19 april, 2024
Onze vakbondDeelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie

Deelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie
D

Na veel onderhandelen is het eerste akkoord eindelijk bereikt. Een deelakkoord, dat wel. Dus wordt vervolgd. Zoals gezegd een zuinig Haags bakkie, maar het begin na een jarenlange stilte is er.
Alle partijen in het overleg zijn de volgende punten overeengekomen.

  1. Dat het primaire loon van het burger- en militair personeel per 1 januari 2015 wordt verhoogd met 0,8% Dit is het werknemersdeel dat voortvloeit uit de versobering uit het pensioenakkoord.
    Het bijzondere is dat de onderhandelaars (CMHF, AC, ACOP en CCOOP) met het ABP zijn overeengekomen dat deze verhoging doorwerkt in de berekening van de pensioengrondslag 2015 (i.p.v. 1 januari 2016).
  2. Deze verhogingen werken eveneens door naar de wachtgeld – UKW – en FLO uitkeringen.
  3. De doorwerking naar pensioenen , FPU en Bovenwettelijke WW (BWW).

Over nadere inkomensontwikkelingen, onder meer mogelijk geworden doordat ook voor ambtenaren de gehate nullijn van tafel is, zal tijdens de vervolgonderhandelingen nog gesproken worden, omdat over hoogte of aan wat het besteed moet worden nog geen overeenstemming bereikt is.

Contouren

In de afgelopen maanden is ook gesproken over het versterken van employability aanspraken, waaronder certificering van opleidingen, geld en scholing. De militair kan deze zaken inzetten voor zijn eigen talentontwikkeling die of beter kan afstemmen met zijn toekomstvisie (wensen) in dienst, of een vervolgcarrière in de burgermaatschappij. Kortom het opbouwen van een eigen portfolio.

Contouren zijn geschetst in het kader van de diensteinderegeling die geen AOW gat kent, Het oude wordt stapsgewijs afgebouwd. Bij het vormgeven van de toekomstige regeling zullen de afspraken, waaronder inverdienen, zoals deze in voorgaande jaren ten aanzien van groepen militairen zijn gemaakt worden meegenomen. Alle partijen vinden het belangrijk dat militairen individuele voorkeuren kunnen aangeven ten aanzien van het ontslagmoment. De bonden willen dat het ontslagmoment een onderdeel van keuzes wordt die de militair maakt binnen zijn arbeidsvoorwaardenpakket. Nader nieuws volgt.

AOW gat

Defensie en centrales achten het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om binnen de totale aan de arbeidsvoorwaarden gerelateerde budgetten, een solide voorziening te treffen. Met deze voorziening wordt beoogd de negatieve gevolgen van het ontbreken van de AOW-uitkering te ondervangen. Deze voorziening zal uiterlijk op 1 oktober 2015 geëffectueerd zijn.

WUL Dossier

De negatieve effecten van het WUL-dossier worden ondervangen met het wegvallen van het Vut equivalent. Dit heeft een positief effect op het loonstrookje en krijgt zijn beslag in de loop van 2015.

Middelloonregeling

De ODB is blij dat voor wat betreft het pensioen de middelloonregeling geen optie meer is. Er wordt nu door de bonden uitgekeken naar een volgende/andere pensioenregeling.

FPS

Flexibel Personeel systeem (FPS) heeft in zijn huidige vorm versterking nodig. Voortdurende scholing en talentontwikkeling in alle fases van het FPS is daarom een noodzaak. In die gevallen dat een militair de dienst gaat verlaten moet de in zijn werkzame periode opgedane kennis en kwalificaties hem of haar in staat stellen buiten Defensie opnieuw zijn plaats op de arbeidsmarkt in te nemen.

Door ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving stijgt de AOW-leeftijd (67). Alle partijen zijn van oordeel dat de pensioenleeftijd voor militairen, in samenhang met een nieuwe diensteinderegeling, moeten worden gekoppeld aan de geïndexeerde AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd en AOW leeftijd komen daarmee structureel samen te vallen.

Nieuw bezoldigingssysteem

Het huidige bezoldigingssysteem doet geen recht meer aan de bijzondere positie van de militair. Er zijn immers nieuwe typen consignaties en uitzendtypen zoals o.a. de nieuwe flitsmacht. Een nieuw  en  toekomstbestendig systeem moet niet alleen leiden tot een vereenvoudiging en harmonisatie van het bestaande stelsel, maar ook voorzien in mogelijkheden tot differentiatie. De ODB vindt dat dit nieuwe systeem ook moet leiden tot meer zekerheid.

Loopbaan Burger Defensiepersoneel 

Burger defensiepersoneel moet beter in staat zijn om de eigen loopbaan vorm te geven. Om dit te bevorderen kiest de werkgever ervoor om voor het burger defensiepersoneel loopbaanbegeleiders beschikbaar te stellen en het management development verder door te ontwikkelen. Daarnaast wordt naar mogelijkheden gezocht met het bedrijfsleven om het aantal werkervaringsplaatsen te vergroten. Voor het burgerpersoneel zullen bestaande belemmeringen om tot op de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken worden weggenomen.

Ook wordt verder onderhandeld met betrekking tot inzet, beschikbaarheid en bereikbaarheid buiten het reguliere rooster in hoeverre dat nog aansluiting vindt bij de eisen die worden gesteld aan de inzet van de moderne krijgsmacht.

 

Een Haagse bak koffie

Het is de onderhandelaars van CMHF, ACOP, AC en CCOOP gelukt om een eerste deel akkoord te bereiken en zoals ze al aangaven nog meer positieve ontwikkelingen in het verschiet. Het heeft even geduurd maar het einde van de afbraak lijkt eindelijk in zicht, maar we zijn er nog lang niet! De ODB blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Het HB van de ODB legt dit deelakkoord dan ook voor aan de regiobestuurders uit de verschillende deelraden met een positief advies. De deelraden kunnen volgende week reageren op dit eerste akkoord van 2015.

bestuur ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: