14 juli, 2024
Onze vakbondPersoneels Maatregelen Verlengd

Personeels Maatregelen Verlengd
P

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn op 15 december jl. overeen gekomen dat de personeelsmaatregelen zoals beschreven in de nota “Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016” wordt verlengd tot 1 januari 2017.

Overeengekomen is dat in lijn met de afspraken die gemaakt zijn aangaande de verlenging van de werkingsduur van het Sociaal Beleidskader (SBK2012), ook de werkingsduur van de personeelsmaatregelen dienovereenkomstig worden verlengd. Daarvan uitgezonderd is de in de nota genoemde maatregel ‘Opschorting mogelijkheid voor militairen tot verlenging functieduur op de huidige functie tot 1 januari 2015’. Deze maatregel is al per 1 januari 2015 vervallen.

Concreet betekent dit onder andere dat ook in 2016 voor militairen het recht op nadienen is opgeschort, dat de mogelijkheid voor UGM-ers om als burgermedewerker of via inhuur in dienst te treden bij het Ministerie van Defensie in beginsel niet mogelijk is en dat de doorstroom van onderofficieren naar de categorieën vakofficieren/uitloopofficieren/OEX’en en de instroom van stadadjudanten slechts beperkt mogelijk is.

mening ODB
De ODB vindt het vanzelfsprekend dat, met het verlengen van het SBK2012, het verlengen van de genoemde personeelsmaatregelen een logisch gevolg is. Het komende jaar zullen de onderwerpen van de nota onderdeel zijn van de lopende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en dus nog nader worden bekeken. Om de nota met personeelsmaatregelen volledig in te zien klik hier.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: