14 april, 2024
Onze vakbond28ste algemene ledenvergadering kiest voor verandering

28ste algemene ledenvergadering kiest voor verandering
2

De ledenvergadering werd 11 november jl. in Den Helder gehouden in het gebouw “De Binding”. Om 10:00 precies opent Erik Jurriëns voorzitter ODB de 28 ste ALV en heet iedereen welkom bij deze hybride ledenvergadering zowel direct aanwezig als via Skype.

Met de nieuwe statuten is het nu mogelijk om elektronisch te vergaderen en te stemmen. De Voorzitter gaf in zijn voorwoord aan dat deze ledenvergadering voor een belangrijke beleidswijziging kan zorgen.

De voorzitter geeft daarna het woord aan Alex Hiemstra (secretaris) deze neemt het concept verslag  door van de 27ste ALV van november 2021. Het verslag wordt met één enkele wijziging gearresteerd, dit met dankzegging aan de secretaris Alex Hiemstra voor de verslaglegging.

Direct na de presentatie wordt Nico van Delft in het zonnetje gezet omdat hij namens bestuur en leden van de ODB verkozen is als Erelid van de ODB. Als één van de vele redenen is dat Nico medeoprichter is van de Onafhankelijke Defensie Bond.

Daarna wordt het woord gegeven aan Aad Splinter (penningmeester) voor een presentatie omtrent de financiën en alhoewel deze in zwarte cijfers wordt geschreven, wordt het voorstel gedaan om het beleid van de ODB te wijzigen van nu 6 m/v in het bestuur waarvan 1 bezoldigd naar een bestuur van uitsluitend actief dienende militairen die alle functies als vrijwilliger op zich nemen.

Dat wil zeggen dat de ODB meer op de werkvloer van Defensie aanwezig zal zijn, en nog sneller kan reageren op hulpaanvragen van onze leden. Een belangrijk gegeven omdat vele besturen weinig tot geen binding hebben met de werkvloer, waar die zich ook mag bevinden. Blauwdruk voor de nieuwe werkwijze is de voormalige VVDM (1966-1996). De ALV gaat unaniem akkoord met de koerswijziging zoals voorgesteld door het Hoofdbestuur.

Weer wordt het woord gegeven aan de penningmeester die de vergadering uitleg geeft dat de gestegen kosten in 2022 hoger waren als verwacht in het begin van 2022. Natuurlijk is hier de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland direct aan te wijzen als oorzaak. Heeft de ODB begin 2022 nog een verhoging van de contributie afgewezen in verband met het uitblijven van een CAO, kan de vereniging in 2023 er niet onderuit.

De ALV besluit na enig overleg het basis lidmaatschap te verhogen naar:

. € 7,69

En het 62plus lidmaatschap te verhogen naar:

. € 5,16

Het aanvullend lidmaatschap blijft ongewijzigd op

. € 14,97

12 mei 2023 zal de 29ste ALV worden gehouden op een nog nader te bepalen plaats, drie onderwerpen staan geagendeerd:

  • Kiezen van de voorzitter
  • Presentatie beleidsprogramma 2023-2033
  • Nieuwe KIM (Kader Informatie Map)

Om 12:00 sluit de voorzitter na alle aanwezigen bedankt te hebben de ALV

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: