23 juli, 2024
Onze vakbondEnorme verslechtering van pensioenen

Enorme verslechtering van pensioenen
E

Voor veel Nederlanders zal het pensioen niet hoger zijn dan zo’n 50% van het laatstverdiende loon, blijkt uit berekeningen die in opdracht van de Volkskrant in december 2012 zijn gemaakt. Door een reeks pensioenhervormingen zijn Nederlandse pensioenen in vijftien jaar tijd met 15 tot 35% verlaagd. Dit blijkt uit berekeningen die pensioenbeheerder Syntrus Achmea op verzoek van het dagblad heeft uitgevoerd. Om dat veel lagere pensioen, bij elkaar te ‘verdienen’, moeten de twintigers van nu zo’n tien jaar langer werken dan hun grootouders en betalen ze aanzienlijk meer pensioenpremie.

Het pensioenstelsel is de afgelopen jaren dramatisch versoberd. De toenemende vergrijzing, potverteren door pensioenfondsen in het verleden en twee beurscrises kort na elkaar, zijn daaraan debet. Om de gevolgen daarvan het hoofd te bieden, zijn de pensioenfondsen sinds 2000 massaal overgestapt van eindloon- naar middelloonregelingen.(Bij defensiepersoneel wordt overigens nog steeds gebruik gemaakt van de eindloonregeling.) Daarnaast hebben ze pensioenpremies stelselmatig verhoogd en laten ze de pensioenen al jaren niet meer meestijgen met de lonen en de inflatie. 2013 en 2014 zullen tientallen fondsen de pensioenen vrijwel zeker moeten korten.

rutteHet kabinet-Rutte II doet een extra duit in het (graai)zakje door met ingang van 2015 de pensioenopbouw fors te verlagen. Werknemers bouwen daardoor per gewerkt jaar veel minder pensioen op en komen aan het eind dus ook veel lager uit.

afmUit enquêtes – onder meer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) – blijkt keer op keer dat de bevolking zich nog niet bewust is van deze enorme verslechtering. Dat komt doordat de gevolgen van de “sluipmoord” op de pensioenen pas op de pensioendatum zichtbaar worden. Tweederde van de Nederlanders rekent nog altijd op een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon. Behalve voor de laagste inkomensgroepen is dat een onrealistische verwachting. Iets tussen de 50 en 60% lijkt voor de meeste mensen het hoogst haalbare.

Het nieuwsblad heeft als eerste het effect van de opeenvolgende pensioenmaatregelen afzonderlijk laten doorrekenen. Daaruit blijkt dat de pensioenen door de overgang van een eindloon- naar een middelloonstelsel 7 tot 22% zijn gedaald. De verhoging van de pensioenleeftijd heeft 4 tot 6% van dat verlies weer goedgemaakt. Werknemers blijven immers langer werken en bouwen dus ook langer pensioen op.

De verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,5 procentpunt, een maatregel die in 2015 ingaat, hakt 7 tot 9% van de pensioenen af. Door het achterwege laten van de prijscompensatie slinkt het pensioen met nog eens 5%.

Dekkingsgraad-10-2012
Dekkingsgraad-10-2012

De verhoging van de pensioenpremies die de laatste jaren heeft plaatsgevonden en de pensioenkortingen die op stapel staan, zijn in dit model niet meegenomen. De premieverhogingen hebben geen invloed op de hoogte van het pensioen, maar maken het pensioen voor de huidige werkenden wel duurder. Zij betalen immers meer premie voor een lager pensioen.

De kortingen die tientallen pensioenfondsen waaronder het ABP in 2013, en 2014 waarschijnlijk moeten doorvoeren, zijn niet meegenomen in de berekening omdat de hoogte daarvan nog onduidelijk is. Op dat punt bestaan er bovendien grote verschillen tussen pensioenfondsen.

In de laatste stap is er gerekend met onvolledige indexatie – het aanpassen van het pensioen aan de inflatie. In de berekening stijgen de pensioenen maar voor de helft mee met de inflatie, die in het rekenmodel op 2,5% per jaar is gesteld.

De totale pensioenschade voor lage inkomens (beneden modaal) bedraagt in het model zo’n 16%. Hoge inkomens van twee tot drie keer modaal gaan er 34% op achteruit. Voor lage inkomens is de schade beperkt, omdat zij maar weinig aanvullend pensioen opbouwen. Het grootste deel van het pensioen van mensen met een beneden modaal inkomen bestaat uit de AOW. De AOW wordt nog wel jaarlijks met de inflatie verhoogd, het aanvullend pensioen niet. De genoemde pensioenhervormingen betreffen het aanvullend pensioen, niet de AOW.

bron: De Volkskrant.

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: