16 juni, 2024
Onze vakbondAOW-gat Defensie Personeel Is Leeftijds Discriminatie

AOW-gat Defensie Personeel Is Leeftijds Discriminatie
A

De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen én de wachtgelduitkering op de leeftijd van 65 jaar. Dit oordeelde het College voor de Rechten van de Mens eind 2014.

Er is door alle vakbonden, samen met Defensie, een “voorlopige voorziening AOW-gat” getroffen. Daarnaast lopen er echter meerdere juridische procedures tegen het AOW gat. Defensie heeft daarbij aangegeven deze tot aan de Centrale Raad van Beroep(CRvB) te zullen blijven voeren.

Als gevolg van de uitspraken van de CRvB kan de “voorlopige voorziening AOW-gat” wijzigen. Het is echter toegestaan dat er geen terugwerkende kracht wordt verbonden aan een gewijzigde regeling, voor hen die geen bezwaar hebben ingediend. Wij roepen u daarom op om alsnog bezwaar aan te tekenen.

De ODB raadt alle militairen, die een besluit hebben gekregen over hun Uitkering Gewezen Militairen(UGM) én waarvan de bezwaartermijn nog open staat, aan om bezwaar aan te tekenen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Alle gewezen militairen waarvan het besluit over de UGM langer terug ligt dan zes weken raden wij aan een verzoek in te dienen voor herziening van het besluit, op grond van de uitspraak van het College.

Voor alle gewezen militairen en burgermedewerkers die als gevolg van het beëindigen van de wachtgelduitkering of de BBW-uitkering geconfronteerd gaan worden met een AOW-gat geldt het advies om een verzoek tot verlenging in te dienen.

Alle gewezen militairen en burgermedewerkers die als gevolg van het beëindigen van de wachtgelduitkering of de BBW-uitkering momenteel met een AOW-gat geconfronteerd worden raadt de ODB aan om een verzoek tot herziening van het besluit indienen.

Voor eenieder die reeds geconfronteerd is geweest met een AOW-gat bestaat geen mogelijkheid meer om een herziening in te dienen, daar het bij een herziening in alle gevallen alleen om toekomstige aanspraken gaat.

Voor hen die reeds geconfronteerd zijn geweest met een AOW-gat is dat dus niet meer van toepassing.
Voor ondersteuning bij het bezwaar of het verzoek kunt u contact opnemen met de Juridische Dienstverlening van de ODB via de contactpagina via onze website (of logo aanklikken) o.v.v. AOW-gat.

TOELICHTING OPROEP

Bijna een jaar geleden (11 december 2014) oordeelde het College voor de rechten van de Mens (hierna: het College) dat de minister van Defensie de wet overtreedt door een verboden onderscheid te maken naar leeftijd bij het stoppen van de UGM op 65 jaar. Hiervoor onderkende het College twee gronden:

  1. Dat het middel niet passend is doordat er geen aansluiting (meer) is met de AOW-uitkering;
  2. Dat het stoppen van de UGM disproportionele gevolgen heeft, namelijk een grote inkomensachteruitgang.

Enkele lagere rechtbanken hebben een soortgelijk oordeel geveld inzake het stoppen van de wachtgelduitkering van gewezen burgermedewerkers op de leeftijd van 65 jaar. Al geruime tijd heeft Defensie zich echter op het standpunt gesteld dat het ultimo de CRvB is die bepaalt of Defensie op een juridisch correcte wijze omgaat met gewezen militair ambtenaren en gewezen burgermedewerkers.

Eventuele uitspraken van de CRvB laten echter, naar het zich laat aanzien, nog geruime tijd op zich wachten. Daarom hebben Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel al eerder, in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden, overeenstemming bereikt over een voorziening t.b.v. het ondervangen van de negatieve gevolgen van het ontbreken van de AOW-uitkering.

De ODB benadrukt dat deze overeengekomen voorziening slechts een ‘voorlopige’ regeling betreft. De reden voor deze voorlopige status is weer tweeledig:

  1. Omdat deze voorziening deel uit maakt van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden waarover Defensie en de Centrales momenteel onderhandelen. Pas nadat de achterban van Defensie en de Centrales hebben ingestemd met de uitkomst van het totale pakket kan er sprake zijn van een definitieve voorziening;
  2. Omdat er op dit moment vele juridische procedures lopen aangaande het AOW-gat, aangespannen door gewezen defensiemedewerkers. Niet uit te sluiten valt dat in dit proces van juridische procedures de Centrale Raad van Beroep een of meerdere uitspraken doet die noopt tot aanpassing van de nu overeengekomen voorziening.

ODB
Het kan volgens de ODB namelijk niet zo zijn dat gewezen militair ambtenaren en gewezen burgermedewerkers bij Defensie in grote financiële problemen kunnen komen door het AOW-gat. Daar het juridische steekspel nog vele maanden zoniet jaren kan gaan duren en het AOW-gat, door de versnelde ophoging van de AOW-leeftijd, snel groter wordt heeft de ODB ervoor gekozen om met de bovengenoemde voorlopige voorziening in te stemmen.

bron CMHF sector defensie/Rene Pieters

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: