16 juni, 2024
Onze vakbondBreekt de UOV met de vakcentrale MHP?

Breekt de UOV met de vakcentrale MHP?
B

6 juni jl. waren Erik Jurriëns en Hans Ringelberg namens de ODB aanwezig bij de Algemene ledenvergadering (ALV) van de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) in Culemborg. Tijdens de ALV heeft de voorzitter van de UOV een presentatie gehouden over onder andere de toekomst van de samenwerking tussen UOV en centrale (Midden en Hoger Personeel) MHP.

De UOV is beslist ontevreden over de dienstverlening van de MHP. De behaalde resultaten in de onderhandelingen over het Sociaal Akkoord en het Pensioendossier zijn ver beneden de maat. De UOV verwachtte een steviger inzet voor haar achterban. Alle op en aanmerkingen die de onderhandelaars van hun verenigingen hadden meegekregen werden uiteindelijk niet meegenomen of genegeerd.

overlegstructuur

Daarnaast is het voortbestaan van de MHP op termijn zeer onzeker, hetzij financieel, dan wel qua ledenaantal. Na het vertrek van de vakbond De Unie is het ledenaantal dermate geslonken – 60000 – dat de MHP de komende jaren niet meer kan voldoen aan het minimum aantal leden dat benodigd is om zitting te nemen in de Sociaal Economische Raad (SER) of Stichting van de Arbeid (StAR).

Al zou de MHP  voor een volgende periode van twee jaar gedoogd worden in het overleg, dan zijn haar specifieke te dienen belangen zwaar ondervertegenwoordigd binnen dit overleg. Hetgeen niet in het belang is van de aangesloten verenigingen van de UOV. Tijdens de behandeling van het Sociaal Akkoord werd op pijnlijke wijze duidelijk dat de invloed van de MHP op het onderhandelingsresultaat uiterst gering was.

Na de presentatie werd unaniem akkoord gegaan door alle aanwezige bonden om het bestuur van de UOV een mandaat te geven om onderzoek te doen op welke wijze de belangen van de UOV verenigingen in SER en StAR het beste kunnen worden gediend. Op 17 oktober wordt op een extra ledenraad een presentatie gehouden wat de beste koers is voor de leden. Tevens heeft de vergadering unaniem het bestuur gemandateerd het lidmaatschap van de MHP pro forma en voorwaardelijk op te zeggen, per 31 december 2013.

bron: UOV

Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: