13 juli, 2024
Onze vakbondOverleg Na Compromis Weer Op Gang

Overleg Na Compromis Weer Op Gang
O

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) van 3 december jl. overeengekomen dat het Sociaal Beleidskader (SBK) 2012 met 1 jaar wordt verlengd tot 1 januari 2017. Hiermee is de opschorting van het Georganiseerd Overleg opgeheven, en kunnen Defensie en de Centrales weer om de overlegtafel.

De Centrales hadden tijdens de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WGAP) van 24 november jl. het overleg met Defensie opgeschort. Reden hiervoor was dat Defensie geen duidelijkheid kon verschaffen over een eventuele verlenging van het SBK 2012. Het niet verlengen van het SBK zou tot gevolg hebben dat defensiepersoneel, dat geraakt gaat worden door reorganisaties waarvan het beleidsvoornemen na 1 januari 2016 wordt vastgesteld, niet meer onder de bescherming van het SBK valt. Dit zou tot gevolg hebben dat Defensie, de enige rijksoverheidswerkgever die personeel op regelmatige basis ontslaat, haar personeel geen sociaal plan meer zou kunnen bieden bij reorganisaties. Dit laatste wordt voorkomen door de verlenging van het SBK 2012 tot 1 januari 2017. Het is de bedoeling dat, conform afspraken met Defensie, (delen van) het SBK opgenomen worden in de vaste rechtspositie van het defensiepersoneel. De Centrales hebben in het SOD aangegeven dat, indien dit niet tijdig het geval is, er opnieuw een verlenging van het SBK2012 zal worden gevraagd.

Verlenging personeelsmaatregelen
Gekoppeld aan de verlenging van het SBK heeft Defensie een verzoek tot verlenging van een aantal personeelsmaatregelen bij de Centrales neergelegd. Het betreft maatregelen die zijn vermeld in de nota `Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016´ en de SG-aanwijzing A/980 die in feite aan het SBK2012 zijn gekoppeld. Hoewel de Centrales de strekking van de maatregelen onderschrijven is afgesproken dat de uitwerking van het voorstel in de WGAP van 15 december zal plaatsvinden.

Mening ODB
De ODB is tevreden dat de noodzakelijke verlenging van het SBK 2012 een feit is i.v.m. de reorganisaties. De ODB gelooft dat Defensie en de Centrales tijdig (delen van) het SBK 2012 in de staande rechtspositie zullen opnemen, dan wel opnieuw een verlenging van het SBK zullen overeenkomen.  De broodnodige verlenging zorgt voor meer rust in de defensieorganisatie. Dit is zowel belangrijk voor de werkgever als de werknemers daar dit bijdraagt aan een zorgvuldiger reorganisatieproces.

bron: CMHF sector defensie/Niels van Woensel.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: