16 april, 2024
Onze vakbond1e Deelakkoord Feit

1e Deelakkoord Feit
1

Drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel én Defensie stemmen in met de uitkomst van de eerste onderhandelingsronde in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarmee is het eerste deelakkoord een feit.

Donderdag 16 april, tijdens de formele terugkoppeling van de achterbanraadplegingen over het eerste deelresultaat, bleken zowel de achterban van de Minister van Defensie (het Kabinet) als de achterban van drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel in te stemmen met het eerste deelresultaat. Slechts de achterban van de ACOP (AFMP, Marechausseevereniging en ABVA) kon zich hier niet in vinden.

Nu een ruime meerderheid van de Centrales én Defensie ingestemd hebben, is het deelresultaat omgezet in een eerste deelakkoord . Een deelakkoord dat de basis vormt voor de verdere onderhandelingen om te komen tot een allesomvattend arbeidsvoorwaardenakkoord.

Uit de terugkoppeling van de Centrales bleek dat de instemming niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Het vergde een uitgebreide en duidelijke uitleg over de verschillende onderwerpen in het deelresultaat alvorens de achterban schoorvoetend instemming gaf.

De belangrijkste kritiekpunten zijn: het op dit moment uitblijven van daadwerkelijke loonontwikkeling; én de mogelijke (derde) ophoging van de ontslagleeftijd voor militairen in combinatie met de nu geformuleerde, als zeer beperkt ervaren, overgangsregeling.

De gepresenteerde denkrichtingen voor de verdere uitwerking en het gegeven dat de echte uitwerking van de wijzigingen in Flexibel Personeel Systeem, het loongebouw, de diensteinderegeling en het pensioenstelsel later nog aan de achterban van de verschillende bonden aangesloten bij de CMHF sector defensie ter goedkeuring wordt voorgelegd, zorgde uiteindelijk voor instemming.

De volgende verklaring werd door de duo voorzitter van de CMHF sector defensie (Marc de Natris) aan de minister van defensie gepresenteerd.

CMHF Sector defensie
Het bestuur van de CMHF sector defensie is gematigd positief dat een meerderheid van de Centrales hebben ingestemd met dit eerste deelakkoord. Gematigd, omdat zij de gevoelens begrijpt die leven bij het defensiepersoneel waar het gaat om het uitblijven van de (financiële) waardering en het onbegrip voor de professie van de militair, wat wordt versterkt door het wantrouwen in de ambtelijke leiding van het departement. Het bestuur van de CMHF sector defensie ziet dit eerste deelakkoord én de komende onderhandelingen dan ook als de ultieme lakmoesproef voor de ambtelijke leiding van Defensie om het defensiepersoneel het ongelijk aan te tonen. In de komende onderhandelingen staat niet alleen het resterende vertrouwen in de ambtelijke leiding op het spel, maar ook het functioneren van de Krijgsmacht. De CMHF sector defensie is er namelijk van overtuigd dat wanneer Defensie geen positief tegenwicht weet te bieden aan de nu heersende gevoelens, de braindrain nog grotere vormen zal aannemen én dat Defensie nog meer dan nu zal worden gezien als een onbetrouwbare en onaantrekkelijke werkgever. Met alle gevolgen voor de vulling en daarmee de inzetbaarheid van de krijgsmacht.
Voor wat betreft het bestuur van de CMHF sector defensie zijn de komende onderhandelingen dan ook cruciaal.
Succes is echter op voorhand niet gegarandeerd. De onderhandelaars van de Centrales en van Defensie hebben nog een moeilijke en uitdagende klus te klaren.
Het bestuur van de CMHF sector defensie vindt het daarom betreurenswaardig dat de ACOP haar achterban niet heeft kunnen overtuigen van het belang van dit eerste deelakkoord en de zekerheden die er in zijn opgenomen. Het begrip ‘samen uit, samen thuis’ is namelijk de hoeksteen van (het functioneren van) Defensie.

De ODB was als eerste vakbond al akkoord gegaan. De deelraden waren unaniem in hun beslissing, evenals het bestuur. Hiermee is de ban van 777 dagen gebroken. Maar de CAO klok blijft doorlopen zolang er nog geen compleet resultaat is bereikt. Ook het achterban beraad van de overige bonden heeft de ODB met belangstelling gevolgd. Rene Pieters gaf tijdens verschillende presentaties in het land een zeer duidelijke uitleg. Er was ook ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen. Velen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.

bron: CMHF sector defensie(NOV-KVMO-KNVRO-ODB-MHB)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: