19 mei, 2024
Onze vakbondALV september 2012: Verslag 9e (extra) ALV

ALV september 2012: Verslag 9e (extra) ALV
A

Donderdag 27 september werd een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de traditiekamer van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) op het Maritiem Vliegkamp de Kooy. Eerder dit jaar was namelijk door het bestuur al aangegeven dat een vervolgvergadering nodig zou zijn.

Opening
De voorzitter Erik Jurriëns heet alle aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere ingelaste vergadering.

Mededelingen:

  • De voorzitter geeft aan dat alle leden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) zich hebben gemeld en indien zij niet aanwezig konden zijn, hebben zij gebruik gemaakt van het mandaatrecht.
  • Het hoofdbestuur heeft besloten dat met ingang van 27 september 2012 alle vrijwilligers die deel uit maken van de ALV een declaratie in kunnen dienen voor de gereden kilometers.
  • Het hoofdbestuur heeft besloten dat met ingang van 27 september 2012 alle vrijwilligers die deel uit maken van de ledenwerving en voorlichting een declaratie in kunnen dienen voor de gemaakte kilometers voor hun werk.
  • Het hoofdbestuur heeft besloten dat met ingang van 27 september 2012 alle vrijwilligers die deel uit maken van individuele belangen behartiging (raadsmannen) declaraties in kunnen dienen voor de gemaakte kilometers voor hun werk.
  • De reden voor deze besluiten is de toegenomen vraag naar onze vrijwilligers en het bestuur vindt het onverantwoordelijk in deze dure tijden om onze vrijwilligers zonder vergoeding het land door te sturen. Omdat deze beslissingen gevolgen hebben voor de financiële situatie van de ODB en verrekend moeten worden vanuit de contributie wordt deze als extra agenda punt opgenomen.

vaststellen stemcommissie.

Ingekomen stukken:

  • Brief 17 september 2012 CSMVBO-ALV beslist unaniem dat alle mogelijkheden moeten worden onderzocht en gebruikt om deze brief/beslissing op te lossen.
  • KIM versie 2/2012/ODB Een nieuwe KIM was nodig omdat er teveel wijzigingen zijn zoals die in het Huishoudelijk Reglement (HR) waarin twee commissies zijn toegevoegd de commissie Individuele Belangenbehartiging (IBB) en onze belastingservice.

Einde samenwerking met Dudink en Starink Advocaten
De ALV besluit unaniem na doornemen van de bevindingen van de Financiële Controle Commissie (FCC) de samenwerking met het maatschap Dudink en Starink Advocaten per geëigende datum te verbreken. Het bestuur vindt het jammer te moeten onderkennen dat er een blijvend verschil van inzicht is ontstaan over samenwerking tussen de ODB en dit advocatenkantoor. Het goede nieuws is dat de ODB door de ontstane situatie de afgelopen maanden een veel beter concept voor haar leden heeft kunnen ontwikkelen. Het Reglement Rechtskundige Ondersteuning (RRO) is aangepast. Alle juridische zaken gaan nu via het bestuur van de bond. Het bestuur heeft ook de website aangepast.  De meeste leden hebben ondertussen al een mail over deze situatie van het bestuur ontvangen. Leden die door D&S worden bijgestaan onder de door hen overeengekomen algemene voorwaarden en financiële afspraken met dit kantoor kunnen dit continueren onder de gemaakte afspraken van dit kantoor.

Contributie
De nieuwe situatie en de unaniem gesteunde beslissing om declaraties toe te kennen aan hen die zich inzetten voor onze leden heeft consequenties voor de contributie. Na enige discussie is besloten om alleen het basislidmaatschap te verhogen met 48 euro cent en de vergoeding voor declaraties juridische bijstand raadsman te vergoeden vanuit het ondersteuningsfonds ODB (OODB) en dit in te laten gaan per 1 januari 2013 derhalve wordt het basis lidmaatschap € 5,48 en het juridisch lidmaatschap blijft gewoon € 15,00.

Nieuwe commissaris CLSK
Fred Vermeer is unaniem gekozen tot hoofdbestuurslid CLSK. Wij misten al geruime tijd een bestuurder die de luchtmacht vertegenwoordigd binnen onze HB vergaderingen. Fred wil zich gaan inzetten voor al onze leden en gaat het DB/HB informeren omtrent de reorganisaties binnen de Klu.

DefensieGezinsupport.nl
Het bestuur blijft constant zoeken naar zinvolle aanvullingen op het servicepakket van de ODB. Vanaf begin dit jaar is er contact gelegd met bedrijven die zich specifiek richten op gezinssupport. Uiteindelijk is de keuze van het bestuur gevallen op Defensiegezinsupport.nl

Daar waar ons lid problemen heeft op persoonlijk en relationeel vlak, staat het team van DefensieGezinsupport voor u klaar. In de alledaagse praktijk geeft dit onze vakbond een enorme meerwaarde. Voor alle gevallen waarbij u niet geholpen kunt worden door MDD/SMD of anders dan kan deze overkoepelende organisatie het lid en met name zijn gezin van dienst zijn. Leden van de ODB ontvangen maar liefst 25% korting op de verschillende diensten en activiteiten. Door deze korting kunnen meer mensen een beroep op de hulpverlening doen.

Nieuwe website
Het is onze webmaster weer gelukt een nieuwe website in elkaar te zetten die duidelijk is veel informatie geeft en vooral “cool” oogt. Er wordt tijdens de vergadering een uitgebreide voorstelling gegeven over de mogelijkheden die de site nu heeft. In het oog springen de mogelijkheden voor de bezoekers om te reageren op de geschreven stukken. Maar bezoekers kunnen nu ook met elkaar communiceren via onze website. Dat laatste maakte het forum overbodig waardoor deze is verwijderd. Dat onze website goed loopt laten de statistieken wel zien een stijging van het aantal unieke hits van 58 per dag is een geweldige score.

Afsluiting
Na de middagpauze werd er nog wat nagepraat door de leden om 14:00 wenste de voorzitter de aanwezigen een goede thuiskomst. Voor degene die wat meer wilden weten van de MLD was er een korte rondleiding door vrijwilligers van de traditiekamer.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: