30 mei, 2024
Onze vakbondIngezonden Brief: 'Herinrichting Technisch Domein'

Ingezonden Brief: ‘Herinrichting Technisch Domein’
I

Met de komst van de ‘nieuw geschoolde’ VMBO leerling is het niveau van de opleidingen Technische Dienst neerwaarts bijgesteld. Dit had te maken met het niet behalen van de minimaal vereiste kennis nodig om voldoende te kunnen functioneren binnen de dienstgroep Technische Dienst bij de marine. E.e.a. had ook zijn negatieve uitstraling naar de dienstgroep Sewaco welke ook neerwaarts bijgesteld diende te worden.

Daarnaast is het grote verloop van personeel door Defensie niet meer op te vangen door specifiek dienstgroep opgeleid personeel. Onderlinge uitwisselbaarheid (‘Herinrichting Technisch Domein’) is sinds enige jaren het theoretische toverwoord om ernstige tekorten binnen de dienstgroepen TD/WD op te kunnen vangen. De bemanningsreductie speelt hier ook een grote rol in. Immers, een kleine(re) bemanning houdt automatisch in dat eventuele tekorten binnen een dienstgroep beter op te vangen zijn door een bredere opgeleide (instromende) militair.

Echter, het samenvoegen van beide dienstgroepen uitgezet tegen de bemanningsreductie kan als gevolg hebben dat de doorstroming naar een naaste hogere rang in ernstige mate negatief beïnvloedt zal gaan worden, immers, veel kandidaten voor slechts één te vergeven functie maken promotiekansen minimaal tot nagenoeg nihil.

Uiteindelijk zal dit plan demotiverend gaan werken voor dienend personeel; daar waar reeds veel frustraties bestaan over het huidige (onduidelijke) aanname beleid voor een (naast hogere) functie.

Negatieve gevoelens zouden ondervangen kunnen worden met een nieuw bevorderingssysteem (rangen harmonisatie). Echter, de Koninklijke Marine is helemaal niet ingesteld op tussenrangen zoals die bestaan bij andere krijgsmachtdelen. De verantwoordelijkheden zijn reeds op een efficiënte manier gedelegeerd en een andere indeling zal ontzettend veel moeilijkheden (en ontevredenheid) met zich meebrengen.

Worden de aanname eisen voor de nieuwe militair gelijk getrokken? Waar voorheen een selectie kon plaatsvinden op meeste geschiktheid (voor een dienstgroep) zal dus nu één aanname eis gedefinieerd moeten gaan worden. Dit brengt weer met zich mee dat (voorheen) geschikt bevonden kandidaten, wat betreft opleidingen doorstroomden naar de betreffende dienstgroep, nu in één verzamelmand worden gedeponeerd van waaruit naar goeddunken kan worden geput. Makkelijk voor P&O edoch nieuwe ellende voor de werkvloer.

Met andere woorden, de bovenmatig intelligente kandidaat komt nu in hetzelfde mandje als de middelmatige of slechte kandidaat. Dit zal naar mijn mening niet echt motiverend werken op genoemde bovenmatig intelligente kandidaat! Of komt er toch weer een aparte selectie procedure die kandidaten uit elkaar haalt en een functie krijgen welke recht doet aan de vergaarde kennis? Voor de rangen binnen het korps officieren zal het in de praktijk niet veel uitmaken, daar zij belast zijn met de dagelijkse leiding en verder niemand hun voor de voeten loopt.

Voor de onderofficier kan de ‘Herinrichting Technisch Domein’ van groot belang zijn omdat hij/zij gedwongen bijscholing moet volgen, daar poppen dan gelijk nieuwe problemen op:

  • Zijn bijscholingscursussen reeds voorhanden en is de onderofficier al in staat gesteld zijn/haar gewenste  opleiding te volgen. Is het ‘persoonlijk ontwikkelplan’ aangepast aan de nieuw structuur?
  • Zijn nieuwe functioneringseisen samengesteld (het antwoord is: nee dus)?
  • Wordt er weer directief geplaatst?
  • Wordt de kandidaat gevolgd in zijn/haar functioneren binnen de eenheid?

Aanname eisen blijven hetzelfde, dus om iedere kandidaat recht te doen zal de marine organisatie haar mensen in staat moeten stellen het gewenste opleidingsniveau te halen (ervaring, opleidingen, competentie etc !!).

Naar de mening van de briefsteller is het een slecht overdacht reorganisatieplan, welke helemaal voorbij gaat aan het belang van een goed functionerende organisatie. Het defensiepersoneel is nog steeds het fundament waarop heel defensie gestoeld is en met de nieuwe organisatie structuur zal (nog) meer ontevredenheid ontstaan met als resultaat een nog negatievere spiraal voor het betrokken personeel.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de onderlinge uitwisselbaarheid van het Korps en de vloot !!

Een Marinier als Chef Technische Dienst? Een SMJRTD als schietinstructeur?

De onderofficierenlijst die verspreid is binnen de werkorganisatie is een giller!

Welke idi..t heeft deze waanzin bedacht?

Bron: Ingezonden brief officier KM (naam bekend)

De ODB plaatst deze ingezonden brief op verzoek van de steller. Hij stelt dat het personeel weer eens de dupe is van een slecht aangestuurde en geïnformeerde personeelsorganisatie die door grote onkunde naar de knoppen wordt geholpen en daar moet schoonschip worden gemaakt!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: