste ALV mei 2023 worden definitief goedgekeurd met de naamcorrecties die in november 2023 werden opgemerkt. Daarna worden de notulen 30ste ALV november 2023  doorgenomen en goedgekeurd.

Juridische ondersteuning

De voorzitter steekt gelijk van wal. Gezien het hoge aantal hulpaanvragen in 2023 zoekt het bestuur extra vrijwilligers voor de sectie juridische hulpverlening, die Danny van Hoewijk en andere raadsmannen de leden aanbieden. Hij benadrukt het belang voor onze vereniging.

Kommer en kwel

Daarna krijgen Erik Nuninga en Henk Dolmans het woord, zij bespreken aan de hand van treffende praktijkvoorbeelden de vele actuele problemen bij Defensie, zoals een tekort aan militair personeel en niet werkend materieel bij Defensie. Ook de afbraak van opleidingen met name die van onderofficieren is zorgwekkend.

Redactie ODB

De redactie presenteert daarna de vernieuwde website met onder andere een nieuw kleurenschema en aangepaste teksten. Deelnemers van de ALV geven aan dat meer “wapenfeiten” en wekelijkse kritische stukken over misstanden bij Defensie gewenst zijn. De groep wordt gevraagd om dergelijke misstanden door te geven aan de redactiecommissie via administratie@defensiebond.nl of secretaris@defensiebond.nl

Pensioen

De voorzitter geeft vervolgens een korte uitleg over het invaren van oud naar nieuw pensioensysteem Henk Dolmans geeft daarna een korte aanvulling over het BRIOP (Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel) en dat hij daarmee een tekort aan pensioengevend salaris heeft aangetroffen over de vele jaren die hij in dienst heeft gezeten.

Danny vraagt om ondersteuning bij de Koepel Gepensioneerden inzake ABP aangelegenheden. Jos Peeters wordt gevraagd en zegt toe deze steun te geven.

Financiële Situatie ODB

De penningmeester Aad Splinter presenteert het financieel jaarverslag. De ODB is financieel gezond. Dit wordt ook zichtbaar in de meerjarenbegroting. Het financieel jaarverslag wordt daarna goedgekeurd en de penningmeester (ODB en SVEDD) wordt decharge verleend.

Jaarverslag 2023 ODB

De voorzitter bespreekt het jaarverslag en de diverse door de ODB georganiseerde evenementen, zoals juridische bijstand, belastingservice, en belangenbehartiging. De inzet van het bestuur wordt zeer gewaardeerd.

Verkiezingen Secretaris en Vicevoorzitter

Er zijn geen kandidaten voor de functie van vicevoorzitter. Alex Hiemstra stelt zich opnieuw kandidaat voor secretaris en wordt herkozen. Hierna schorst Danny de vergadering voor een lunch.

De vergadering wordt hervat om 1300. Er komen slechts twee onderwerpen aan bod.

Stand van Zaken ODB en de Centrales

Na het aanstellen van de nieuwe voorzitter in 2023, heeft de ODB gelijk een verzoek ingediend bij de HDP om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen (zie eerste brief B.H.J.J. M Völkers). Dit verzoek werd door de huidige HDP doorgeschoven naar de ODB om contact met de bestaande centrales te zoeken . De ervaringen van de ODB zijn uiteindelijk beschreven in een zakelijke brief aan de HDP. Indien onze vakbond geen gehoor of geblokkeerd zou worden gaat de BS verdere actie ondernemen.

Klacht- en Adviescommissie

Jos Peeters geeft een korte toelichting op de werkzaamheden van de klacht- en adviescommissie en houdt aansluitend een vergadering met de commissieleden.

Rondvraag

Conny Dinkelman meldt dat declaraties voor reiskosten naar administratie@defensiebond.nl gestuurd kunnen worden.

Jos Peeters vraagt naar de datum van de volgende ALV. De voorzitter geeft aan dat deze plaatsvindt op 29 november 2024 in Den Helder.(van 1000 – 1600) Ook deze vergadering kan gevolgd worden via Skype.

Erik Nuninga ziet kansen voor samenwerking met onder andere de Koepel, en de nieuwe partners.

De voorzitter beëindigt de vergadering om 14.00 uur en nodigt de ALV uit aan de bar voor een afscheids- en napraatdrankje.

Tekst: Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: