31 mei, 2024
Onze vakbondIs er nog toekomst voor Maritiem Vliegkamp De Kooy?

Is er nog toekomst voor Maritiem Vliegkamp De Kooy?
I

Dinsdag 18 november vindt een informatieavond plaats over de plannen voor het militaire en het civiele gebruik van luchthaven De Kooy. De Minister van Defensie is, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voornemens voor de militaire luchthaven De Kooy een luchthavenbesluit op grond van de Wet luchtvaart vast te laten stellen. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven door militaire vliegtuigen en burgervliegtuigen en de invloed (het effect) hiervan op de omgeving vast. Het ministerie van Defensie en Den Helder Airport geven een toelichting op de concept “Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport militaire luchthaven De Kooy”.

In het luchthavenbesluit worden het terrein van de luchthaven (het luchthavengebied) en het gebied buiten de luchthaven waar beperkingen gelden voor de omgeving (het beperkingengebied) vastgelegd. Het beperkingengebied is opgebouwd uit de geluidszone als weergave van de geluidsbelasting van het gezamenlijke luchtverkeer (waarbinnen regels gelden voor de bouw van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen), de obstakelbeheergebieden (waar maximaal toelaatbare hoogtes gelden voor objecten) en het vogelbeheersgebied (waarbinnen regels gelden voor een bestemming die of een gebruik dat vogels aantrekt). Ook legt het luchthavenbesluit de openstellingstijden en een maximum aantal recreatieve vliegbewegingen per jaar vast.

Als voorbereiding op het luchthavenbesluit wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Voordat het MER kan worden gemaakt, moet eerst worden vastgesteld welke onderwerpen er in aan bod komen. Hiervoor wordt een “Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport militaire luchthaven De Kooy” (Notitie R&d) geschreven.

Op basis van de definitieve Notitie R&d wordt het Milieueffectrapport militaire luchthaven De Kooy opgesteld.  Het doel van milieueffectrapportage (MER) is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In deze MER staan de bouwstenen voor het op te stellen luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven De Kooy. Het MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerpluchthavenbesluit ter inzage gelegd.

Waarom is uitbreiding van de luchthaven voor Den Helder van belang? Veel mensen uit de stad en regio werken voor de (militaire) luchthaven. Er is ook steeds meer vraag naar de dienstverlening door de luchthaven. De werkgelegenheid op zee (offshore) groeit en daarmee ook de vraag voor dienstverlening door de luchthaven. Ook vanuit het militaire deel van de luchthaven is behoefte aan groei. Het luchthavenbesluit moet op 31 oktober 2016 zijn vastgesteld.

Informatieavond
Wethouder Kos is aanwezig bij de informatieavond. Hij onderstreept het strategische belang voor de luchthaven voor de stad en regio. “Het is goed dat dit onderzoek gaat plaatsvinden. De effecten van de uitbreiding worden zorgvuldig in beeld gebracht. Dat is goed voor ondernemend Den Helder, maar ook goed voor onze inwoners”.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de informatieavond op dinsdag 18 november in schouwburg De Kampanje. De avond begint om 20.00 uur.

 

Bron: Den Helder actueel
Staatscourant

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: