23 juli, 2024
Onze vakbond24ste ALV past contributie aan

24ste ALV past contributie aan
2

Vrijdag 21 augustus jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) haar “uitgestelde” jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Net als in 2019 in de gastvrije sociëteit ‘Voor Anker’ in Nijmegen. Ondanks het wisselvallige weer is de opkomst voor de vergadering traditioneel groot.

Agenda

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet iedereen in deze bizarre tijden van Covid-19 welkom. Hij geeft vervolgens aan welke leden door ziekte zijn verhinderd. Hij wenst hen namens de vergadering een spoedig herstel. Hierna wordt het verslag van de vorige ALV van 19 november behandeld.  Het verslag wordt door de secretaris Henk Dolmans doorgenomen en met een kleine wijziging door de vergadering overgenomen. Hierna wordt de agenda vastgesteld zonder toevoeging van extra vergaderpunten.

Financiën 2019

De penningmeester Arjen Kievoet geeft daarna een presentatie van de financiële situatie 2019. Daarnaast is de rol van de Stichting Voor en Door Defensiepersoneel (SVEDD) besproken De vergadering is zeer tevreden over het financiële jaarverslag (I.s.m. SVEDD)en beloont de penningmeester met een applaus. Op vragen vanuit de ALV geeft de voorzitter de actuele stand van zaken waarna de penningmeester nogmaals een applaus krijgt omdat blijkt dat de vereniging op koers is.

Contributie verhoging, verlaging, en blijft gelijk!

Hierna wordt de brief van Arjen voorgelezen inzake de contributie aanpassing. Al een gehele tijd, vanaf juni 2016, is de contributie gelijk gebleven terwijl de operationele kosten stijgen. De ALV nam de bedragen door en keurde alle voorstellen aangaande de contributie unaniem goed.

  • Het basis lidmaatschap wordt verhoogd per 1 september naar € 7,49
  • Het aanvullend lidmaatschap wordt verlaagd per 1 september naar € 14,97
  • Het 60 plus lidmaatschap wordt 62 plus lidmaatschap deze blijft € 4,98
  • Leden die een 60plus lidmaatschap hebben maar jonger zijn dan 62 jaar blijft de contributie € 4,98

Jaarlijkse correctie

De contributie wordt jaarlijks per 1 januari verhoogt met het inflatiepercentage (CBS). Eerste maal 1 januari 2022 voor het basis lidmaatschap, deze wordt jaarlijks omhoog, en voor het aanvullend lidmaatschap tweejaarlijks om de stijging voor beide contributies zoveel mogelijk gelijk te houden. Voor het 62 plus lidmaatschap wordt de hoogte elk jaar bepaald door de ALV in mei.

2022 basis lidmaatschap

2023 basis lidmaatschap en het aanvullend lidmaatschap etc.

Indien een contributieverhoging onnodig geacht wordt kan het HB ODB overgaan tot het bevriezen van deze regeling.

Erelid

De vice-voorzitter Danny van Hoewijk neemt het woord en vraagt aandacht voor de benoeming van een nieuw Erelid ODB Dhr. T.W. (Theo) Berendsen. De vergadering neemt ook dit voorstel unaniem met applaus over. Dhr Berendsen ontvangt zo spoedig mogelijk een fraai certificaat, en wordt opgenomen in de eregalerij van onze vereniging.

Rondvraag:

Partners en kinderen

Tijdens de rondvraag kwamen een aantal zaken voorbij zoals ons ledenaantal en dat bij een aanvullend lidmaatschap de partner en inwonende kinderen tot 18 jaar moeten worden meegeteld omdat dit in overeenstemming is met de contributie en statuten. Dit voorstel wordt doorgespeeld naar de eerst volgende HB vergadering om actie te ondernemen. (inbreng Dhr van Delft)

Werkgroep

Ook wordt er een werkgroep ingesteld om opnieuw de schimmige regelgeving van het ministerie van Defensie onder de loep te nemen. Ook wordt een administratieve handeling (inbreng Dhr Nuninga) besproken en in werking gesteld.

Tijdwinst

Dhr (Bo) Dahrs  gaf een duidelijk tip richting het doornemen van het jaarverslag, die indien juist uitgevoerd veel tijd zal winnen op de tot nu toe gevolgde procedure. Daarnaast gaf hij aan dat hij het OR werk (transportsector) heeft neergelegd.

Promotie

Mevr van Poppel heeft tijdens de vergadering verschillende tips gegeven inzake promotieactiviteiten en zoals de secretaris al aangaf werven van leden is net als een conditieproef, het kan overal en op elk tijdstip.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en besluit de vergadering om 13:00 waarna hij iedereen uitnodigde voor de BBQ i.v.m. Covid-19 werd gebruik gemaakt van een grillmaster van de sociëteit Voor Anker De gehele achtermiddag werd door de BBQ in beslag genomen.

Volgende ALV zal in mei 2021 worden georganiseerd

Tekst: Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: