30 mei, 2024
Onze vakbondJaarverslag ODB 2012

Jaarverslag ODB 2012
J

De ODB heeft misschien wel één van de roerigste perioden achter de rug in haar bestaan, maar ook één die de bond een grote stap naar voren heeft doen zetten, en die voor onze leden van groot belang was.

Bestuur

Bij aanvang van dit verenigingsjaar bestond het bestuur uit voorzitter Erik Jurriëns, penningmeester/secretaris Walter Schrijn, Theo Berendsen en Leo Van der Zon. Nu een jaar later is het bestuur drastisch veranderd voorzitter Erik Jurriëns, secretaris Fred Vermeer, penningmeester Walter Schrijn, commissarissen Erik Nuninga, Hans Ringelberg, Sander Thümmler, Arie Bakker, en Aad Splinter vormden in deze periode het Hoofdbestuur

Vergaderingen HB en ALV

In 2012 werd 1 extra algemene leden vergadering (ALV) gehouden in de traditiekamer van MVK De Kooy. Dit was een vervolg vergadering van de traditionele ALV in mei 2012. Ook begin 2013 werd een extra ALV gepland dit door de nieuw ontstane situatie en hoe daar het hoofd aan te bieden. Door de sterk veranderende omstandigheden en door de uitbreiding van het Hoofdbestuur werd eind 2012 door de voorzitter besloten om maandelijks te vergaderen in plaats van iedereen apart te bezoeken. Op het einde van dit verenigingsjaar is de vakbond weer professioneler geworden.

Afdelingen

Doordat het bestuur flink werd uitgebreid werden ook de afdelingen aangevuld met nieuwe vrijwilligers. Ook werd een reglement afdelingen in 2012 ingevoerd. Moeilijk bleef het om alle functies gevuld te krijgen. Ook in het verenigingsjaar 2013 – 2014 moet alles in het werk worden gesteld om de afdelingen gevuld te krijgen met gekwalificeerde vrijwilligers.

Juridische dienstverlening

Door een enorme ombuiging in onze juridische dienstverlening bleek dat de ODB een meer gerichte dienstverlening kon toepassen die als maatwerk aan onze leden werd aangeboden. U weet dat de ALV’s in mei en september vorig jaar voor een ommekeer hebben gezorgd. Door de medewerking van de ALV is uiteindelijk een goed en betrouwbaar financieel o
verzicht ontstaan.

In het verenigingsjaar 2012-2013 werden meer zaken behartigd  (+ 25%) dan het voorgaande jaar. Slechts in twee zaken kon geen bevredigend resultaat worden behaald. Beide omdat de cliënten zich uit de zaak hadden teruggetrokken. De gecreëerde functie van coördinator is helaas niet bevredigend verlopen. Het bestuur neemt in juli een besluit over een andere opzet.

KIM

De kader Instructie Map is in dit verenigingsjaar volledig aangepast. Uit de oude teksten werd 34% geschrapt. De oude opzet werd met 60% aangepast. Er is meer gekeken naar wat u nodig hebt als kaderlid in uw functie in commissies waardoor bijv. het hoofdstuk 3 organisatie – bestuur en Afdelingen volledig op de schop ging. Ook taalkundig werd een inhaalslag gemaakt. Zo stond het Hoofdbestuur op zes verschillende manieren omschreven. De taalfouten werden eruit gehaald hetgeen een langdurige operatie was. Om te benadrukken dat het om een compleet nieuw boekwerk gaat hebben wij het een nieuwe duurzame map gegeven met nieuwe tabbladen en een nieuwe voorkant die tevens als uitgangspunt is gebruikt voor een hele serie boekwerken die de bond naar een hoger plan tilt.

Evenementen

ODB-ledenpas-3d1

De ODB werd op de volgende evenementen uitgenodigd of was aanwezig bij:

 • Kransleggingen 4 mei en 15 augustus in Den Helder;
 • Kranslegging Nationaal Indië Monument in Roermond;
 • Vip vaardag van de Koninklijke Marine;
 • Marinedagen in Den Helder;
 • Luchtmachtdagen in Leeuwarden;
 • Veteranenlezing Madurodam;
 • Boekpresentatie Fokker G1 deel 2 in Soesterberg;
 • Presentatie sociaal plan MHP in Culemborg;
 • Opendag ODB Heerhugowaard.

Website

De website werd in het verenigingsjaar voor de volle 100% succesvol aangepast. The look and feel werd kleurrijker en meer militair gericht. U kunt nu onze twitter berichten bekijken. Lezers kunnen op elk bericht en elkaar reageren en het bericht beoordelen. Daarmee gebruikt onze website als enige bond Web 2.0 mogelijkheden. Dat onze website succesvol is blijkt uit het feit dat de website van de ODB door de Koninklijke Bibliotheek is uitgekozen om gelogd te worden in de komende jaren. Het aantal hits is gestegen met 128% per dag en het bezoekers aantal blijft stijgen. Om de website nog aantrekkelijker te maken probeert het bestuur frequenter stukken te plaatsen die het lezen meer dan waard zijn.

Belastingservice

Onze belastingservice heeft het afgelopen jaar weer een groei van het aantal ingevulde formulieren laten zien. Deze ging maar liefst met 23% omhoog. Wij hebben het afgelopen jaar ons plafond bereikt waardoor het noodzakelijk bleek extra mankracht te organiseren inzake onze service.  Wij kunnen u mededelen dat de personeelsbezetting met 50% is uitgebreid. Maar wat nog belangrijker is is dat deze service vanuit het midden van het land gaat lopen.

Financiën

U krijgt straks in een andere presentatie onze financiële positie te zien die is wederom door de accountant goedgekeurd. Onze financiële positie is in 2012/2013 weer verbeterd en deze trend zal zich dit verenigingsjaar doorzetten.

Focus

Ons voorlichtingsblad Focus is begin 2013 ook in een nieuwe jas gestoken zodat hij beter aansluit op de KIM en overige publicaties. Wij hebben afscheid genomen van een aantal partners maar er zijn ook weer een aantal nieuwe erbij gekomen per saldo zijn de leden van de ODB opgeschoten met de nieuwe overeenkomsten die zijn gesloten.

Ledenwerving en HDP

De ledenwerving verliep 2012 zoals gepland echter de ODB werd in september 2012 wakker geschud door een brief van de inmiddels afgetreden generaal Van de Water. Hij schatte de vakbond totaal verkeerd in nadat klachten binnen waren gekomen over de verkeerde wijze van voorlichten. Er werd door commandeur Han van Gelder nog een extra schep bovenop gedaan door de ODB de toegang te ontzeggen tot de vlootdagen. Daarmee politiseerde de commandeur onnodig een feest dat schijnbaar wel toegankelijk is voor drankverkopers maar niet voor de ODB. De commandeur personeel laat hiermee gelijk zien wat slecht personeelsbeleid inhoudt. U bent uitvoerig ingelicht vlak voor deze vergadering heeft de voorzitter een gesprek gehad op het Ministerie van Defensie waar men de zaak grondig gaat uitzoeken. Ondertussen is de Ombudsman ook ingelicht door de ODB en zijn de eerste contacten met collega vakbonden gelegd.

UOV

Naar aanleiding van de bewuste brief van de afgetreden generaal Van de Water heeft de vakbond contact opgenomen met de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV). Wij waren daardoor ineens aangesloten met de Ambtenarencentrale(AC) en de vakcentrale MHP. De afspraak die de UOV met de ODB had gemaakt is dat wij de zetel zouden bezetten in het AC waardoor wij gelijk bij de minister aan tafel zouden zitten. Het contract met de UOV is op 1 januari 2013 van kracht en loopt tot 1 januari 2014.

AC

De AC reageerde als door een wesp gestoken. De voorzitter van de AC dhr. Jean Debie wilde onder geen enkel beding de ODB aan tafel bij de AC, zelfs niet nadat de ODB een brief had gestuurd aan de voorzitter van de VBM dhr. Jean Debie? Het is jammer dat de AC zo heeft gereageerd. Het laat overduidelijk zien dat zij de belangen van militairen niet op de eerste plaats komen. Alles heeft te maken met het kunnen deelnemen aan de faciliteiten regeling. De AC of VBM?? Heeft alleen gereageerd naar de UOV en gedreigd de UOV te royeren als zij het contract met de ODB niet zouden verbreken. De UOV houdt zich aan het contract waardoor zij afgelopen maandag 27 mei tijdens de ALV van de AC is geroyeerd.

MHP

De MHP reageerde positief op de toetreding van de ODB in de UOV. Een stuk volwassener dan de reactie van het AC, en onderkende het potentieel van onze vereniging. Wij zijn opgenomen op hun website en worden uitgenodigd naast de Gemeenschappelijke Officieren Verenigingen (GOV|MHB) deel te nemen aan achterbanberaad over het sociaal akkoord dat afgelopen jaar is gehouden in Culemborg (gebouw van de Unie) Doordat wij bij de MHP wel zijn geaccepteerd zit de ODB ook gekoppeld aan de SER en StAR  sterker nog de MHP is nu zelfs gevestigd in het SER gebouw

Nieuwe partners en samenwerkingsovereenkomsten 2012-2013

 • Stichting Voor en Door Militairen deze stichting levert verschillende diensten aan de ODB;
 • DefensieGezinsupport intermediair voor sociaal medische dienstverlening;
 • Kleinhout/wildschut assurantiën ontwikkeld een specialistisch verzekeringsproduct;
 • AB Vakwerk  intermediair naar arbeidsmarkt;
 • Artian Productions. Webbeheer ODB.

Stichting Voor en Door Militair Personeel (VEDM)

Na een lange periode waarin de stichting heeft proefgedraaid (2010 tot 2013) werd de stichting formeel na in maart 2013 te zijn opgericht. De stichting heeft in een service level agreement met de ODB veel functies en taken overgenomen. Wat zijn deze taken:

 1. beheer OODB fonds;
 2. Schuldhulpsanering;
 3. WSPN;
 4. Budgetbeheer;
 5. Kaderopleiding;
 6. Raadsmanopleiding;
 7. Belasting-invulservice;
 8. Intermediair DefensieGezinsupport;
 9. Intermediair TAAi-consult.

Daarmee is een scheiding aangebracht tussen werkorganisatie en vereniging. De werkzaamheden worden vanaf mei 2014 benoemd in het jaarverslag 01 van deze stichting.

Leden

De ODB is in het afgelopen jaar ondanks alle tegenwerkingen weer 5% gegroeid, alhoewel door toedoen van de HDP de normale ledenaanwas een duidelijke teruggang heeft laten zien. Toch zijn de alternatieven die besproken zijn tijdens de extra ALV 2013 effectief en dienen verder te worden uitgebreid. Het bestuur heeft hiervoor extra kapitaal beschikbaar om een landelijke werving op te zetten buiten alle reguliere voorlichtingen en wervingen om.

Medezeggenschap

Onze vakbond is er ook in het afgelopen jaar in geslaagd om vrijwilligers te vinden om plaats te nemen in medezeggenschapcommissies door het gehele land. De ODB is vertegenwoordigd in MC’s, LMC’s, GMC’s, en DMC’s  alleen in het CMC is de bond nog niet vertegenwoordigd De ODB blijft grote waarde hechten aan een goede medezeggenschap bij Defensie. Uiteindelijk heeft daar de werkgever alleen maar baat bij als werknemers daadwerkelijk kunnen meebeslissen over complexe zaken als de vele reorganisaties. De leden van de ODB kunnen terugvallen op de website die veel informatie geeft maar ook als vraagbaak kan dienen voor MC problematiek. Opleidingen kunnen nu worden aangevraagd bij TAAi-consult. Nieuw is dat de ODB ook in de burgermaatschappij de ondernemingsraad ook bij kan staan via dit bedrijf.

Algemeen

Het bestuur kan terugkijken op een roerig jaar waarin erg veel de revue is gepasseerd. Uiteindelijk is de ODB er sterker uit tevoorschijn gekomen. Maar het bestuur heeft ambitieuze plannen en wil deze een start gaan geven in het nieuwe jaar. Zo zullen twee nieuwe producten worden gelanceerd die de product portfolio voor onze leden zullen uitbreiden indien daar behoefte aan is. Al met al kijkt het bestuur met vol vertrouwen naar de toekomst.

Fred Vermeer

secretaris

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: