22 juni, 2024
Onze vakbondEerstelijns gezondheidszorg Defensie in gevaar!

Eerstelijns gezondheidszorg Defensie in gevaar!
E

Ingezonden brief: Als defensiemedewerker en huisarts wil ik mijn ernstige zorgen/bezwaren kenbaar maken over de beoogde reorganisatie van de eerstelijns gezondheidszorg binnen defensie. Op basis van de huidige plannen zal de kwaliteit van de curatieve eerstelijnszorg voor de Nederlandse militair ernstig tekort gaan schieten. Onderstaand enige toelichting over de gevolgen.

In de toekomstige militaire gezondheidszorg, zal de eerstelijns curatieve en bedrijfsgeneeskundige gezondheidszorg worden ondergebracht in het “Eerstelijns Gezondheidsbedrijf:” (EGB).
Het EGB claimt, zich op haar taken te richten met inachtneming van o.a.de Nederlandse wetgeving, de in Nederland civiel gebruikelijke kwaliteitsnormen en de Nederlandse professionele standaard.
Om hieraan te kunnen voldoen krijgt iedere militair een medisch zorgteam (MZT) toegewezen, dat over 1 geregistreerde huisarts, 1 bedrijfsarts en algemeen militair artsen beschikt.

Eén van de kerntaken van de huisarts is erop toe te zien dat de civiel gebruikelijke kwaliteitsnormen en professionele standaard ook door de overige artsen (bedrijfsarts en basisartsen), die immers eveneens curatief werkzaam zullen zijn, worden gerespecteerd en zo nodig gecorrigeerd. Maar de realiteit leert anders.

  1. In tegenstelling tot de huidige situatie bij de Koninklijke luchtmacht , waar bijna 60% van de huisartsen niet-militair is, zullen de huisarts-functies binnen het EGB uitsluitend militaire functies zijn. Als argumentatie oppert defensie bij monde van de projectmanager EGB ( kol. van den Ham): de inzet van militair huisartsen voor o.a. de ondersteuning van de operationele eerstelijns gezondheidszorg en de deelname aan oefeningen en uitzendingen. M.a.w. de militair huisartsen zullen hierdoor tot maximaal 6 maanden per jaar afwezig zijn.
  2. De aanwezigheid van de militair huisartsen wordt verder beperkt door alle jaarlijks terugkerende militaire verplichtingen en currencies, die onverminderd op hen van toepassing zijn (bij benadering 1 dag per week).
  3. Ter behoud van de registratie als huisarts, zal de militair huisarts minimaal 2 dagdelen per week werkzaam zijn in een civiele huisartspraktijk, met dien verstande dat afwezigheid in de huisartspraktijk tijdens oefeningen en uitzendingen in de resterende periode van “aanwezigheid” alsnog volledig dient te worden gecompenseerd (dus 4 dagdelen per week in een civiele huisartspraktijk werkzaam).
  4. De (als huisarts) verplichte deelname aan civiele avond-, nacht -en weekenddiensten krijgt de militair huisarts door defensie in “ tijd” gecompenseerd. Ook hier geldt dat de gemiste diensten door afwezigheid tijdens oefeningen en uitzendingen in de resterende periode van “aanwezigheid” alsnog dienen te worden verricht en volledig in tijd worden gecompenseerd (dus dubbel aantal diensten en compensatie in tijd).

Het mag duidelijk zijn dat voornoemde cumulatieve beslagleggingen van de militair huisarts verantwoorde huisartszorg voor de militair (o.a. continuïteit en kwaliteit van zorg en supervisie van de overige artsen) onmogelijk maken. E.e.a. staat dan ook haaks op de geclaimde inachtneming van o.a. de Nederlandse wetgeving, de in Nederland civiel gebruikelijke kwaliteitsnormen en de Nederlandse professionele standaard.
Maar bovenal zal de medische zorg voor de Nederlands militair ernstig tekort schieten.

Gelet op het feit dat men binnen defensie geen gehoor geeft aan mijn bezwaren, zie ik het als mijn professionele plicht als huisarts deze kwestie in het belang van alle militairen verder aanhangig te maken. De ODB deelt de mening van deze huisarts en steunt zijn  bezwaar tegen deze schijnbaar ondoordachte reorganisatie en wij zullen op onze eigen wijze actie ondernemen.

Naam bekend bij redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: