Defensie en de meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel hebben donderdag 10 september jl. overeenstemming bereikt over de wijze waarop de loonruimte als gevolg van de bovensectorale loonruimteovereenkomst wordt verdeeld. Deze uitvoeringsovereenkomst moet nog worden bekrachtigd in het Sector Overleg Defensie.

In de bovensectorale loonruimteovereenkomst is voorzien in een stijging van het primaire loon met 5,05%. De primaire salarisontwikkeling van 0,8%, ontstaan uit vrijval door de daling van de werkgeverspremie voor pensioenen in 2015, is al per 1 januari 2015 gerealiseerd.

Na uren onderhandelen zijn Defensie en de meerderheid van de Centrales in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden overeen gekomen de resterende loonruimte in te zetten op de navolgende wijze:
– 1.25% primaire loonsverhoging per 1 september 2015;
– 3% primaire loonsverhoging met ingang van 1 januari 2016;
– €500,- bruto eenmalig in oktober 2015.

Voor de CMHF-sector Defensie was de belangrijkste reden om in te stemmen met deze verdeling de noodzaak om op korte termijn – na vele jaren nullijn – maandelijks meer geld in de portemonnee van de defensiemedewerkers te laten landen.

Sector Overleg Defensie
De uitvoeringsovereenkomst moet nog worden bekrachtigd in het Sector Overleg Defensie (SOD) – het hoogste overlegorgaan.

De ACOP/FNV heeft als enige Centrale niet ingestemd met de beoogde uitvoering en heeft aangegeven deze in het Sector Overleg Defensie, voordat tot bekrachtiging wordt overgegaan, nogmaals aan de orde te willen stellen. De ACOP/FNV zal hiertoe – conform de afspraken zoals deze gelden voor open en reëel overleg binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie – in de gelegenheid worden gesteld.

Mocht de ACOP/FNV het noodzakelijk achten om, na het aan de orde stellen van de uitvoeringsovereenkomst in het SOD, net als hun collega’s binnen de overlegsector Rijk, ook nog de stap te maken naar de Advies- & Arbitragecommissie, dan zal dat inhouden dat de bekrachtiging van de uitvoeringsovereenkomst zal worden vertraagd.
In dat geval zullen de defensiemedewerkers nog veel langer moeten wachten op het einde van de nullijn.

Lopende arbeidsvoorwaardenoverleg
De nu overeengekomen uitvoeringsovereenkomst geeft uitsluitend weer hoe de beschikbare loonruimte zoals benoemd in de bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016 voor de sector Defensie wordt besteed.

Defensie en de Centrales zullen het, in november 2014 gestarte, parallelle traject van arbeidsvoorwaardenoverleg, om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenakkoord, continueren. De uitwerking van de afspraken uit het eerste deelakkoord zullen daar onderdeel van uit maken.

bron CMHF

KlussenKlussen
Vorig artikelIndië Herdenking Roermond 2015
Volgend artikelDefensiebudget Voor 2016 Ontnuchterend

5 REACTIES

  1. Dit is mooi, maar het de mensen met pensioen en FLO vallen hier buiten, en what about het gat na 65 jaar, het is verdacht stil

  2. moeten we dan maar gewoon akkoord gaan nee toch
    zo kan het niet langer belachelijk
    looneis verhogen geen akkoord nooit niet.

Reacties zijn gesloten.