22 juni, 2024

Beleidsdocument van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB)

De Onafhankelijke Defensiebond (ODB) is een vakbond die is opgericht met als doel de collectieve en individuele belangen te behartigen van het personeel (zowel militairen als burgers) in dienst van het ministerie van Defensie, evenals hun familieleden, gepensioneerden, weduwen en weduwnaars van Defensiepersoneel. De Onafhankelijke Defensiebond streeft naar de verwezenlijking van zes kernbegrippen:

De Onafhankelijke Defensiebond streeft zes kernbegrippen na:

1. Onafhankelijk

De Onafhankelijke Defensiebond heeft weloverwogen besloten om volledig onafhankelijk, niet-ondergeschikt en niet-onderworpen te zijn aan externe invloeden. Samenwerking wordt gezocht indien dit de belangen van de leden ten goede komt. Het ontbreken van subsidie van de Stichting Faciliteiten Centraal Georganiseerd Overleg Militairen (SFCGOM) is een bewuste keuze, ondanks tegenwerking van andere vakbonden.

2. Uniformiteit

Een eerlijke en open houding binnen de vereniging vereist de fundamentele erkenning van uniformiteit voor alle leden. Iedereen draagt gelijkwaardig bij aan het bereiken van de doelstellingen van de Onafhankelijke Defensiebond, zonder onderscheid te maken op basis van groepen, leeftijd of positie. De vakbond streeft ernaar om alle leden op gelijke wijze te behandelen, waarvoor brede tolerantie binnen onze vakbeweging essentieel is.

3. Snelheid

Als internetvakbond maakt de Onafhankelijke Defensiebond gebruik van de elektronische snelweg, waardoor zij snel kan inspelen op vragen en acties van leden. Wereldwijd kan binnen 24 uur een concreet antwoord via onze website worden verkregen. De Onafhankelijke Defensiebond combineert ervaring, veiligheid en expertise met de behoeften van deze tijd, waarbij inzet en kwaliteit centraal staan.

4. Efficiëntie

De Onafhankelijke Defensiebond beschikt de komende jaren niet over een vast hoofdkantoor om hoge kosten voor gebouwen en onderhoud te vermijden. Door middel van outsourcing van tijdelijke en vaste diensten voor haar leden en werknemers worden kosten geminimaliseerd. Het ontbreken van een periodiek vakbondsblad met verouderde informatie resulteert in geen druk en verzendkosten, waardoor de bond extra kan investeren in groei en continuïteit.

5. Compleetheid

De door de Onafhankelijke Defensiebond geboden rechtshulp is niet alleen van toepassing op het lid, maar geldt ook voor de partner en kinderen van het aanvullende lidmaatschap. In tegenstelling tot vergelijkbare vakbonden die enkel het lid beschermen, streeft de ODB naar moderniteit en onafhankelijkheid, zonder afhankelijk te zijn van subsidies. Hiermee positioneert de bond zich als een eigentijdse vakbond voor Defensiepersoneel, met speciale aandacht voor de militair en burger op de werkvloer en hun achterban.

6. Innovatie

De Onafhankelijke Defensiebond zoekt voortdurend naar innovaties waarbij het belang van de leden voorop blijft staan. Innovaties, zoals het op een vernieuwende wijze toepassen van bestaande dienstverleningen, worden geïmplementeerd nadat bewezen is dat deze de meerwaarde voor de leden vergroten. Dit alles kan niet los worden gezien van een effectieve en intensieve marketingstrategie.