25 juli, 2024
Onze vakbondALV mei 2013

ALV mei 2013
A

Op 31 mei jl. werd alweer de 9de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht en werden veel nieuwtjes met elkaar uitgewisseld.

 

A)     Opening

De voorzitter Erik Jurriëns opende om 10.00 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij vraagt twee minuten stilte voor de militairen en burger defensiemedewerkers die ons in 2012 tot heden ontvallen zijn. En in het bijzonder ons kaderlid Gerard van de Broek. Gezamenlijk en ieder voor zich gedenken alle aanwezigen staande de defensiemedewerkers die door ziekte of ongelukken het afgelopen jaar het leven lieten.

 

B)     Vaststellen Agenda

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld

C)     Mededingen

1)      Dhr. L. (Leo) van Zon biedt zich aan voor de interim penningmeester zie agendapunt F6.

2)      22 juni 2013 is de jaarlijkse ODB BBQ bij de VZ thuis.

D)     Notulen ALV januari 2013

De notulen worden onveranderd vastgesteld.

E)     Ingekomen stukken

Verslag Financiële Controle Commissie(FCC)

F)      Onderwerpen

1)      Jaarverslag penningmeester
Daar de penningmeester is afgetreden (zie agendapunt F6) doet de voorzitter verslag over het financiële jaar 2012/2013.

2)      Verslag Financiële Controle Commissie (FCC)

Het financieel jaarverslag van de FCC wordt door de voorzitter voorgelezen.

 

Geachte vergadering,

In aansluiting op onze controle van de jaarrekening 2012/2013 van de ODB brengen wij hierbij verslag uit over de uitkomsten van onze controle. Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij in concept met de penningmeester, het overige bestuur en de financiële administratie besproken, en worden dit jaar nog in werking gezet. Onze oordelen zoals opgenomen in deze verklaring zijn als volgt:

Oordeel over getrouwheid : goedkeurend.

Oordeel over rechtmatigheid : goedkeurend

Leden van de ALV,

de Financiële Controle Commissie heeft geconstateerd dat er een duidelijke verbetering in de financiële situatie heeft plaatsgevonden t.o.v. de jaarrekening 2011/2012. De totale activa is flink toegenomen. In het oog springt vooral de toename van de liquide middelen, met name de spaarrekening. Het financieel verslag laat duidelijk zien dat het bestuur de goede koers vaart om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De gevraagde informatie is door de penningmeester adequaat verzameld en op een duidelijke wijze gepresenteerd. Daarbij hebben wij ook rekening gehouden met de mening en visie van onze accountant. Van tekortkomingen in het overzicht van de verenigingsgelden is ons niets gebleken. Elk bonnetje is geparafeerd.

Wij verzoeken de leden van de ALV het verslag van de Penningmeester vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid.

 

De Financiële Controle Commissie.

 

De ALV stelt het verslag vast en dechargeert het bestuur.

Het verslag FCC en accountantsverklaring  is verder ter inzage bij de voorzitter.

De FCC wordt hartelijk bedankt voor het geleverde werk.

3)      Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt in concept aan de ALV aangeboden met het voorstel het verslag te lezen onder een pieptermijn van 1 week, waarna het jaarverslag, indien er geen belangrijke wijzigingen zijn, zal worden vastgesteld. Het vastgestelde verslag is inmiddels op onze website gepubliceerd.

4)      Verslag voorzitter klacht en Advies Commissie (KAC)
Er waren dit jaar geen klachten, derhalve ook geen verslag.

5)      Contributie 2013
De ODB is van mening dat de kosten van het  levensonderhoud voor het individu de pan uitreizen. Daarbij komt ook dat de bonden in het algemeen verzuimd hebben hier middels afspraken compensatie voor te vinden voor hun leden. Er is bijv. nog steeds geen CAO en bij de afhandeling van de WUL zijn de bonden domweg nalatig geweest.
Daarom heeft de ALV besloten de contributie ondanks gestegen kosten voor het vrijwilligerswerk en de afdracht aan de UOV,voor 2013 niet te verhogen. Voor 2014 is besloten de contributie licht, maar nooit meer dan €0,30 te verhogen en alleen als dit echt noodzakelijk is.

6)      Aftreden penningmeester
De penningmeester W.J. (Wally) Schrijn is onverwacht  afgetreden. Walter wordt hartelijk bedankt voor het uitvoeren van de functie als penningmeester en het geleverde werk in de afgelopen jaren.
Voorgesteld wordt om dhr. L (Leo) van Zon zal aantreden als interim penningmeester tot dat er door het HB een nieuwe kandidaat kan worden voorgesteld aan de ALV. Dit voorstel wordt door de ALV unaniem aangenomen

7)      Aftreden commissaris Internationaal
De commissaris Internationaal dhr. A (Arie) Bakker treedt af en stelt zich niet meer verkiesbaar.
De HB ODB zal zich later dit jaar beraden over het nut en noodzaak van deze functie.

8)      Afdeling Voormalig Militair Personeel (VMP) wil bij monde van Henny Gulickx graag meer weten over doelstelling vakbond en handelswijze voor leden die in de burgermaatschappij werkzaam zijn als ZZP, Flexwerker, parttimer of anders die lid van de ODB zijn en hulp nodig hebben.

De VZ geeft aan dat die hulp geboden wordt d.m.v. assistentie en hulpverlening gelijk aan militairen leden. Zoals:

  • Directe hulp en ondersteuning bij alle traumatische ervaringen.
  • Directe hulp en ondersteuning bij alle civiele juridische problemen.
  • Directe hulp en ondersteuning bij het opzetten van een bedrijfsplan.
  • Directe hulp en ondersteuning bij pensioenzaken.
  • Voordelen inzake verzekeringen.
  • Voordelen d.m.v. de voordeelpas.
  • Alle opleidingen voor deelnemers in de Ondernemingsraad.
  • Notaris.

De VZ geeft aan dat het pakket in 2013 verder wordt uitgebreid.

G)    Rondvraag

1)      Financiële administratie vraagt of het dure UOV lidmaatschap nog wel zinvol is?
VZ geeft aan dat hij 6 juni een voorlichting zal geven bij de UOV waarna bij de HB van 1 juli verdere stappen besproken worden.

2)      Sander legt de stand van zaken uit aangaande de MC verkiezingen KMAR Schiphol.
Hier wordt de ODB leden (afdeling KMAR) verweten geen handtekeningen opgehaald te hebben.

Navraag leert dat dit bij de vorige verkiezingen ook niet hoefde. VZ geeft aan dat dit onderwerp op de HB agenda van 1 juli moet komen.

H)     Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14:00 uur en wenst alle aanwezigen een goede thuisreis.

 

F. Vermeer

Secretaris

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: