23 juli, 2024
Onze vakbondKort verslag 27ste algemene ledenvergadering

Kort verslag 27ste algemene ledenvergadering
K

De vergadering werd 6 mei jl. in Den Helder gehouden in het gebouw “De Binding”. Om 10:00 precies opent Erik Jurriëns voorzitter ODB de 27 ste  ALV en heet iedereen welkom bij deze hybride vergadering zowel direct aanwezig als via Skype. Zo kan zelfs een bestuurslid vanuit Alanya en een regiobestuurder voor de kust van Texel (Kustwachtvaartuig) Zeearend direct mee vergaderen.

Met de nieuwe statuten is het nu mogelijk om elektronisch te vergaderen en te stemmen. De

voorzitter gaf in zijn voorwoord aan blij te zijn dat Defensie de betrekkingen na twee jaar Covid pandemie weer heeft genormaliseerd. En de ODB weer een drukke agenda heeft.

De voorzitter geeft daarna het woord aan Danny van Hoewijk (vice voorzitter) deze neemt het concept verslag  door van de 26ste ALV van november 2021. Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen gearresteerd, dit met dankzegging aan de secretaris Henk Dolmans voor zijn verslaglegging. Na deze verslaglegging wordt ook het jaarverslag 2021 goedgekeurd.

Kort gaat de vice voorzitter in op de in aanbouw zijnde website van de ODB. Het bestuur wil in 2022 de gehele website onderhanden nemen. De website wordt door Jacco de Jager vormgegeven en zal als deze in gebruik genomen gaat worden voldoen voor de komende jaren.

Namens Stichting Voor en Door Defensiepersoneel (VEDD) worden de financiën van de ODB door Aad Splinter besproken.  De Stichting heeft vanaf 2017 fantastisch werk verricht door de financiën (Dirk van Barneveld) van onze vereniging te beheren. Het blijkt dat het vermogen van de ODB netto is toegenomen. Alle uitstaande schulden (bank en privé leningen) zijn in maart 2021 voldaan en de vereniging heeft het jaar uiteraard positief afgesloten. De vergadering neemt het verslag onder applaus in ontvangst.

Direct na de presentatie wordt Aad Splinter in het zonnetje gezet omdat hij namens bestuur en leden van de ODB verkozen is als Erelid van de ODB. Als Eén van de redenen is dat Aad medeoprichter is van de Onafhankelijke Defensie Bond, Aad ontvangt daarop uit handen van de voorzitter een fraaie oorkonde.

Na deze plezierige gebeurtenis is het nog niet over zowel Henk Dolmans (scheidend secretaris) als Arjen Kievoet (scheidend penningmeester) ontvangen een waarderingsoorkonde voor hun inzet, aandacht voor detail en collegialiteit gedurende  hun gehele bestuursperiode.

Het volgende agendapunt worden de functionarissen genoemd die aftredend en of herkiesbaar zijn:

Henk Dolmans als secretaris ODB  –  herkiesbaar als regiobestuurder CLAS zuid

Arjen Kievoet  als penningmeester – herkiesbaar als hoofdbestuurslid Kmar   

Aad Splinter  beschikbaar en kiesbaar als penningmeester ODB

Alex Hiemstra beschikbaar en kiesbaar als secretaris ODB

Tijdens de vragen ronde werd er gesproken over de CAO van de politie aangezien defensie trendvolger is zal deze CAO in grote lijnen gelijk zijn op de vraag of deze voldoende is kan de vergadering heel kort zijn nee. Als reden de enorm gestegen kosten (inflatie). 10 tot 12 % salarisstijging en een bruto eenmalig uitkering  van 2000 euro zou minimaal zijn. Daarnaast heeft de politie in de achterliggende jaren er steeds iets extra’s weten bij te onderhandelen met als gevolg vraagtekens bij het defensiepersoneel. De ALV is nieuwsgierig, dinsdag 31 mei as beginnen de “georganiseerde en goed gesubsidieerde” onderhandelingen weer.

In november zal de 28ste ALV worden gehouden op een nader te bepalen plaats, twee onderwerpen staan zijn geagendeerd:

  • Beleidsvisie ODB  in november 2022
  • Pensioenen

Om 12:00 sluit de voorzitter na alle aanwezigen bedankt te hebben de ALV

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: