18 mei, 2024
Onze vakbondVakcentrales kritisch op novelle Witteveenkader

Vakcentrales kritisch op novelle Witteveenkader
V

De vakcentrales MHP, CNV en FNV hebben kritisch commentaar gegeven op het wijzigingsvoorstel nadat de Tweede Kamer al heeft ingestemd met het oorspronkelijke voorstel (in kamertermen: novelle) over de verandering van de fiscale regels voor het aanvullend pensioen, het zogenaamde Witteveenkader. Dit met het oog op een hoorzitting in de Tweede Kamer over deze novelle. Direct na het uitkomen van de novelle heeft MHP al haar bezwaren tegen de vormgeving van de nettolijfrente en de aftopping kenbaar gemaakt.

Het Witteveenkader bepaalt hoeveel jaarlijks voor de opbouw van een pensioen maximaal mag worden afgetrokken. Op die manier bouwt men een pensioen op zonder dat men daar bij de inleg van de premie al belasting over heeft betaald. Staatssecretarissen Frans Weekers van Financiën en Jetta Klijnsma van Sociale Zaken hebben maandag 20 januari een novelle aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt de aanpassing geregeld van het eerder ingediende wetsvoorstel tot wijziging van het Witteveenkader per 2015.Over dit eerder ingediende wetsvoorstel heeft het kabinet constructieve gesprekken gevoerd met de verschillende fracties uit de Tweede Kamer. Deze gesprekken hebben tot wijzigingsvoorstellen geleid die aan de bezwaren van D66, ChristenUnie en SGP tegemoet komen en zijn vastgelegd in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van 18 december 2013. In de novelle wordt uitwerking gegeven aan deze wijzigingsvoorstellen.

In de brief van 30 januari jl. spreken de vakcentrales zich wederom principieel uit tegen de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering van het pensioengevend inkomen. Daarnaast hebben de vakcentrales een aantal specifieke zorgen ten aanzien van de novelle naar voren gebracht. Zo zijn de vakcentrales van mening dat de nettospaarregeling ook algemeen verbindend moet kunnen worden verklaard en daarnaast ondergebracht moet worden bij de Pensioenwet. Dit zodat er arbeidsvoorwaardelijke afspraken kunnen worden gemaakt en ook pensioenfondsen de aanvullende regeling kunnen uitvoeren voor hun eigen deelnemers.

Ook brengen de vakcentrales de nadelige effecten voor eindloonregelingen als gevolg van het gewijzigde fiscale kader onder de aandacht. Hierover schreef de MHP op 17 januari jl. al een brief naar de Tweede Kamer.

Verder vragen de vakcentrales aandacht voor de premie-effecten als gevolg van dit wetsvoorstel. Mogelijk daalt de kostendekkende premie voor de pensioeninkoop, maar als gevolg van het nieuwe Financieel ToetsingsKader (FTK) zal deze hoogstwaarschijnlijk weer stijgen. De vakcentrales vinden dat de generatietoets en de toetscriteria een wettelijke basis zouden moeten krijgen als onderdeel van het nieuwe FTK.

bron:MHP
rijksoverheid.nl
wikipedia.nl

Tot slot vragen de vakcentrales aandacht voor het flankerend arbeidsmarktbeleid. Tijdens het Pensioenakkoord in 2011 heeft het toenmalige kabinet hiervoor een behoorlijk budget toegezegd aan sociale partners. Inmiddels is dit pakket zo goed als uitgekleed. Dit terwijl de oplopende werkloosheid en de kleine kans op werk voor sommige groepen, nu juist vragen om investeringen.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: