16 april, 2024
Onze vakbondBovensectoraal Akkoord Loonsverhoging (rijks)ambtenaren

Bovensectoraal Akkoord Loonsverhoging (rijks)ambtenaren
B

Het Kabinet en de centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie en defensiepersoneel.

Inkomensontwikkeling
Het principeakkoord betekent dat ambtenaren in 2015 een inkomensontwikkeling kennen van 2,05% plus een eenmalige uitkering van € 500,-
Hiervan is 0,8% reeds toebedeeld per 1 januari 2015. De overige 1,25% en de eenmalige uitkering volgen m.i.v. september 2015.
Voor 2016 geldt een inkomensontwikkeling van 3,0% per 01 januari 2016.

Bovensectoraal overleg
De CMHF en de overige Centrales van Overheidspersoneel hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vandaag, vrijdag 10 juli, geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen drie van de vier Centrales en overheids- en onderwijswerkgevers.
Alleen de Centrale ACOP – de Centrale van de FNV-bonden – kon uit principe, niet instemmen.

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de UMC’s en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zijn bij deze afspraken betrokken.

Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016.

De inkomensontwikkelingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.
De inkomensontwikkeling over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

  • Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken;
  • Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Deze bovenstaande veranderingen samen, leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

CMHF
In ruil voor aanpassingen in de pensioenen t.w. overschakeling op prijsindexatie en het voorlopig niet heffen van een herstelopslag, heeft het kabinet extra ruimte ter beschikking gesteld voor de inkomensontwikkeling voor ambtenaren.
Bij de beoordeling van de loon naar prijsindexatie speelt voor de CMHF dat de afgelopen 15 jaar een beeld geeft dat licht ten gunste van de prijsindexatie uitvalt. Het niet heffen van herstelopslag leidt naar onze overtuiging niet tot substantiële verbetering van de dekkingsgraad.

De ODB is zeer gelukkig dat het Kabinet – eindelijk- besloten heeft om geld vrij te maken voor het verbeteren van de lonen van ambtenaren. Het kon zo gewoon niet langer. De ODB zal dan ook deze akkoorden dan ook positief aan haar deelraden voorleggen.

Met dit principeakkoord is de loonruimte vanuit het Kabinet ingevuld tot en met 31 december 2016.
Dit principeakkoord staat echter los van het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de overlegsector Defensie m.b.t. het gesloten deelakkoord. Dit principeakkoord geeft Defensie en de Centrales binnen de sector Defensie nu meer lucht om rustig na te denken over de invulling van de afspraken uit het eerste deelakkoord en de inzetbrief van de Centrales.

De ODB zal dezelfde procedure volgen als bij het deelakkoord d.w.z. eerst zal het HB bijeenkomen om zich over zowel het boven sectoraal akkoord als het AOW gat te buigen, daarna worden de leden van de Deelraden gevraagd hun stem te geven voor of tegen de twee akkoorden.
Wilt u ook uw mening geven en reageren op deze akkoorden dan kan dat op deze website.

bron: Rene Pieters

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: