13 juli, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningDe weg van schuldsanering naar een schuldenvrije toekomst

De weg van schuldsanering naar een schuldenvrije toekomst
D

In 2012 is iets minder vaak een beroep gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar zijn 19.301 aanvragen gedaan voor toelating tot de Wsnp. Dat is 6 procent minder dan in 2011. Het aantal aanvragen voor toelating tot de Wsnp in 2012 lag nog wel altijd fors boven het niveau van 2010, toen 15.722 keer een beroep werd gedaan op de schuldsanering.

Dit blijkt uit de negende monitor Wsnp die staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast blijkt ook de vraag naar minnelijke schuldhulpverlening niet minder te worden. Staatssecretaris Teeven stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat een zo goed mogelijk georganiseerd buitengerechtelijk voorportaal via het minnelijke traject bij gemeenten van groot belang is, zodat de Wsnp goed kan functioneren als het sluitstuk van de schuldenproblematiek.

De monitor geeft een trendmatig en cijfermatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, die een streng saneringstraject biedt waardoor mensen weer perspectief krijgen op een schuldenvrije toekomst. De schuldenaar krijgt van de rechter een schone lei als hij zich voldoende heeft gehouden aan het strikte regime van de schuldsaneringsregeling.

In 2012 zijn door de rechter in totaal 13.755 mensen toegelaten tot de Wsnp; 967 minder dan in 2011. Ook is het afwijzingspercentage van de verzoeken tot toelating van de schuldsanering toegenomen: van 17,1 procent in 2011 naar 19,6 procent in 2012. Staatssecretaris Teeven wijst op de verregaande consequenties voor de schuldeisers en de inbreuk die de Wsnp maakt op het beginsel dat schulden voldaan behoren te worden. Tegen deze achtergrond ligt het volgens de bewindsman voor de hand dat de toelatingstoets niet zomaar een formaliteit is.

Net als in voorgaande jaren blijkt dat in 2012 ook weer de hoofddoelstelling van de Wsnp – het bieden van een schone lei aan schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost – in ruim 70 procent van de gevallen is gehaald. Kortom, van de schuldenaren die worden toegelaten tot de schuldsaneringsprocedure krijgen 7 van de 10 na drie jaar inspanning perspectief op een schuldenvrije toekomst.
“In de huidige economische conjunctuur is dat een belangrijk maatschappelijk gegeven. Juist als een toegenomen maatschappelijke behoefte bestaat aan een bepaalde wettelijke procedure is het van groot belang dat dat traject bevredigend blijft functioneren”, aldus Teeven.

De doelgroep van problematische schuldenaren die een beroep doet op de Wsnp is ten opzichte van vorige metingen nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers die een beroep doen op de Wsnp, bleef 80 procent tegenover 20 procent. Zowel voor (ex-)ondernemers als particulieren was een inkomensterugval de voornaamste reden voor het ontstaan van schulden. Andere belangrijke oorzaken van problematische schulden bij particulieren zijn overbesteding, compensatiegedrag en in toenemende mate echtscheiding.

Bron: Veiligheid en Justitie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: