23 juni, 2024
Onze vakbondStartbrief reorganisatie Defensie 2011

Startbrief reorganisatie Defensie 2011
S

Het was even wachten maar op 1 augustus jl. heeft secretaris-generaal Annink in opdracht van de minister van Defensie het startsein gegeven voor het reorganisatieproces bij Defensie(geweldig toch midden in het zomerverlof). In de startbrief zijn onder meer de randvoorwaarden opgenomen waarbinnen de reorganisaties uitgevoerd moeten worden. Het gaat onder meer om de procedure rond de ‘numerus fixus’ en de diverse richtinggevende leidraden voor de defensie-onderdelen.

De ODB zal de reorganisaties en de numerus fixus kritisch volgen en het belang van duidelijkheid voor het militaire en burgerpersoneel blijven benadrukken. Daarnaast staan veel getallen genoemd die echter een beperkt beeld geven omdat het personeelsplaatje constant aan veranderingen bloot staat. De ODB gaat de tekst van dit behoorlijk lijvig document(en) de komende weken bestuderen en deze rond laten gaan bij onze kaderleden voor advies.

Wie gaan het uitvoeren

De commandanten van de zeven defensie-onderdelen zijn uitvoeringsverantwoordelijk en maken op basis van de startbrief een vertaling naar hun eigen organisatie (ongetwijfeld zeven eigen interpretaties, maar wel gezien vanuit eigen operationeel perspectief) en gaan daarmee verder aan de slag.

Zij hebben tot de derde week van september van dit jaar de tijd om een plan van aanpak te maken. Met de centrale medezeggenschapsraad zijn afspraken gemaakt waardoor geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Defensie wil zo snel als mogelijk reorganiseren (niet alleen u maar ook de MC’s moeten daardoor alert reageren) zodat het personeel tijdig weet waar het aan toe is.

Numerus fixus

In de startbrief staat onder meer hoe de commandanten invulling moeten geven aan de numerus fixus (NF). De NF geeft aan hoeveel werknemers per rang en schaal werkzaam mogen zijn binnen het Defensie-onderdeel. Men heeft kaders ontwikkeld met zelf gemaakte spelregels, kijk, dat is nou duidelijk (voor wie eigenlijk?). Defensie wil de NF op korte termijn gebruiken als sturingsinstrument bij alle reorganisaties en de daarmee gepaarde overtolligheid(Bonden en MC’s dienen deze processen op juistheid te controleren).

Arbeidsvoorwaarden overleg

Naast deze startbrief is het overleg weer van start gegaan waarbij een van de bonden al voorzichtig positief is, d.w.z. dat deze vereniging met de minister in zee wil gaan en de schijn wekt akkoord te zijn met alle personeelsreducties, verlagingen van toelagen en het nieuwe voorstel over een andere pensioenberekening. “Ik ben benieuwd welke vakbond hiermee in zee wil gaan?”

Herbeleggingsplan Vastgoed

Het herbeleggingsplan vastgoed en infrastructuur is na maanden van plannen nog steeds niet gereed. Er vindt nog bestuurlijk overleg plaats over de locaties van Defensie die al dan niet moeten worden afgestoten. De verwachting van Defensie is dat hierover in de derde week van augustus meer duidelijkheid komt. De ODB heeft laten zien dat deze reorganisatie op een andere en veel betere manier uitstekend zou werken zonder gedwongen ontslagen en met salarisverhoging(KzK1 en 2).

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: