21 juli, 2024
Onze vakbondActie Eerlijke Arbeidsmobiliteit EU Nodig

Actie Eerlijke Arbeidsmobiliteit EU Nodig
A

Nederlandse werknemers hebben soms te maken met oneerlijke concurrentie van goedkopere Europese werknemers. De ODB ontvangt regelmatig klachten van voormalig militairen over werkverdringing in de transportsector door goedkope buitenlandse (on(der)gekwalificeerde) werknemers. Zelfs de Sociaal Economische Raad (SER) pleit daarom in zijn ontwerpadvies voor een actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft daarom specifieke aandacht gevraagd voor de positie van kennismigranten in Nederland. Het is van belang dat zij zich welkom voelen in Nederland en dat zodoende Nederland meer op het netvlies komt bij kennismigranten in die sectoren waar deze benodigd zijn, alsook bij buitenlandse studenten.

In het actieplan adviseren werknemers, werkgevers en kroonleden het kabinet om de problemen die worden gesignaleerd bij het vrij verkeer van diensten, door middel van een actieplan op te pakken. Hierbij dient de detacheringsrichtlijn te worden herzien. Dit houdt o.a. in dat het tijdelijke karakter van arbeid in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening wordt benadrukt. Bovendien is verduidelijking gewenst van begrippen zoals loonelementen, onbelaste vergoedingen en toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Ook dient de coördinatieverordening sociale zekerheid tegen het licht te worden gehouden om een gelijk en eerlijk speelveld te bevorderen. Het ontwerpadvies vraagt tevens aandacht voor de informatierichtlijn, speciale handhavingsregels voor de transportsector (het hebben van vereiste diploma’s) en om een grotere inzet op EU-niveau om misbruik en fraude te voorkomen.

Ook moet de gelijke behandeling van en bekendheid van de rechten en plichten voor EU-migranten worden bevorderd. Inburgering en verbetering van hun maatschappelijke status en arbeidspositie kunnen hierbij helpen. Bovendien moeten de kwalificaties van de EU-migranten beter worden benut; veel EU-migranten zijn feitelijk overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen.

Het beleid rondom kennismigranten is volgens het ontwerpadvies voldoende. Nederland heeft goede regelingen om topwerknemers binnen te halen, al is er wel aandacht voor de uitvoering nodig. Het pleidooi voor meer expatcenters onderschrijft de VCP van harte.

Het ontwerpadvies is een reactie op een adviesaanvraag van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies wordt behandeld tijdens de openbare Raadsvergadering van vrijdag 19 december 2014. Op dit moment wordt het ontwerpadvies nog besproken in de achterban van de VCP.

bron VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: