13 juli, 2024
Onze vakbondCAO eisen Defensiebond en meer...

CAO eisen Defensiebond en meer…
C

De CAO van het Defensiepersoneel loopt per 1 maart 2013 af. Onze vertegenwoordigers uit de vakbonden gaan dan weer aan de overlegtafel met de minister om een nieuwe CAO af te spreken. Is AL het personeel vertegenwoordigd?

Nee, Alleen zij die bij een vakbond zitten en dan moet deze vakbond ook nog aangesloten zijn bij een van deze partijen:

1. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP);
2. de Christelijke Centrale voor Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);
3. het Ambtenarencentrum (AC);
4. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).

Omdat de ODB volgens de HDP niet is aangesloten is bij een van deze partijen en we toch de wensen van onze leden kenbaar willen maken volgen hier een aantal eisen:

Uitbreiding loonschalen

Door de lopende reorganisatie waaronder de numerus fixus zijn de looptijden in rang aanzienlijk langer geworden.

Bij steeds meer militairen maar ook burgermedewerkers is het brutoloon al jaren hetzelfde. Daartegenover staan maatregelen zoals die van de WUL, verhogingen in de pensioenbijdragen en het wegvallen van extra’s die een effect hebben op het nettoloon zoals het 41ste uur bij verlenging arbeidsduur.

Maar ook het leven buiten defensie wordt almaar duurder; Eigen bijdrage ziektekosten omhoog, gemeentelijke kosten en niet te vergeten de inflatie.

Het blijven staan op het maximum van een loonschaal is dus feitelijk achteruitgang. Daarom pleit de ODB voor de komende CAO onderhandelingen voor een verhoging van de loonschalen voor de wat oudere medewerker van minmaal 3 niveaus.

Eindejaarsuitkering

Al jaren modderen de vakbonden aan de overlegtafel met het krijgen van de eindejaarsuitkering naar de juiste hoogte. Sinds 1 juli 2012 is het percentage verhoogd naar 6.2%.

Hiermee blijven we nog steeds ver achter bij wat gebruikelijk is. De politiek weet dat want die krijgen 8.3%. Aan die 6.2% hebben we zelf meebetaald door o.a. het afschaffen van het bonusuur bij verlengde arbeidsduur. Sigaar uit eigen doos nr 785.

En is het zo dat elke defensiemedewerker 6.2% krijgt? Nee. De allerhoogste bazen van Defensie zitten al sinds 2009 op die 8.3%. Hoogste tijd dus om de rest van het personeelsbestand ook dit percentage te geven. Al is het alleen maar om de schijn van oneerlijkheid weg te nemen.

Handhaving Nullijn

Afgesproken is in de vorige CAO onderhandelingen om de nullijn voor ambtenaren te handhaven. Het is natuurlijk wel wat je onder een nullijn verstaat. De regering ziet het als dat er geen (extra) geld wordt uitgetrokken voor loon voor ambtenaren.

De gewone sterveling denkt natuurlijk dat de nullijn geen verhoging is in loon. Maar wat als onze regering een nullijn afspreekt maar aan de andere kant aan allerlei regelingen knoeit en maatregelen neemt zodat effectief het netto loon verlaagd wordt, in ieder geval het besteedbaar inkomen?

Voorbeelden hiervan zijn al gegeven bij “uitbreiding loonschalen”. Hierdoor is een zgn. nullijn effectief verworden tot een loonsvermindering in relatieve zin.

Daarom pleit de ODB voor een nullijn die de relatieve loonsvermindering compenseert. En ja, er zal dus een percentage op het loon moeten bijkomen.

Maar we noemen het geen loonsverhoging. meer een compensatie gestegen kosten. Laat de rekenkamer maar uitmaken wat dat percentage is.

images (2)JSF

En dan de JSF. Toegegeven, de discussie over het wel of niet kiezen voor de JSF hoort niet thuis aan de onderhandelingstafel van de CAO. Maar de ODB zou de ODB niet zijn om het toch aan te kaarten Omdat een almaar duurder wordend project drukt op het defensiebudget waar ook de lonen van betaald worden, blijft er steeds minder over voor de CAO. Ziedaar de link.

De vergelijking voor de keuze voor de JSF heeft meer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden. In een tijd dat de effecten van de crisis nog niet voelbaar waren. In een tijd waar het meedoen met offensief optreden met onze NATO en EU partners opportuun was. Maar is onze politiek eigenlijk wel bereid om samen met die partners offensief op te treden?

Klein voorbeeld; Libië, waar het door onze politiek verboden was om offensieve wapens te gebruiken.

De politiek die bij de landmacht het offensieve wapen weghaalt, tanks. Hebben we dan nog een offensief wapen nodig als de JSF? Of sterker nog, kunnen we het ons, in het licht van de crisis en bezuinigingen nog wel veroorloven?

Uitzendingen

De politiek houdt van budgetteren. De uitzendingen zijn onderdeel van de politieke besluitvorming. Maar de kosten van die uitzendingen zijn variabel en kunnen heel erg oplopen. Denk hierbij aan intensieve en dus duurder onderhoud aan materieel in de uitzendgebieden. Denk aan transportkosten van onderdelen en onderhoudspersoneel.

Maar ook aan de reiskosten van militairen die moeten getuigen bij rechtzaken van “vermeende” piraten. Extra kosten voor extra verschoten munitie. Kosten voor verlies van materiaal. Allemaal kosten die er niet zouden zijn geweest als er geen uitzending zou hebben plaatsgevonden.

De ODB pleit ervoor dat bij een politiek besluit voor uitzending ook een bedrag wordt gereserveerd om die uitzendingsgerelateerde kosten te betalen.

Dit heet op zijn Amerikaans: “put your money where your mouth is”. Net als bij de argumenten bij de JSF drukken deze uitgaven dan niet langer op het defensiebudget en gaat dan ook niet ten koste van de ruimte voor CAO onderhandelingen.

Overleggen…

De laatste 2 zaken worden dus niet geregeld aan de CAO onderhandelingstafel maar door de regering en de tweede kamer. Daarom heeft de ODB ook contacten in de tweede kamer. Hierdoor probeert de ODB indirect besluitvorming te beïnvloeden die indirect gevolgen heeft voor de CAO voor Defensiepersoneel.

Waarom schuift ze ODB dan niet aan bij de onderhandelingstafel SOD (sectoroverleg defensie) waar ook de andere vakbonden hun afvaardiging hebben? Dit is schier onmogelijk. Het is namelijk zo dat alle partijen aan die onderhandelingstafel toestemming moeten geven voor het toelaten van een extra partij.

Nu is het zo dat er door defensie aan de vier vakbondspartijen een substantieel bedrag word betaald aan subsidie. Dat bedrag wordt door vieren gedeeld. En als er een vijfde partij bij zou komen dan wordt dat bedrag niet verhoogd maar gewoon door vijven gedeeld. Een verlaging dus voor de subsidie van de vier vakbonden. Die gaan daar dus never nooit mee akkoord. Slim geregeld, dat Besluit georganiseerd overleg sector Defensie

Jammer genoeg koppelt onze HDP, Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee Willem van de Water, gebruikmaking van de regeling voor vakbondswerk aan de deelname aan dit SOD. Eerlijk gezegd doet de HDP die niet zelf, dit staat zo in de bestaande regelgeving.

Bestuur van de ODB moet dus vergaderen in eigen tijd waar bestuursleden in actieve dienst van andere vakbonden 26 tot 31 dagen buitengewoon verlof voor kunnen krijgen. Zelfs iets fundamenteels als toegang tot kazernes voor voorlichting en werving is hierin geregeld. Kan de ODB dan niet alleen gebruik maken van de faciliteitenregeling? Door hun ledenaantal vertegenwoordigen zij tenslotte ook een deel van het defensiepersoneel.

Nee, de HDP staat onder druk van de vier vakbonden die, koste wat kost, een vijfde partij niet willen laten opkomen. Een vijfde partij, die, als ze groot genoeg is geworden, aanspraak kan maken op die gewilde subsidie. Een subsidie die deze vakbonden keihard nodig hebben omdat steeds meer defensiepersoneel hun lidmaatschap opzeggen door teleurstelling over het uitblijven van positieve resultaten aan de overlegtafel.

Je zou zelfs kunnen stellen; vertegenwoordigen zij door hun steeds kleiner wordende ledenaantal van defensiepersoneel wel de collectieve belangen van AL het defensiepersoneel? En je kunt natuurlijk vraagtekens zetten of het wel zo kies is je te laten betalen door de tegenpartij aan de onderhandelingstafel terwijl je de belangen moet vertegenwoordigen van de andere partij, het Defensiepersoneel?

Natuurlijk is deze lijst niet compleet. Er leven wel meer zaken waarop we onze CAO willen aanpassen en ik nodig daarom u, de lezer, uit om te reageren met jullie ideeën.

De ODB is op dit moment bezig i.s.m. de UOV en MHP een sociale agenda samen te stellen die gebruikt wordt als uitgangspunt voor de verschillende cao’s die in 2013/14 weer worden afgesloten. 8 maart wordt daarover in een vergadering te Culemborg over verschillende onderwerpen vergaderd.

Wij hebben als bestuur en kaderleden ODB onze eisen en wensen voor de arbeidsvoorwaarden al op papier gezet. Nu is het de beurt aan onze kaderleden en leden om ideeën en gedachte naar ons toe te sturen. Ook al zijn de plannen niet direct inpasbaar dan nemen wij deze toch mee in onze besluitvorming.

U kunt dus nu reageren op wat de ODB (wij) volgens u moet doen. Stuur uw commentaar naar Postbus 1055 1780 EB Den Helder. Of ga naar onze website klik op contact en vertel ons, wat wij voor u moeten doen.

Onderwerpen

werktijden, flexwerken of niet, opleidingseisen, integriteit op de werkvloer, P&O beleid, vriendjespolitiek, bezuinigingen goed of niet goed, reorganisaties, rol medezeggenschap, opleidingen medezeggenschap, Veiligheid en Vakwerk, WUL, WAO, pensioen, ouderenbeleid, Up or Out, externe begeleiding bij werk naar werk. Oude arbeidsvoorwaarden die niet werden nagekomen

Gebruik hiervoor niet onze Facebook pagina deze willen wij graag gebruiken om de militair in afbeeldingen verhaaltjes en filmpjes te presenteren voor een breder publiek. Maar soms ook wat wij op onze website hebben gepubliceerd. Internationaal en nationaal nieuws kunt u volgen via ons twitter account.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: