2 maart, 2024
Onze vakbondALV mei 2011 : Verslag 8ste ALV

ALV mei 2011 : Verslag 8ste ALV
A

Verslag 8ste ALV: Amsterdam 25 mei 2011

1. Opening
De voorzitter Erik Jurriëns heet alle aanwezigen welkom, en vraagt een minuut stilte voor de militairen en burger defensiemedewerkers die ons in 2011 tot heden ontvallen zijn. Gezamenlijk en ieder voor zich gedenken alle aanwezigen staande de defensiemedewerkers die door ziekte of ongelukken het afgelopen jaar het leven lieten.

2. Mededelingen.
Er waren geen mededelingen.

3. Vaststellen stemcommissie.
Twee leden van de ALV stellen zich hiervoor beschikbaar.

4. Vaststellen notulen ALV 2011 (25 mei 2011)
De notulen werden voor de aanwezigen die hun exemplaar hadden vergeten uitgereikt. Geen van de aanwezigen heeft op of aanmerkingen.
Het verslag wordt daarna gearresteerd.

5. Ingekomen stukken.
Afdeling CLSK had een stuk geschreven onder de titel, in slechte tijden geen contributie verhoging. De voorzitter vraagt de vergadering het stuk aan te houden totdat het aganda punt contributie ter behandeling voorligt aan de vergadering. De ALV stemt hiermee in.

6. Jaarverslag 2011 penningmeester.
In het financieel jaarverslag werden de volgende zaken door de ALV besproken en doorgenomen.

a. Aantal leden
b. Ledengroei 2011 t.o.v. 2010
c. Activa
d. Passiva
e. Reserve
f. Aankoop goederen ODB
g. Bankkosten
h. Kosten Focus
i. Kosten KIM
j. Kosten juridische ondersteuning
k. Kosten transport
l. Kosten werving
m. Kosten website
n. Kosten vrijwilligers
o. Kosten representatie kranslegging en Opendagen
p. Balans
q. Begroting 2012

7. Vaststelling financieel jaarverslag 2011
Het financieel jaarverslag 2011 werd door de ALV met instemming begroet en vastgesteld.

8. Verslag Financiële Controle Commissie
Geachte leden van de ALV

In aansluiting op onze controle van de jaarrekening 2011 van de ODB brengen wij hierbij verslag uit over de uitkomsten van onze controle.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij in concept met de penningmeester, het overige bestuur en de financiële administratie besproken, en worden dit jaar nog in werking gezet.

Onze oordelen zoals opgenomen in deze verklaring zijn als volgt:

Oordeel over getrouwheid : goedkeurend
Oordeel over rechtmatigheid : goedkeurend

Leden van de ALV, de Financiële Controle Commissie heeft geconstateerd dat er een duidelijke verbetering in de financiële situatie heeft plaatsgevonden t.o.v. de jaarrekening 2010.

De gevraagde informatie is door de penningmeester adequaat verzameld en op een duidelijke wijze gepresenteerd. Daarbij hebben wij ook rekening gehouden met de mening en visie van onze boekhouder. Van tekortkomingen in het overzicht van de verenigingsgelden is ons niets gebleken.

Wij verzoeken de leden van de ALV het verslag van de Penningmeester vast te stellen en deze te dechargeren.

De Financiële Controle Commissie.

De ALV stelt het verslag vast en dechargeert de penningmeester.

9. Jaarverslag 2011 secretaris
In het secretarieel jaarverslag werden de volgende zaken door de ALV besproken en doorgenomen.

a. Werving
b. Nieuwe contacten met de ODB
c. Website
d. Social media
e. Opendagen
f. Representatie
g. Afdelingen
h. Vrijwilligers
i. Outlook 2012 en 2013

Het verslag werd door de ALV met instemming begroet.

10. Verslag voorzitter Klacht en Adviescommissie.
In 2011 is één klacht ontvangen en naar tevredenheid van klager opgelost.

11. Contributie.
Het bestuur had een voorstel ingediend om de contributie te verhogen met 0,50 eurocent maar de afgevaardigden van de verschillende afdelingen zagen hier geen heil in. Daarbij kwam dat de afdeling Luchtstrijdkrachten (CLSK) geen contributieverhoging wil (motie CLSK001) door de sterk verslechterde economische situatie. Daarbij vertelde dhr. Kuperus de vergadering dat de verhoging van de wedde van het afgelopen jaar niets voorstelde.

Het bestuur schorst de vergadering voor overleg.

Het bestuur komt met de nieuwe service uitbreidingen die voor dit jaar geïntroduceerd worden alsmede de verwachte bezuinigingen van het huidige kabinet op de transportkosten.
De vergadering deelt niet de mening van het bestuur en komt met een nieuw voorstel.

Het bestuur schorst de vergadering voor overleg.

Het bestuur vertelt de vergadering dat zij de motie CLSK001 aanneemt maar dat de begroting 2012 naar beneden wordt aangepast en enkele vernieuwingen met 6 maanden worden uitgesteld. De vergadering gaat akkoord met de nieuwe begroting, plannen en de contributie blijft op het niveau van 2005.

12. Verkiezing nieuw bestuurslid Koninklijke Marechaussee.
Met unanieme stemmen is Sander Thummler gekozen als HB lid.

13. Verkiezing nieuw bestuurslid Internationaal.
Met unanieme stemmen is Arie Bakker gekozen als HB lid.

14. Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter KMAR
Met unanieme stemmen is Roelf Groenendal gekozen als afdelingsvoorzitter KMAR

15. Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter VMP
Met unanieme stemmen is Henny Gulickx gekozen als afdelingsvoorzitter VMP

16. Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter CLSK
Met unanieme stemmen is Rene Kuperus gekozen als afdelingsvoorzitter CLSK

17. Voorstel wijziging reglement rechtskundige ondersteuning
In het oude reglement stond DAS rechtsbijstand genoemd. Dit werkte verwarrend en het bestuur heeft dan ook gemeend dat een en ander herschreven dient te worden zodat het duidelijker wordt. Gewijzigd zijn:

a. Paragraaf 2
b. Paragraaf 5
c. Paragraaf 6
d. Paragraaf 9
e. Paragraaf 10

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen (het vernieuwde reglement is al op de website geplaatst).

18. Voorstel invoering coördinator militaire raadsmannen.
De vergadering neemt het voorstel van het bestuur over en benoemt Erik Nuninga als eerste coördinator militaire raadsmannen tot de ALV van 2013

19. Voorstel invoering nieuw reglement afdelingen.
De ALV neemt het reglement zonder wijzigingen aan.

20. Voorstel invoering rooster van aftreden
Voorstel wordt zonder wijzigingen aangenomen.

21. Voorstel invoering nieuwe opzet Kader Instructie Map (KIM)
Voorstel wordt aangenomen.
De KIM is in zijn geheel aangepast

a. Volledig in kleur.
b. 193 pagina’s.
c. Alle hoofstukken aangepast.
d. 1 extra hoofdstuk erbij.

En nog vele extra’s erbij maken de KIM tot een informatief boekwerk.

22. In verband met nog extra onderwerpen besluit de ALV deze te behandelen in een extra ALV.
Deze ALV zal alleen toegankelijk zijn voor de vaste deelnemers die dan ook schriftelijk een uitnodiging ontvangen. Datum en tijd zal op de website bekend worden gesteld.

23. Rondvraag.
Onderwerpen komen aan bod in de volgende vergadering.

24. Sluiting.
De voorzitter dankt de vergadering voor haar inbreng en wenst alle betrokkenen een goede thuisreis.

W.J. Schrijn
Secretaris ODB

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: