23 juni, 2024
Onze vakbondMinister van Defensie jokt over WUL (Foei!)

Minister van Defensie jokt over WUL (Foei!)
M

De ODB werd in kennis gesteld over een brief van Staatssecretaris Weekers (Financiën) aan Minister Hennis (Defensie). Uit de tekst blijkt zonneklaar dat Defensie wist van de nadelige financiële effecten, maar heeft willens en wetens bewust niets gedaan.

In de email van 21 december 2012 van het ministerie aan het defensiepersoneel, waarin een toelichting werd gegeven op de negatieve inkomenseffecten van de Wet uniformering Loonbegrip (WUL), is de volgende passage opgenomen: “Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken.”

Defensie was wél op de hoogte

Maar uit een brief die de GOV|MHB (Gemeenschappelijke Officieren Vereniging) in handen heeft gekregen, en op hun Prodef website publiceerde blijkt dat Defensie echter ruim op tijd, op de hoogte was van de effecten van de WUL. Maar het ministerie heeft bewust geen actie heeft ondernomen toen dat nog mogelijk was.

De onderschepte brief gaat over een officieel schrijven van 26 november 2012, van Staatsecretaris Frans Weekers (VVD) van Financiën aan de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD).

Inhoud:
In deze brief stelt Staatssecretaris Weekers: “Waarde Jeanine, ………. De in je brief geschetste probleemstelling, de inkomenseffecten die door de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip ontstaan, zijn steeds punt van aandacht en zorg geweest bij het maken van het wetsvoorstel, bij de behandeling in het parlement en in de aanloop naar de inwerkingtreding per 1 januari 2013.”

De staatssecretaris stelt ook: “Het is zo dat in de memorie van toelichting van het (toen nog) wetsvoorstel Wet ULB opmerkingen zijn opgenomen ter zake van de consequenties van die wet voor militairen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de MR zijn er van de zijde van het ministerie van Defensie geen opmerkingen gemaakt ter zake van die inkomensconsequenties. Om die reden ben ik er van uit gegaan dat het ministerie van Defensie die consequenties heeft aanvaard.”

Tevens stelt de staatssecretaris: “Bij ambtelijk contact op 19 januari 2012 over de Verkenning loonsomheffing, waarin maatregelen beoogd waren die wel een rechtstreekse invloed hebben op de uitzonderingspositie van de militairen in de Zorgverzekeringswet is gebleken dat de consequenties van de Wet ULB bij ambtelijk Defensie wel bekend waren.”

Conclusie:
De tekst van de brief is glashelder en de ODB kan net als haar collega’s niet anders concluderen dan dat de adviseurs van de minister van Defensie, tijdens de totstandkoming van de WUL, bewust hebben nagelaten om de negatieve effecten van de WUL voor de militairen te (laten) repareren/compenseren!

Uit het voorgaande blijkt tevens dat Defensie wederom de geldende procedures niet heeft nageleefd. Op het moment dat bekend is dat er een wetsvoorstel ligt dat specifiek effecten met zich meebrengt voor militairen en/of burgermedewerkers bij defensie, dan dient Defensie dit onverwijld aan te geven in het Georganiseerd Overleg.

Defensie heeft pas op 20 september 2012 in het Georganiseerd Overleg aan de Centrales laten weten dat men bezig was met de reparatie van de effecten van de WUL voor de militairen. Dit terwijl Defensie dus al op 19 januari 2012 op de hoogte was!

Ook het Ministerie van Financiën heeft boter op zijn hoofd. Dit is zeer goed op de hoogte van de bijzondere positie van de militair. Het ministerie van Financiën had dus eveneens kennis van de extreme negatieve effecten van de invoering van de WUL voor de militairen, en had zelf ook kunnen komen met een compensatiemaatregel.
Deze verantwoordelijkheid die elk ministerie heeft staat in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het feit dat het ministerie van Defensie hier niet heeft gehandeld, pleit het ministerie van Financiën in deze dan ook niet vrij van alle blaam.

Het blijkt duidelijk dat wat wij als ODB al dachten nu harde werkelijkheid is geworden De GOV|MHB gaan naar de politiek om een oplossing te zoeken . Ook de ODB gaat op haar beurt de politiek benaderen om een juiste oplossing te vinden .

Stop de afbraak, begin met opbouw!

 

[box] Het gebeurt niet alle dagen dat een commandant zijn troepen via de elektronische snelweg toespreekt maar de ODB werd afgelopen maandag verrast door meerdere berichten vanuit de CLAS omtrent een mededeling die betrekking heeft op de WUL. Uit het bericht blijkt overduidelijk de enorme onrust onder het personeel bij overigens alle krijgsmachtdelen en het burgerdefensiepersoneel. C-CLAS heeft geprobeerd om meer duidelijkheid te creëren over de grote gevolgen die een kleine wetswijziging voor militairen betekent. Het is de ODB ook duidelijk geworden dat lang niet iedereen dit bericht met eraan gekoppeld SOD stukken heeft ontvangen. Wij zouden de ODB niet zijn om iedereen de mogelijkheid te geven van de inhoud kennis te nemen.[/box]

Brief-CLAS-met-bijlagen
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: