28 mei, 2024
Onze vakbondEindejaar 2021

Eindejaar 2021
E

De vooravond van 2022 is het een traditioneel moment om terug te blikken naar het afgelopen jaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats natuurlijk uit naar onze militairen die ook dit jaar op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, maar ook dichtbij, hun diensten dag in, dag uit op een uiterst professionele manier draaien. Of zoals de 2000 m/v die gedurende de boostercampagne van de Covid-19 pandemie de GGD helpen om hun taak te verlichten.

Bij Defensie zijn de bezuinigingen tot stilstand te komen. Onder druk van internationale ontwikkelingen is aangekondigd niet verder te willen snijden in de personele en materiële capaciteit van Defensie. Het nam de personele onrust op de werkvloer in 2021 echter niet weg. De ODB blijft bij haar standpunt dat het gebrek aan een visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak debet zijn aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het geïntroduceerde flexibel personeelssysteem.

Terugblikkend op het verenigingsjaar 2021 van de Onafhankelijke Defensiebond valt direct op dat het weer een jaar is geweest dat volledig in het teken stond van de Corona pandemie.  Onze vakbond was in 2020 al overgeschakeld naar een digitale serviceverlening aan onze leden. 2021 was in alle opzichten een goed jaar voor de ODB. Onze Juridische dienstverlening en belastingservice hebben vele mensen bijgestaan. Door al onze activiteiten groeide ons ledental licht.

Het ODB designteam heeft in de afgelopen maanden weer vele projecten afgerond zoals ons voorlichtingsblad Focus waarvan nr 29 bij u op de werkvloer ligt. Deze onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website  goed bezocht door jaarlijks stijgende bezoekersaantallen, naast verenigingsnieuws via website en Nieuwsbrief ontvangt de gebruiker ook alle informatie van Twitter, Instagram, Pinterest en Facebook accounts van de ODB. Op de achtergrond is aangevangen met de constructie van een nieuwe website die in 2022 wordt gelanceerd.

Onze bond heeft zelfs in november een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeengeroepen. De vergadering werd matig bezocht en door de Corona pandemie maar éénmaal gehouden. De andere ALV in mei dit jaar vond plaats via Skype.

Mijn persoonlijke dank gaat zoals elk jaar uit naar de vele vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor onze vereniging. Ze doen het toch maar, ook als het soms eigenlijk niet kan. Onze vrijwilligers vinden elke week weer out of the box oplossingen om onze leden, waar ook ter wereld, bij te staan.

2022 wordt voor de ODB een jaar met vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig reageren.  Gebleken is in 2021 dat het overlegsysteem van het SOD serieuze gebreken vertoond. Wij hopen dat voor 2022 een passende CAO wordt afgesloten voor het Defensiepersoneel, maar dan moet er wel veel geld bij, een salarisstijging van 10% komt nu inzicht, al was het maar dat u er slechts 1.63% erop vooruit gaat. De rest gaat verloren in de inflatie 2020/2021/ en verwachte 2% van 2022.

Ook rommelt het in de pensioenwereld collega’s die als sergeant de dienst hebben verlaten zitten letterlijk al onder de armoede grens. Het wordt tijd dat De Nederlandsche Bank stopt met het opwerpen van barrières die de pensioenfondsen dwingen te stoppen met indexatie. Dan het AOW gat wat de ODB, als eerste bond, ontdekte in 2012 en werd weggehoond door buitenstaanders, ook dit onrecht moet worden rechtgetrokken. Onze brief aan de Koning die door de minister van Defensie werd beantwoord stond dat er op korte termijn een oplossing zou komen. Minister hou je aan je woord!!!

De ODB zal altijd opkomen voor de belangen van militairen en burgerdefensiepersoneel, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek en werkgever er op blijven wijzen dat het anders kan en vooral anders moet. De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. De ODB heeft in haar 16 jarig bestaan laten zien dat het zo’n vakorganisatie is!

U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons rekenen. Uiteraard kunnen wij ook in 2021 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2022 geldt;

”Stop de onderwaardering van de defensiemedewerker”

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022 toe.

Erik Jurriëns

Tekst: Bestuur ODB
Foto: Heiko Stein via Pixabay/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: