De ODB werd in kennis gesteld over een brief van Staatssecretaris Weekers (Financiën) aan Minister Hennis (Defensie). Uit de tekst blijkt zonneklaar dat Defensie wist van de nadelige financiële effecten, maar heeft willens en wetens bewust niets gedaan.

In de email van 21 december 2012 van het ministerie aan het defensiepersoneel, waarin een toelichting werd gegeven op de negatieve inkomenseffecten van de Wet uniformering Loonbegrip (WUL), is de volgende passage opgenomen: “Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken.”

Defensie was wél op de hoogte

Maar uit een brief die de GOV|MHB (Gemeenschappelijke Officieren Vereniging) in handen heeft gekregen, en op hun Prodef website publiceerde blijkt dat Defensie echter ruim op tijd, op de hoogte was van de effecten van de WUL. Maar het ministerie heeft bewust geen actie heeft ondernomen toen dat nog mogelijk was.

De onderschepte brief gaat over een officieel schrijven van 26 november 2012, van Staatsecretaris Frans Weekers (VVD) van Financiën aan de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD).

Inhoud:
In deze brief stelt Staatssecretaris Weekers: “Waarde Jeanine, ………. De in je brief geschetste probleemstelling, de inkomenseffecten die door de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip ontstaan, zijn steeds punt van aandacht en zorg geweest bij het maken van het wetsvoorstel, bij de behandeling in het parlement en in de aanloop naar de inwerkingtreding per 1 januari 2013.”

De staatssecretaris stelt ook: “Het is zo dat in de memorie van toelichting van het (toen nog) wetsvoorstel Wet ULB opmerkingen zijn opgenomen ter zake van de consequenties van die wet voor militairen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de MR zijn er van de zijde van het ministerie van Defensie geen opmerkingen gemaakt ter zake van die inkomensconsequenties. Om die reden ben ik er van uit gegaan dat het ministerie van Defensie die consequenties heeft aanvaard.”

Tevens stelt de staatssecretaris: “Bij ambtelijk contact op 19 januari 2012 over de Verkenning loonsomheffing, waarin maatregelen beoogd waren die wel een rechtstreekse invloed hebben op de uitzonderingspositie van de militairen in de Zorgverzekeringswet is gebleken dat de consequenties van de Wet ULB bij ambtelijk Defensie wel bekend waren.”

Conclusie:
De tekst van de brief is glashelder en de ODB kan net als haar collega’s niet anders concluderen dan dat de adviseurs van de minister van Defensie, tijdens de totstandkoming van de WUL, bewust hebben nagelaten om de negatieve effecten van de WUL voor de militairen te (laten) repareren/compenseren!

Uit het voorgaande blijkt tevens dat Defensie wederom de geldende procedures niet heeft nageleefd. Op het moment dat bekend is dat er een wetsvoorstel ligt dat specifiek effecten met zich meebrengt voor militairen en/of burgermedewerkers bij defensie, dan dient Defensie dit onverwijld aan te geven in het Georganiseerd Overleg.

Defensie heeft pas op 20 september 2012 in het Georganiseerd Overleg aan de Centrales laten weten dat men bezig was met de reparatie van de effecten van de WUL voor de militairen. Dit terwijl Defensie dus al op 19 januari 2012 op de hoogte was!

Ook het Ministerie van Financiën heeft boter op zijn hoofd. Dit is zeer goed op de hoogte van de bijzondere positie van de militair. Het ministerie van Financiën had dus eveneens kennis van de extreme negatieve effecten van de invoering van de WUL voor de militairen, en had zelf ook kunnen komen met een compensatiemaatregel.
Deze verantwoordelijkheid die elk ministerie heeft staat in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het feit dat het ministerie van Defensie hier niet heeft gehandeld, pleit het ministerie van Financiën in deze dan ook niet vrij van alle blaam.

Het blijkt duidelijk dat wat wij als ODB al dachten nu harde werkelijkheid is geworden De GOV|MHB gaan naar de politiek om een oplossing te zoeken . Ook de ODB gaat op haar beurt de politiek benaderen om een juiste oplossing te vinden .

Stop de afbraak, begin met opbouw!

 

[box] Het gebeurt niet alle dagen dat een commandant zijn troepen via de elektronische snelweg toespreekt maar de ODB werd afgelopen maandag verrast door meerdere berichten vanuit de CLAS omtrent een mededeling die betrekking heeft op de WUL. Uit het bericht blijkt overduidelijk de enorme onrust onder het personeel bij overigens alle krijgsmachtdelen en het burgerdefensiepersoneel. C-CLAS heeft geprobeerd om meer duidelijkheid te creëren over de grote gevolgen die een kleine wetswijziging voor militairen betekent. Het is de ODB ook duidelijk geworden dat lang niet iedereen dit bericht met eraan gekoppeld SOD stukken heeft ontvangen. Wij zouden de ODB niet zijn om iedereen de mogelijkheid te geven van de inhoud kennis te nemen.[/box]

Brief-CLAS-met-bijlagen
KlussenKlussen
Vorig artikelFiscale afgrond dreigt voor defensiepersoneel dankzij de WUL
Volgend artikelWUL en de HDP

16 REACTIES

 1. Defensie repareert WUL gat!

  Vandaag zijn de bonden en de minister van Defensie en zelfs de Minister van Financiën in spoedzitting bijeen gekomen om te praten over de gevolgen van de Wet Uniformisering Loonbegrip.

  De partijen waren er snel uit omdat ze allemaal wel begrepen dat ze de militairen, die voor Nederland soms het ultieme offer brengen, niet zo konden schofferen met de negatieve gevolgen van een wet die helemaal niet zo bedoeld was. Alle partijen trokken ook het boetekleed aan.

  We hadden niet weg moeten lopen, aldus de sprekers van de vakbonden. De Minister van Defensie vond dat eigenlijk heel begrijpelijk en schoof zichzelf en het ministerie de zwarte piet toe dat het niet zo de aandacht had. De reorganisatie eist bijna alle tijd op, verklaarde ze zichtbaar geëmotioneerd, waarop de Minister van Financiën een lans brak voor verse defensieminister door direct het gat te dichten uit de algemene middelen. Dit kunnen we onze militairen niet aandoen. Zij staan ook altijd klaar als de politiek iets wil, loyaal als altijd, en excuseerde zich dat hij dit niet meteen had gedaan toen het probleem ter sprake kwam in eerder overleg.

  Jammer genoeg gebeurde dit alleen in een mooie droom die ik vannacht had….

  • Sweet dreams Ad Min blijkt allemaal handjeklap te zijn 63000 m/v de klos…tja dan is Johannes de walvis inderdaad belangrijker…..

   • Ik denk dat daar op het ministerie in Den Haag een groot aantal mensen niet op de juiste plaats zitten, of te weinig opleiding hebben genoten.

 2. even een reactie die ik ook al op een facebook bericht over het zelfde onderwerp had geplaatst:
  “en wat gaat er nu gebeuren….waarschijnlijk hetzelfde als met alle andere bezuinigingen en vervelende dingen die defensie met haar personeel uithaalt…..HELEMAAL NIETS……de militairen gaan een beetje lopen schelden, vloeken en tieren en vervolgens gaan ze het met z’n allen weer werkbaar maken, want we zijn zo loyaal naar onze werkgever. Ik noem dat niet loyaal zijn, ik noem dat dom zijn. Want iedere keer als er weer een (bezuinigings) maatregel word getroffen gaan “we” het met zijn allen weer werkbaar maken zodat er vanuit de beleidsmakers niveaus gezegd kan worden “kijk het werkt dus niets aan de hand” en op die manier maken alle militairen het er naar dat er iedere keer weer (bezuinigings)maatregelen genomen worden…… Ben blij dat ik alweer een paar jaar weg ben bij deze baas. Wel een treffende nieuwe reclame campagne….”werken voor defensie je moet het kunnen…” helemaal waar die uitspraak….

 3. SHAME,

  Defensie, Staat en onze volksvertegenwoordiging maakt misbruik van de militair in het algemeen!
  Je kan en mag wat verwachten van onze militairen maar behandel hen dan wel als mens!
  Arbo wetgeving opzij schuiven, het ultieme offer van hen vragen maar hen behandelen als hond…, vroeg of laat bijt de militair terug!
  Dit keer gaat men te ver; geen reparatie van de WUL tbv de militair; loyaliteit vergeet het maar voor nu en in de toekomst.

 4. @henk..maak je niet druk, de militair gaat, als alle keren tevoeren, gewoon door met zijn werk. Ik vind da bewonderingswaardig. Ben zelf 15 jaar militair geweest en vreselijk blij dat ik bij defensie weg ben. Heb ook de laatste jaren van mijn diensttijd al geroepen dat er acties moesten komen van de militairen…die komen er niet. Was ooit eens een demonstratie op het Malieveld en daar kwamen ongeveer 1500 militairen op af, en dat terwijl er toen nog zeker 25.000 a 30.000 militairen in dienst waren…Snap ik dat de politiek het niet serieus neemt….

 5. SAMEN……….?

  “Laten we er samen voor Defensie een positief jaar van maken! Defensie is té mooi en té belangrijk om voor minder te gaan.” Dat was de boodschap van minister Hennis-Plasschaert voor 2013. Ze zei dit vandaag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor Defensiepersoneel in haar departement in Den Haag.

  Noot: SAMEN???? LAAT ME NIET LACHEN! Dus EERST de gevolgen van de WUL tbv de militair repareren daarna kan er pas weer sprake zijn van samen………..Excellentie!

  • Henk dan zijn wij er nog niet vorig jaar publiceerde de ODB het volgende stuk (en een actie via email).
   Dit stond er op de site:
   De ODB steunt het verzet (gezamenlijk bezwaar maken) tegen de voorgenomen verlaging van de kinderbijslag in het Caraïbisch gebied. In een land buiten de EU of EER kan het recht bestaan op kinderbijslag of kindgebondenbudget, zolang de ouder in Nederland verzekerd blijft.
   Het kind moet dan wel in een land, in dit geval de Koninkrijksgebieden, wonen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. In dit geval Aruba, St.-Maarten, Curaçao, Saba, St.-Eustatius en Bonaire.
   Is uw kind woonachtig op een van deze prachtige tropische eilanden en als u aan de gestelde voorwaarden voldoet ontvangt u straks nog maar 70% van het eigenlijke bedrag aan kinderbijslag. Dit gaat in vanaf het eerste kwartaal in 2013. Het dan geldende bedrag krijgt u in april 2013 op uw rekening overgemaakt.
   Bent u net op een van de eilanden gearriveerd na 1 juli 2012 en heeft u recht op uw kinderbijslag dan wordt het gezin al gelijk gekort. Deze nieuwe regels staan in de Wet woonlandbeginsel en gelden niet alleen voor de kinderbijslag maar ook de ANW uitkering en de WGA-vervolguitkering. Voor het Kindgebonden budget is de ingangsdatum zowel voor bestaande als nieuwe gevallen 1 januari 2013.
   De ODB is het eens met het gestelde in de Wet woonlandbeginsel die zegt dat de hoogte van de uitkeringen wordt gebaseerd op het kostenniveau van het land van de ontvanger van de uitkering of het kind woont. Maar wij zijn het oneens over de gehanteerde berekeningsmethode. Gezien de korting van 30% zou het leven in de West veel goedkoper moeten zijn dan in Nederland. Dit is feitelijk gezien onjuist.
   Leden van de ODB hebben het bestuur gevraagd om hun verzet tegen deze wetgeving en de creatieve manier van kostenberekening door Den Haag te steunen. De ODB schaart zich achter haar leden in de West en roept haar leden en getroffen gezinnen op om een bezwaar mail te sturen naar:
   bezwaarsvb@gmail.com
   Het is onze vakorganisatie een doorn in het oog dat wel over de uitgezonden gezinnen in de West wordt gesproken maar niet met deze gezinnen. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat de financiële situatie toch ietsje anders is dan het voorstellingsvermogen van onze regering doet voorkomen. En schijnbaar met groot gemak verkocht is aan de Tweede Kamer.

 6. Iemand die van buitenaf (nog maar net) aan de top van een organisatie (defensie) kan niet alles weten als niet alle relevante informatie bekend is. Dit heet niet liegen maar onwetendheid! Echter wanneer de waarheid (alle achtergehouden informatie/gegevens) wel bovenwater komt, je het probleem bagatelliseert, de verantwoordelijken niet openlijk ter verantwoording roept en niet zorgt voor een snelle correctie v/d gemaakte fout dan heet dat ‘mismanagement’. Een grotere demotivatie voor trouwe hardwerkende medewerkers bestaat er niet!

 7. @evelien, mag ik vragen waar je dat emailadres vandaan hebt..?? Ik ben namelijk degene die dat emailadres heeft aangemaakt en ik ben me er niet van op de hoogte dat dit adres ook al bekend was bij deODB…

  • Hallo Marc
   Het emailadres staat in een stuk dat ik begin 2012 in dit stuk van de ODB heb gezien niks raars hoor! Gewoon plak en knip.

 8. Evelien kin je me ook een link opsturen van dat stuk, ben heel benieuwd hoe dit email adres bij de odb terecht is gekomen…

  • Marc die kan je vinden op de home pagina van de ODB ff scrollen ik weet niet hoe dat werkt wat je vraagt

 9. WUL foutje WAO gat foutje kinderbijslag militairen in het buitenland foutje. Hoeveel foutjes mag je maken. Benoeming HDP een grotere fout kun je niet maken. Ik zeg nog zo de juiste man op de juiste plek waar heb ik dit eerder gehoord. Of was dit ook een foutje?

Reacties zijn gesloten.