23 mei, 2024
Onze vakbondEindbod Arbeidsvoorwaarden Onacceptabel!

Eindbod Arbeidsvoorwaarden Onacceptabel!
E

In de eerder deze week uitgegeven  nieuwsbrief van Defensiepersoneel In Actie (DIA) is aangegeven dat 21 april het eindbod van Defensie openbaar gemaakt zou worden (eindbod). Als gezamenlijke defensiebonden hebben we toen aangegeven dat we een toelichting op dit eindbod zouden geven. Defensie heeft ons in de vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 18 april gevraagd om een oordeel over dit eindbod te geven. Elke bond vormt dit oordeel volgens de eigen spelregels. De informatievoorziening daaraan voorafgaand doen we als bonden deels gezamenlijk.

Op het einde van de SOD-vergadering van 27 maart heeft Defensie ons in een gesloten enveloppe een voorstel gepresenteerd. Zij hebben dat ‘neergezet’ als een verbeterd bod. De bonden hebben dit bestudeerd en in de SOD-vergadering van 18 april aangegeven dat zij het bod geen verbetering vonden. Sterker nog, in onze ogen is ‘overall’ sprake van een verslechtering.

Eindbod werkgever voldoet niet aan ondergrenzen bonden

Zoals bekend is het overleg in januari mislukt omdat Defensie niet tegemoet kon komen aan een drietal door ons geformuleerde ondergrenzen. Wij moeten erkennen dat Defensie in haar eindbod wat betreft het loonbod een beweging heeft gemaakt in de richting van onze ondergrens op dit punt. Defensie heeft dit als een verdubbeling gepresenteerd. De bonden delen dit beeld totaal niet. Defensie vroeg de bonden hiervoor namelijk in te stemmen met een versobering van bestaande arbeidsvoorwaarden. Bovendien was het niet meer dan een beweging. De door ons aangegeven ondergrens, het wegnemen van de netto inkomensachteruitgang op 1 januari jl., wordt niet gehaald: wij vinden dat sprake moest zijn van koopkrachtverbetering. In een tijd waarin de inflatie alleen maar toeneemt is dat zeker een gerechtvaardigde eis!

FPS en nieuwe diensteinderegeling

Op de twee andere breekpunten, de doorontwikkeling van het FPS en de overgangsregeling bij invoering van de nieuwe diensteinderegeling, was geen sprake van een serieuze beweging. Op het gebied van het overgangsbeleid is slechts sprake van een bescheiden verbetering. Daar waar tot de bijstelling van het bod sprake was van een overgangsbeleid dat voor iedereen ten minste meerdere jaren extra dienen inhield, is in het eindbod sprake van een verhoging met ten minste anderhalf jaar. Bovendien gaat het overgangsbeleid in rap tempo naar AOW min 5 (maximaal 5 jaargangen). Op het gebied van de doorontwikkeling van het FPS, is de minister nog uitgesprokener dan eerder. Er is geen sprake van een doorgroei van het budget en een aanzienlijk beperking van de vrije keuze. Daarmee komt de minister de afspraken in het eerste deelakkoord niet na (tekst eerste deelakkoord).

Pensioenbod werkgever onacceptabel

Voordat we het voorstel van de minister in ontvangst hadden genomen, kwam zij als donderslag bij heldere hemel met de mededeling. “Over een pensioenregeling wordt in samenhang met het loongebouw besloten. Deze samenhang houdt in dat de aanpassingen van het pensioenstelsel en loongebouw tezamen budgettair neutraal zullen plaatsvinden. Dus dat deze tezamen niet leiden tot hogere uitgaven“. Simpel gesteld: u betaalt de rekening van een aanpassing van of de verandering van het loongebouw of van het pensioenstelsel. Na lezing van het voorstel werd ons bovendien duidelijk dat Defensie alle militairen en nog niet gepensioneerde ex-militairen per 1 januari 2018 overgebracht wil hebben van de eindloonregeling naar een (Defensie specifieke) middelloonregeling en dat de rekening daarvoor aan deze groep zal worden gepresenteerd; absurd! Het tijdpad is wat ons betreft ook irreëel om op een verantwoorde wijze zowel een pensioenstelsel als een loongebouw te herzien. Defensie was deze mening eerder ook toegedaan; in eerdere versies stond immers niet voor niets een tijdpad van meerdere jaren genoemd.

Naast de al eerder omschreven breekpunten bevat het voorstel daarmee nog een extra en extreme verslechtering. Een nieuw breekpunt.

Eindbod Defensie

Defensie heeft ons een eindbod gedaan dat eenzijdig door Defensie is opgesteld. Naast de al genoemde breekpunten is dus ook geen overeenstemming bereikt over andere onderdelen van het eindbod.

We komen naar u toe

De komende weken zullen de bonden op meerdere grote defensielocaties (overzicht locaties) een toelichting verzorgen. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Neem ook uw collega mee en voel u vooral vrij om de poster met locaties breed te verspreiden.

Mening ODB:
Het Hoofdbestuur van de ODB nam al enige tijd geleden kennis van het ontzettend “genereuze” bod van Defensie. Het bestuur kwam tot de conclusie dat op alle punten onvoldoende wordt geboden en zullen de leden van de ALV dit bod met een negatief advies voorleggen.

Bron: Defensiepersoneel in Actie/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: