29 mei, 2024
Onze vakbondNieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht

Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht
N

Op 26 februari lanceerde de Onderzoeksraad Integriteit Overheid haar nieuwe website www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl. Hierop vinden (ex-) medewerkers van Rijk, politie, defensie, provincie en zelfstandige bestuursorganen informatie over het veilig kunnen melden van vermoede integriteitsschendingen. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is als onafhankelijk onderzoek orgaan ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Onderzoeksraad onderzoekt vermoedens van integriteitsschendingen, brengt over de resultaten advies uit aan de betrokken overheidsinstanties en informeert ook de melders zelf daarover. De uitkomsten van een onderzoek met het bijbehorend advies zijn openbaar. 

Voorzitter mr. Harm Brouwer: ‘Een integere overheid is belangrijk. Ieder incident is er een teveel. Nederland kan over het algemeen bogen op een behoorlijk bestuur maar overal gaat het wel eens mis. De Onderzoeksraad wil bijdragen aan een integere overheid en tegelijkertijd aan het beter beschermen van de melder. Melders verdienen aandacht en waardering. Ook als er geen persoonlijke melding is gedaan, kunnen wij onder bijzondere omstandigheden besluiten een verkennend onderzoek te doen. ’ 

Aanbevelingen
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is de opvolger van de Commissie Integriteit Overheid (CIO), die in 2012 is gestopt en een beperkter werkgebied kende. Zo doet de Onderzoeksraad in het teken van preventie ook in algemene zin aanbevelingen aan overheidsinstanties om misstanden te voorkomen. Ook ziet hij toe op de rechtspositionele bescherming van de melder voor, tijdens en na het onderzoek naar de vermoede misstand. Het zelfreinigend vermogen van een organisatie door zelf misstanden te onderzoeken, moet het mogelijk maken dat melders altijd veilig kunnen melden. Het uitgangspunt is ook dat een medewerker zijn vermoede misstand eerst in de eigen organisatie meldt, tenzij een bijzondere omstandigheid dat in de weg staat. In dat geval kan de melder zich meteen tot de Onderzoeksraad wenden.

Samenwerking 
De Onderzoeksraad werkt samen met het Adviespunt Klokkenluiders, een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt. Ook gaat hij op zoek naar interessante en bruikbare voorbeelden van vergelijkbare organisaties in andere landen.

Van medewerkers tot en met uitzendkrachten 
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is er voor alle medewerkers van de genoemde overheidssectoren of voor hun ex-medewerkers die nog geen twee jaar uit dienst zijn. Ook kunnen bijvoorbeeld ZZP’ers en uitzendkrachten, werkzaam voor deze sectoren, bij de Onderzoeksraad terecht. De Onderzoeksraad kan anonieme meldingen niet behandelen tenzij daar zeer bijzondere redenen voor zijn.

Samenstelling 
De Onderzoeksraad staat onder leiding van de heer mr. Harm Brouwer (rechter in Amsterdam). De andere leden zijn mevrouw dr. Sylvie Bleker-van Eyk (Programmadirecteur ‘Compliance en Integriteit Management’ bij de Vrije Universiteit Amsterdam en Chief Compliance & Risk Officer bij Ballast Nedam), de heer dr. Gjalt de Graaf (Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen bij de Vrije Universiteit Amsterdam), de heer prof. dr. Erik Jan Meijboom (Decaan van de Medical School Twente) en mevrouw drs. Mirjam Sterk (oud-Tweede Kamerlid).

Website 
Op www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl staat informatie over het doel, het werk, de werkwijze en de samenstelling/contactgegevens van de Onderzoeksraad.

bron: CAOP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: