16 april, 2024
Onze vakbondEigen Regie Scholing En Duurzame Inzetbaarheid!

Eigen Regie Scholing En Duurzame Inzetbaarheid!
E

Het is voor individuele werknemers van groot belang dat zij meer regie krijgen over hun eigen duurzame inzetbaarheid en scholing. De Vakcentrale Voor Professionals (VCP) pleit daarom voor een gunstige (fiscale) regeling. Deze regeling kan worden gebruikt voor duurzame scholing en inzetbaarheid tijdens de verschillende fases gedurende een arbeidsrelatie.

Deze spaarregeling zou, in aanvulling op andere instrumenten, naar eigen behoefte kunnen worden ingezet voor loopbaanbegeleiding, scholing, verlof of andere carrièrevraagstukken. Op deze manier krijgen werknemers daadwerkelijk ruimte – in tijd, geld en zeggenschap – om in zichzelf te investeren. Daarnaast is de regeling (belastingtechnisch) gunstig voor werkgevers.

De VCP schrijft dit in een brief naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 27 januari 2016 over ‘Leven lang leren’. De VCP vindt het van belang dat (financiële) obstakels, die post-initieel onderwijs belemmeren, moeten worden aangepakt. Vandaar dat zij blij is om te zien dat stappen worden gezet om het volgen van scholing in het (hoger) onderwijs toegankelijker te maken voor werknemers. Het loslaten van het vestigingsplaatsbeginsel voor hogescholen alsook het modulair aanbieden van opleidingen voor werknemers zijn goede maatregelen die de VCP ondersteunt.

Het invoeren van vouchers in het deeltijd hoger onderwijs volgt de VCP echter kritisch. De VCP vreest voor aantasting van de kwaliteit en vraagt daarom de kwaliteit van opleidingen zwaarder te laten meetellen bij het resultaat van het experiment. Daarnaast is de vakcentrale verbaasd dat vakorganisaties niet betrokken zijn bij de pilots ‘flexibilisering en experimenten vraagfinanciering’.

Deze pilots en experimenten zijn immers voor werknemers, maar besluiten hierover worden genomen door werkgevers en onderwijsinstellingen. Om die reden is de VCP van mening dat vakorganisaties en werknemers ook dienen mee te praten over de invulling van die experimenten en pilots.

bron VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: