29 mei, 2024
Onze vakbondAanvullende Maatregel Tegemoetkoming AOW-Gat

Aanvullende Maatregel Tegemoetkoming AOW-Gat
A

Op 6 december jl. informeerde ik u over mijn besluit een hogere tegemoetkoming toe te kennen aan alle oud-defensiemedewerkers die worden geconfronteerd met een AOW-gat. Hiermee wordt de tegemoetkoming voor voormalig medewerkers, burgers en militairen, even hoog als de netto AOW-uitkering. Het gemis aan AOW wordt, met andere woorden, gecompenseerd en het AOW-gat volledig gedicht. Ook kondigde ik een financiële compensatie voor burgermedewerkers aan voor het mogelijk vervroegd (bij 65 jaar) laten ingaan van het ouderdomspensioen. Voor militairen is dit laatste punt niet aan de orde, vanwege de voor hen geldende pensioenleeftijd van 65 jaar.

Let wel, gezien de terugval in inkomen die ook na deze tegemoetkoming wordt verwacht (over het ABP-pensioen dat voor de AOW-leeftijd wordt uitgekeerd, is immers nog AOW-premie verschuldigd) heb ik voorts besloten een aanvullende compensatie toe te kennen. Deze aanvullende compensatie, voor zowel voormalig burger- als militair personeel, leidt ertoe dat het netto inkomen gedurende de periode van het AOW-gat in ieder geval nooit minder dan 90 procent bedraagt van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de tegemoetkoming. Met ingang van deze maand wordt de hogere tegemoetkoming uitbetaald aan degenen die op dit moment met een AOW-gat worden geconfronteerd. Waar van toepassing gebeurt dit met terugwerkende kracht. De groep die inmiddels de AOW-leeftijd heeft bereikt en reeds een periode met het AOW-gat geconfronteerd is geweest, ontvangt zo spoedig mogelijk een nabetaling. Voor de overige gevallen vindt uitkering uiteraard plaats vanaf het moment dat het AOW-gat zich daadwerkelijk voordoet. In aanvulling hierop zullen betrokkenen zo snel mogelijk worden geïnformeerd of bovengenoemde aanvullende compensatie op hen van toepassing is, en vanaf welk moment deze (al dan niet met terugwerkende kracht) tot uitkering komt.

Het ABP heeft een helpdesk ingericht voor vragen over de tegemoetkoming. De helpdesk is benaderbaar via telefoonnummer 045 – 579 80 66 of via e-mail defensieaowgat@abp.nl.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
J.A. Hennis-Plasschaert

Opmerking ODB:
Je zou bijna gaan denken dat het CAO-overleg voor het zittende personeel gisteren is vastgelopen doordat de volledige compensatie AOW-gat voor het ex-personeel er net door was?

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: