14 juli, 2024

Relatie Advocaat-Cliënt
R

Bij Dudink & Starink Advocaten kwam een cliënt binnen wiens vrouw er vandoor was met de advocaat die de scheiding had geregeld. Onze cliënt was gedagvaard door de nieuwe partner van zijn ex-partner betreffende de omgangsregeling met hun kind.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er relaties ‘opbloeien’ tussen advocaten en hun cliënten. Het antwoord is dus ja. Maar wat voor ellende dat kan opleveren…

Onze cliënt voelde zich bekocht en had grote moeite met de nieuwe relatie van zijn ex. De nieuwe partner van de vrouw, lees advocaat, stond haar zelf bij in de procedure tot nakoming omgang en kwam zelfs met een bodyguard naar de zitting omdat hij zich toch kennelijk niet zo senang voelde in het bijzijn van de ex-partner van zijn nieuwe vriendin.

Collega advocaat Jacob Cats schreef in 1625 ‘Houwelick’. Daaruit:

‘Vrouwe’ …Ick weet een seker
huys, daer twee gehoude
lieden Sich vieren over-hant, en
soete gunste bieden;Want
schoon daer rijst verschil
ontrent het huysbedrijf,Men
siet’er geen gepruyl, men
hoort’er geen gekijf:Wat elders
heeft de kracht een korsel
hooft te wetten,Dat kan een
eerbaer volck in stilte
nedersetten;Want schoon daer
iet ontstaet dat d’een of d’ander
spijt,Men spaert’et altemael tot
op een ander tijt:En als het
vinnigh bloet ter neder is
gesoncken,En dat het boos
geswel ten lesten is
gesloncken,Soo daeght de man
het wijf, het wijf ontbiet den
man,Daer niemant van het huys
haer sien of hooren kan;Daer
gaet het boeckjen op: men
gaet’er overwegenHoe dat aen
alle kant de saecken sijn
gelegen,Men stelt’et in beraet al
wat er yder schort,En wie sijn
plichten doet, en wieder blijft te
kort:En, als na rijp beraet de
feyl is uyt-gevonden,Soo wort
die schuldigh is met reden in-gebonden,
Met reden aengehaelt,

en dapper overhaelt,Om dat hy
van den wegh der liefden is
gedwaelt;Die moet van stonden
aen en eer de rechters
scheyden,Beloven op een nieu
sijn herte soo te leyden,Dat alle
wrevel-sucht, en korsel
onverstantSy met een staege
sorgh gehouden in den bant.Daer
gaen de lieven heen met
vastgestelde sinnen
Geen spijt of hevigh bloet op hen te laten

winnen;En, tot een vast gemerck
van soo te willen doen,Soo wort
het vredenbont versegelt met
een soen.Ick prijse dit gebruyck,
en stont het my te wenschen,Ick
gunde dit beleyt aen alderhande
menschen;Want soo in yder huys
dit wierde na gedaen,Ick meyne
voor gewis het souder beter
gaen.

Ik refereer mij uiteraard aan deze wijze woorden.

U bent geïnformeerd…

Hein Dudink, advocaat

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: