24 februari, 2024
Onze vakbondODB tegen ontslagregeling militairen!

ODB tegen ontslagregeling militairen!
O

De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) was verbijsterd toen op 29 december 2011 het nieuws via het NRC lekte dat een ontslagregeling voor militairen in de maak is. Deze dag is ongetwijfeld met grote zorg uitgekozen, de drukke tijd tussen Kerst en Oud en Nieuw, zodat u misschien in alle drukte eroverheen zou lezen.

Het NRC handelsblad is in het bezit van een recente interne nota van de Hoofddirecteur Personeel (HDP) luitenant-generaal Van de Water waarin deze ontslagregeling verder gaat dan het ingediende initiatiefwetsvoorstel (7 november 2011) van de Tweede Kamer politici Eddy van Hijum (CDA) en Fatma Koser Kaya (D66). Het doel van dit wetsvoorstel is met ingang van 2015 een einde te maken aan de ontslag bescherming van ambtenaren ten opzichte van “gewone” werknemers.

Dit voorstel maakt echter een specifieke uitzondering voor militairen. De reden daarvoor is eenvoudig: het ontbreekt militairen aan rechten die wel voor een burger gelden, zoals het recht op staken. De HDP is zich hiervan terdege bewust en schrijft onder meer dat de bedrijfsvoering complex wordt, hetgeen een negatief effect heeft op de werkvloer en de bedrijfsvoering schaadt.

De HDP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgelegde bezuinigingen die een enorme kaalslag en ombuiging binnen de defensieorganisatie teweeg brengt. Daarom wil hij de “hervorming” in 2017 laten ingaan. Dit standpunt is op 22 november 2011 besproken met minister Hans Hillen (CDA) en enkele topambtenaren. Daar is besloten een en ander af te stemmen met het ministerie van Binnenlandse Zaken waaronder ambtenaren vallen.

Minister Hans Hillen zal samen met minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken in januari of februari met een kabinetsstandpunt komen. Zij moeten dat doen als reactie op het initiatiefwetsvoorstel dat de Kamer eind januari bespreekt. De HDP vreest dat bij aanname van dit wetsvoorstel twee verschillende personeelssystemen bij Defensie moeten worden ingevoerd: een privaatrechtelijke voor “burger” ambtenaren voor burgerdefensiemedewerkers met daarnaast het bestaande publiekrechtelijke voor militairen.

De bonden in het Georganiseerd Overleg geven als reactie dat er een gemeen spel wordt gespeeld en dat de bijzondere positie die militairen hebben, zich niet kan verdragen met de afschaffing van de ambtenarenstatus. Dit is nu merkwaardig. Volgens ons waren het juist deze bonden die met elke handtekening de rechtspositie langzaam aan het uithollen waren, zoals het langer doordienen, flexibel personeelssysteem, en als laatste het numerus fixus. Defensie heeft dus al middelen genoeg om actief te sturen in het personeelsbeleid want men heeft tot aan 47 jaar op vele momenten de mogelijkheid om het contract niet meer te verlengen.

De ODB is tegen dit onzalige plan omdat het een zoveelste verslechtering inhoud voor het wankele personeelsbeleid binnen defensie.De bezuinigingsplannen (puur geld naar binnen harken) geeft al genoeg problemen want het ontbreekt aan een proactief bedrijfsplan met eraan gekoppeld zeker voor Defensie een betrouwbare SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) analyse.

Het plan is een voorstel en zou eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. Geachte leden van beide Kamers, voor u het volgende gemeende advies: gewoon de prullenbak in.

Stop de afbraak begin met opbouw!

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: