16 april, 2024
Onze vakbond29ste Algemene ledenvergadering: Nieuwe koers met mooie perspectieven!

29ste Algemene ledenvergadering: Nieuwe koers met mooie perspectieven!
2

Vrijdag 12 mei jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) in Huize Beukbergen te Huis ter Heide haar 29ste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De vergadering werd goed bezocht, en leden die niet konden komen hadden schriftelijk hun machtiging aan een persoon of bestuur gegeven.

Welkom

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens aan welke leden door ziekte zijn verhinderd. Hij wenst hen namens de vergadering een spoedig herstel.

Korte toespraak

Daarna hield de voorzitter een korte toespraak waarin hij refereerde dat alle doelen voor 2022 zijn gehaald en dat de vakbond ODB voor 2023 en 2024 weer een aantal  nieuwe services zal toevoegen voor haar leden

Verslag 28ste ALV

Hierna wordt de agenda vastgesteld zonder toevoeging van extra vergaderpunten. Het verslag 28ste ALV (Den Helder) worden daarna door de secretaris van de ODB Alex Hiemstra doorgenomen en zonder wijzigingen door de vergadering overgenomen.

Jaarverslag 2022

Danny van Hoewijk de vicevoorzitter van de ODB gaf aan de hand van een presentatie een uitvoerig verslag van alle activiteiten die de vakorganisatie in het verenigingsjaar 2022 heeft ondernomen op het gebied van bestuurders en kaderleden, juridische dienstverlening, belastingservice, herdenkingen, redactiewerk, administratie, website en promotie

Financiën

De penningmeester van de ODB Aad Splinter gaf daarna tekst en uitleg bij een overzicht van de financiële stand van zaken binnen de vereniging. Hij deed dat aan de hand van de door de Stichting VEDD aangeleverde cijfers. De financiële positie van de vereniging Onafhankelijke Defensie Bond is goed.

Aansluiting Koepel Gepensioneerden

Erik Jurriëns neemt hierna het woord en vertelt de vergadering dat hij samen met Dirk van Barneveld (Stichting VEDD) contact heeft gezocht met de Koepel Gepensioneerden, en na een bijzonder goed gesprek met het bestuur tot het besluit gekomen dat de ODB er goed aan zou doen om aan te sluiten bij de Koepel. Maar wat is de Koepel en wat doen zij?

De Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 80 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de Koepel de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

De Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waar de Koepel zich op richt zijn: Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De Koepel is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

De Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij de Koepel is aangesloten FASv, de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Bovendien werken zij in de Seniorencoalitie intensief samen met de landelijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM.

26 april is tijdens een ledenvergadering de aanvraag van deelname ODB in de koepel behandeld en door de vergadering aangenomen. De voorzitter vraagt de Algemene Ledenvergadering van de ODB om ook hiermee in te stemmen zodat verdere toenadering gezocht kan worden met het bestuur van de koepel.

Besluit

De ALV stemt unaniem voor aansluiting Koepel gepensioneerden.

Een fraaie aanvulling op ons toch al zeer uitgebreide ledenservice pakket

Noventas

Na de stemming geeft Erik Jurriëns in een korte schets aan dat er twee projecten lopen met Noventas als aanvulling op het huidige verzekeringspakket. De ODB heeft via Lloyds al een bijzonder product voor alle geüniformeerde beroepen (militair en civiel) waar molest (geweld) en PTSD specifiek door ODB leden verzekerd kunnen worden. De nieuwe mogelijkheden, die zo snel mogelijk bekend worden gemaakt, vormen een goede verbreding en verdieping van de mogelijkheden.

Daarnaast loopt er een project in het kader van promotie door geheel Nederland. Dit project wordt in de loop van 2023 tot eind 2024 verder uitgewerkt, getoetst en in gebruik genomen. Ook deze onverwachte mogelijkheden zetten onze vakbond, de ODB in de komende jaren in het zonnetje.

Gabri Hessels (CEO Noventas) vertelde de vergadering over het feit dat Noventas als meest klantvriendelijke tussenkantoor is genomineerd voor de VVP award 2023 die op 11 oktober aanstaande bekend wordt gemaakt.

Hierna wordt de vergadering geschorst voor de lunch

Na de lunch wordt er gestemd over de nieuwe voorzitter van de ODB, DE vergadering ging unaniem akkoord dat Danny van Hoewijk (LTZ2OC VK) de nieuwe voorzitter wordt van de ODB. Door de wijzingen in het beleidsplan van de vakorganisatie werd vorig jaar op 11-11-22 besloten om over te gaan naar een totale vrijwilligers organisatie. Hetgeen nu zes maanden later in een tweede stemming alleen maar door de ALV wordt bevestigd. Het hoofdbestuur bestaat uit alleen maar militairen en slechts 1 veteraan.

De nieuwe voorzitter Danny van Hoewijk neemt het woord en bedankt de vergadering voor het vertrouwen. Danny geeft daarop de oud voorzitter het woord.

Erik Jurriëns bedankte de ALV voor het vertrouwen in voor en tegenspoed in de achterliggende 15 jaar dat Erik voorzitter was van de Onafhankelijke Defensiebond. Erik vertelde kort wat de vakbond nu te bieden heeft  en dat zoiets alleen maar kan met de inzet van vele vrijwilligers die in de afgelopen jaren één of meerdere functies hebben bekleed. De oud voorzitter bedankte ook zijn echtgenote en kinderen die ook hun volledige steun gaven aan de bond en haar  doelstellingen. Als laatste gaf hij aan de bond als kaderlid niet helemaal te verlaten maar als adviseur bij de SVEDD op de achtergrond actief te zijn voor de stichting, bond en haar leden. Daarna overhandigde de voorzitter de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter. De ALV kon dit waarderen gezien het applaus toen de oud voorzitter weer plaats nam. Nu niet aan het hoofd maar op de plaats van de vicevoorzitter.

Danny nam hierop het woord en bedankte de oud voorzitter, echter hij had een verassing in petto.

Hij vertelde de vergadering dat hij de oud voorzitter nu een certificaat zou overhandigen waarin het volgende stond:

Erik Jurriëns Voor jouw rol als voorzitter sinds september 2008 –  mei 2023, raadsman in vele diverse juridische zaken; jouw onuitputtelijke en tomeloze inzet op het vlak van besturen van een vakbond. Dit is een toonbeeld voor loyaliteit en toewijding.

De Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2023 te Huis ter Heide heeft unaniem besloten dat u vanaf deze datum bent benoemd tot: Ere Voorzitter

Onder luid applaus neemt Erik het document in ontvangst.

Danny van Hoewijk bedankte de aanwezigen voor hun komst en tijd voor deze bijeenkomst en wenste iedereen wel thuis en tot de volgende ALV.

Volgende ALV (30ste) zal in november 2023 worden georganiseerd

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: