24 juli, 2024
Onze vakbondBrief staatssecretaris Weekers over omzetting levensloop in lijfrente

Brief staatssecretaris Weekers over omzetting levensloop in lijfrente
B

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 had staatssecretaris Frans Weekers (VVD) de Eerste Kamer toegezegd in een later stadium nog nader in te gaan op de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioenproduct. 

De staatssecretaris schrijft nu in een brief aan de Eerste Kamer dat hij een geruisloze omzetting van levenslooptegoeden in lijfrente om beleidsmatige, budgettaire en administratieve overwegingen ongewenst vindt. Invoering van een fiscaal geruisloze omzetting van levenslooptegoeden in een derde pijler product zonder dat daarvoor de geldende fiscale begrenzingen van de derde pijler zouden gelden leidt tot een budgettaire derving( verlies aan inkomsten).

Over lijfrente-uitkeringen die worden uitgekeerd na de AOW gerechtigde leeftijd is namelijk een lager marginaal tarief verschuldigd. Deze mogelijkheid zou een nog groter fiscaal voordeel geven voor belastingplichtigen dan het gebruik van het overgangsrecht voor levensloop.

Volgens de staatssecretaris is een wijziging in regelgeving ook niet nodig, omdat eenzelfde resultaat kan worden bereikt door de werknemer het levenslooptegoed binnen de huidige regelgeving eerst te laten opnemen en vervolgens, binnen de in de derde pijler eventueel nog resterende individuele ruimte, te laten gebruiken ter financiering van een pensioenproduct in de derde pijler.

Bron: CMHF-logoCMHF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: