De Centrales van Overheidspersoneel hebben minister Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie, in een uiterste overleg poging, nog een kans gegeven om haar militairen te compenseren voor het dreigende koopkrachtverlies per 1 januari 2013 ten gevolge van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).
Tijdens dit overleg wilde de minister haar militairen slechts een gedeeltelijke compensatie voor de duur van één jaar aanbieden.

media_xl_1458702

Dit aanbod was voor de militaire vakbonden in het overleg beslist onvoldoende. De ODB deelt deze mening. Om die reden hebben alle centrales (CNV,FNV,AC, en MHP) besloten om al het overleg met Defensie tot nader order op te schorten. Hiermee komen ook de reorganisaties bij defensie stil te liggen.

Een extra structureel koopkrachtverlies van 2,5 a 5% bovenop de maatregelen van het Kabinet Rutte II, waardoor het totale koopkrachtverlies voor militairen tot 2017 oploopt tot 10 a 15% is echter voor de ODB en alle andere bonden onacceptabel.

De invoering van de WUL beoogt het loonstrookje te vereenvoudigen, met een (nagenoeg) neutraal effect. Hiertoe schaft de WUL de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de zorgverzekering per 1 januari aanstaande af, onder gelijktijdige verhoging van de inkomstenbelasting.

Voor de meeste Nederlanders zal de invoering van de WUL vrijwel geen gevolgen hebben. Maar omdat militairen, vanwege de bijzondere eisen die worden gesteld aan het beroep van militair, een eigen zorgstelsel kennen (SZVK) met een eigen ziektekostenpremie, ervaart de militair alleen het negatieve effect van de belastingverhoging. Dit leidt tot een structureel koopkrachtverlies van gemiddeld -2,8%, met uitschieters tot -4,7% van het netto salaris.

Defensie wilde hier slechts een gedeeltelijke compensatie voor de duur van één jaar tegenover stellen. Alleen voor het jaar 2013 zouden de effecten dan beperkt blijven tot een koopkrachtverlies van 0,8 á 1,2%. Defensie stelde niet meer te kunnen bieden omdat het ministerie van Financiën niet bereid was om meer ruimte te bieden.

Saillant detail: Defensie moet de compensatie wel uit de eigen begroting betalen, terwijl de extra belastinginkomsten bij Financiën blijven! Over eventuele compensatie voor 2014 en verder, zou dan kunnen worden gesproken in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dit dient dan wel te gebeuren binnen de afspraken van het Regeerakkoord (tweejarige nullijn).

Voor de ODB is zo’n aanbod te belachelijk voor woorden. Door de invoering van de WUL resteert voor het ministerie van Financiën een batig saldo, omdat tegenover de extra belastinginkomsten over de militaire salarissen geen kosten staan. Dit batig saldo zou naar Defensie terug moeten worden gesluisd om de effecten van de WUL te compenseren, dat gebeurd immers toch ook in de civiele maatschappij. En wordt immers invulling gegeven aan het beoogde effect: (nagenoeg) neutraal.

Het huidige aanbod resulteert niet alleen in een fors koopkrachtverlies voor de militair, maar ook in een eenmalige bezuiniging op de Defensiebegroting. Om de geboden compensatie te kunnen betalen dient Defensie immers ergens in de begroting het benodigde bedrag vrij te maken. Dit gaat dus ten koste van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Dus komt de rekening weer bij het defensiepersoneel te liggen.

Ook het aanbod van Defensie om in het arbeidsvoorwaardenoverleg te praten over eventuele compensatie voor 2014 en verder is voor de achterban onacceptabel. Voor 2014 geldt een budgettaire nullijn voor ambtenaren. De benodigde compensatie van 3,5% moet dus uit de bestaande arbeidsvoorwaarden worden betaald: een sigaar uit eigen doos.

De militair wordt drie maal getroffen. Resultaat: 10 a 15% koopkrachtverlies
Premier Rutte (VVD) sprak bij de totstandkoming van het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van een koopkrachtverlies van 0 tot 4% in 2017. Premier Rutte ‘vergat’ er wel bij te zeggen dat hij er dan van uitging dat de lonen jaarlijks met 1,5% stijgen. Voor ambtenaren gaat deze laatste vlieger dus al niet op, gezien de eveneens in het Regeerakkoord opgenomen tweejarige nullijn.

Naast de maatregelen die elke burger in Nederland treft en de nullijn die ambtenaren treft, wordt de militair nu dus voor een derde maal getroffen door maatregelen die de koopkracht negatief beïnvloeden. Dit is niet alleen het negatieve effect van de WUL, maar onder andere ook de stijging van de ziektekostenpremie militairen. Per saldo resulteert dit in een koopkrachtverlies van 7 a 8,5% in 2013 oplopende tot 10 a 15% in 2017.
(Indien aanvullende bezuinigingen leiden tot een verlenging van de nullijn, kan dit zelfs oplopen tot een koopkrachtverlies van 13 a 18% in 2017!)

Defensie gaf tijdens de onderhandelingen aan te willen benadrukken dat zij zich als werkgever onder de gegeven omstandigheden maximaal heeft ingespannen om de ongewenste effecten van de WUL voor 2013 te minimaliseren. De vakbonden delen deze mening absoluut niet. In het voortraject van de totstandkoming van de WUL heeft Defensie meerdere malen de mogelijkheid gehad om bij het ministerie van Financiën aan de bel te trekken. De top bij Defensie was schijnbaar druk met zichzelf en hebben de tijdig geboden mogelijkheden niet aangegrepen.

259x10000Pas nadat het wetgevingsproces was afgerond is Defensie op een veel te laat tijdstip gaan bewegen. In het overleg heeft Defensie aangegeven inderdaad te laat te hebben gereageerd. De ODB vindt het uitermate wrang om te moeten concluderen dat het de top bij Defensie zelf is geweest die haar militairen heeft uitgeleverd aan het ministerie van Financiën(koehandel…u mag het zeggen).

De magere arbeidsvoorwaarden die sinds 2005 in combinatie met de reorganisaties, gedwongen ontslagen flexibelpersoneelssysteem en beperkte carrière mogelijkheden, als gevolg van de afgedwongen bezuiniging van € 1 miljard, hebben in 2011 en 2012 geleid tot een uitstroom van kwalitatief goed personeel. Het betrof hier echter met name uitstroom van manschappen en onderofficieren, de categorie militairen die Defensie juist wenst te behouden.

De ODB is er van overtuigd dat het niet structureel compenseren van de negatieve effecten van de WUL voor militairen een extra uitstroom van met name de militairen in de onderbouw verder zal toenemen. Met hun opgedane kennis, ervaring en competenties, zijn zij immers nog wel zeer gewild op de huidige arbeidsmarkt. De uitstroom van deze militairen zal de operationele inzetbaarheid en geloofwaardigheid van de Krijgsmacht echter verder aantasten.

Bij haar aantreden als minister van Defensie gaf Jeanine Hennis-Plasschaert(VVD) te kennen dat zij zich de komende vier jaar sterk wilde maken voor Defensie. Klaarblijkelijk sloeg dit niet op het defensiepersoneel, want bij de allereerste gelegenheid waarin zij had kunnen tonen zich (ook) hard te maken voor haar personeel, blijkt dat zij haar belofte niet kan waarmaken.

99 REACTIES

 1. Fijn idee Bonnie, maar moeten wij dan weer op onze lauweren gaan zitten, tot dat weer een bondje zegt wacht maar of tot …. Wij willen dat er nu iets gebeurd.

  • Helemaal mee eens Muurmans , goed gesproken. Er moet zo snel mogelijk een signaal komen van de militaire bonden. Enne dat hoeft helemaal niet ik zou eigenlijk zeggen helemaal niet gezamenlijk te gaan. Kom op ACOM, AFMP, MARVER, ODB, VBM, NOV en nog veel meer bonden bedenk eens wat!!!!!!

 2. Onderstaand een berichtje zoals deze door Defensie op 21 december aan de militairen is verstuurd.

  Als praktisch iedere militair al met winterverlof is, wordt er via het interne netwerk van defensie een mail verstuurd dat ons inkomen in 2013, ook nog eens onevenredig veel t.o.v. overige ambtenaren, nog verder gaat dalen. En dan hebben we het nog niet eens over de 1,5% die we meer moeten afdragen aan het pensioenfonds ABP. Een pensioenfonds waar de overheid en anderen tijdens de goede jaren jarenlang miljarden uit hebben gestolen, een diefstal waar geen onderzoek naar wordt verricht!

  Het bovenstaande betekent dus dat we in januari minimaal 3% loon inleveren. Dat wordt op een houtje bijten, terwijl, ook in mijn geval, het loon toch al onevenredig laag is door het bevriezen van bevorderingen. We hebben er al vijf jaar langer werken cadeau bij gekregen en mogen hopen dat we niet voortijdig worden ontslagen na . Dit terwijl de vorige generatie, in een veel hogere (eind?)rang en pensioengrondslag, en enkele gevallen zelfs met 48 jaar met vervroegd functioneel leeftijdsontslag gingen of wegens overtollgheid, met behoud van salaris, werden ontslagen.

  Defensie bood ons op Kazerne Vlissingen bijna drie jaar lang (2010 – 2011 – 2012) niet de accommodatie waar we conform onze, toch al kunstmatig laag gehouden, rang recht op hebben. De reiskosten met de auto Den Helder – Vlissingen waren zo laag, dat als je een beetje kan rekenen, je tot de conclusie komt dat je aan BTW en accijns en voertuig belastingen meer naar de schatkist toebrengt dan dat je als ‘tegemoetkoming reiskosten’ van defensie vergoed krijgt.

  Door dit soort onrechtvaardigheden bijten wij al jaren op een houtje, vaak ver weg van huis. Zelfs gedetineerden hebben het tegenwoordig beter. Die slapen niet met drie man op een kamer en kunnen naar een wél aanwezige toko.

  Maar weer is er een excuus, immers, het onderstaande bericht vermeldt: “Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken”

  In wat voor voor onrechtvaardige bananenrepubliek leven wij thans????

  Wanneer gaan de bonden eens over tot actie tegen dit respectloos beleid en tegen deze zeer -onredelijke en -onbillijke wantoestanden binnen de defensieorganisatie?

  Een beroepsmilitair

  _____________________________________
  Van: CDC/BG DPD/DC HR
  Verzonden: vrijdag 21 december 2012 16:53
  Aan: CDC/BG DPD/DC HR
  Onderwerp: Informatie over Wet Uniformering Loonbegrip (WUL)

  Salaris en beloning

  Bonden schorten overleg met Defensie op

  Zoals u wellicht in het nieuws of via de social media heeft vernomen, hebben de vakbonden voor defensiepersoneel vandaag het overleg met Defensie opgeschort. De belangrijkste reden is dat de bonden de compensatie die Defensie biedt om de negatieve effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) te verlichten als onvoldoende beschouwen. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken. Maar dat neemt niet weg dat we in overleg met het Ministerie van Financiën compensatiemaatregelen hebben weten te realiseren die het verschil kleiner maken.

  Ondanks het opschorten van het overleg gaat Defensie toch over tot gedeeltelijke compensatie. Op 1 januari 2013 treedt de ‘WUL’ in werking. Als Defensie nu niets doet, ligt de teruggang in inkomen voor militairen tussen de – 2,8% en -4,7%. Defensie heeft zich als werkgever onder de gegeven omstandigheden maximaal ingespannen om de ongewenste effecten van de WUL voor 2013 zoveel mogelijk te beperken. Helaas blijkt een volledige reparatie niet mogelijk. Defensie heeft het negatieve effect voor 2013 kunnen verlagen tot -1,5% op het inkomen.

  Naast het overgaan tot gedeeltelijke compensatie, zetten we ook de reorganisatie door. Defensie kan en wil de reorganisatie niet langer ophouden. U heeft belang bij duidelijkheid over uw toekomst. Daarom wordt de situatie aan de advies- en arbitragecommissie voorgelegd.

  Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie over de ontstane situatie. Bij uw salarisstrook van januari zal worden toegelicht wat de maatregelen voor u persoonlijk betekenen. Mochten er daarna nog vragen bij u leven, dan kunt u deze stellen aan het Diensten Centrum Human Resources.
  Wij zijn ons er van bewust dat dit bericht, juist in deze periode, als onbevredigend wordt ervaren. Wees er van overtuigd dat dit het maximaal haalbare is.
  Erik Akerboom
  Secretaris-generaal
  Tom Middendorp
  Commandant der Strijdkrachten

  • Leeft deze man op een andere planeet! De bonden schorten het overleg op en leggen de reorganisaties stil. En onze Tom heeft lak aan de bonden en sch..t aan zijn personeel, en zet de reorganisaties door. Duitdelijkheid mijn r..t zul je bedoelen hij wil zo snel mogelijk militairen op straat flikkeren, en de rest in zijn portemonnee treffen. Wat een generaal zeg,,,wat een moed

   • Hi Hi Hi Betonmolen wordt wakker als de bonden iets hadden kunnen uitrichten was dat al gebeurd! Overleg?

   • Beste Muurmans,

    Ja, we moeten het anders doen. Maar hoe?
    Defensie doet alle moeite om jong personeel te winnen en ouder personeel te dumpen.
    Ze lokken de jongeren met allemaal voordeeltjes terwijl ze personeel, dat al jarenlang voor defensie werkt, tracht weg te pesten door ze aan alle kanten te benadelen. Wat we m.i. moeten doen is de jeugd vertellen hoe defensie met militairen, die al jaren voor defensie werken, omspringt. Dat is dan hun toekomstbeeld.
    Zij weten dan gelijk waar ze aan toe zijn met dit asociale beleid. Ons wordt voorgehouden dat we geen afspiegeling zijn van de maatschappij, maar een een voorbeeldfunctie hebben. Maar waar blijft de voorbeeldfunctie van defensie zelf??

 3. Fijn Jacob, Leuk dat je die brief op de site plakt. Snap je bedoeling, maar ik wil nu eens eindeiljk horen van de voorzitter van de ODB welke actie ze komende dagen gaat ondernemen.

 4. Met 30% minder personeel dan normaal gaan varen maar wel extra werk meekrijgen.
  Dagen van 14 uur maken, 7 dagen per week werken (98 uur per week, 392 uur per maand) en 1 haven per 5 weken waarin je 1 dag vrij heb! Zelfs repelsteeltje zou de kroeg in duiken van ellende!
  Maar als je je salaris krijgt en je heb een paar hondertjes toeslag gekregen…. ja dan mag je toch niet klagen he!!!!
  En dan alle mooie dingen missen, feestjes, verjaardagen, Sinterklaas…. ja, ik wist dat ik ongeveer 9 maanden per jaar weg zou zijn… ja dat vertellen ze pas als je proefperiode voorbij is hoor maar goed… op een dag wordt er iemand in de familie ziek en zal je toch echt gewoon je werk moeten blijven doen, ook als dat 6 maanden varen betekent…
  Dus terwijl jullie de sinterklaaskadootjes open maken worden wij beschoten door somalische piraten. Ja daar heb ik tenslotte zelf voor gekozen!
  Zal ik anders 16 uur per dag gaan werken zodat het werk af komt en anders een paar % salaris inleveren? Alles voor het vaderland!!!!
  Defensie zal wel beledigd zijn dit te lezen want het is natuurlijk verboden kwaad te spreken van onze organisatie maar eigenlijk schrijf ik dit om mensen als repelsteeltje te laten zien wat we doen.
  Het is 1 dag per 5 weken feest en voor het geld hoef je het niet te doen!! Werken bij defensie… je moet het maar willen…

 5. Mijn eerste goede daad voor 2013 zojuist in gang gezet namelijk het opzeggen van mijn lidmaatschap van mijn vakbond. Mijn tweede is snel naar een andere echte werkgever gaan en tot slot mijn derde, nooit maar dan ook nooit ambassadeur meer zijn voor defensie en haar management. Laat de Nederlandse samenleving het maar voelen wat het opdoeken van defensie in gaat houden. En als er dan echt nood aan de man is mogen deze socialisten en hun nageslacht het zelf gaan uitzoeken!! En veteranendag no way, mij niet gezien. Het is een gunst dat er nog mensen bij defensie werken.

 6. Namens het bestuur van de afdeling Voormalig Defensie Personeel de beste wensen voor 2013.
  Defensie gaat nu een zware tijd tegemoet. Wij hopen voor het personeel, maar vooral voor hun gezinnen, dat de minister en de bonden tot inkeer komen en er voor zorgen dat defensie weer leefbaar wordt.

 7. Hoe durven ze (zij)?!
  Wanneer wordt het weer eens gunstig (niet nadelig al bijna enige hoop) voor ons? En wel onze onvoorwaardelijke inzet blijven vragen?!

 8. Meerdere malen Afghanistan, Irak, enz…. Hoe kunnen we van de bevolking verwachten respect voor ons te hebben als de overheid dat al niet toont!! Steek die veteranendag op deze manier maar in je r..t Puur voor de media zo’n vertoning “kijk eens hoe goed we zijn voor onze militairen”….. Stank als dank is de realiteit !!!

 9. nog recent hebben wij binnen Nederland gehoord dat onze militairen in de voormalig Oostbloklanden hun salaris niet op tijd kregen, soms in zeer matige legering hun nachten door moesten brengen etc. Er werd schande over gesproken! Nu hier in ons eigenland staan we met z’n allen op tegen geweld richting onze hulpverleners. Helemaal terrecht want zij zorgen voor een goede bescherming binnen onze maatschappij. De militiar die ondanks alle ellende die hij al jaren op zich af ziet komen, geen erkenning voor zijn werk zelfs in erbarmelijke omstandigheden, een salaris dat gezien de inflatie al jaren VET achteruitgaat doet nog steeds zijn werk en klaagt niet. Dat is hem geleerd en daatr is hij trots op. Dit is altijd de kracht geweest van onze organisatie maar dreigt nu de ondergang te worden. Onze top heeft zitten slapen. Wij kunnen het weer opslokken. Dat kan en mag niet “zo maar weer” op onze loyaliteit leunen! Ik hoop dat Nederland maar onze legertop in het bijzonder nu eens voor ons gaat staan! Dan maat niet meer inzetbaar maar gelukkig geen soldaten die hun huis niet meer kunnen betalen en noodgedwongen ontslag moeten nemen.

 10. Corne (Sgt)

  Bonden,

  Jullie leggen de verantwoordelijkheid neer bij de minister? Alleen moet ik wel zeggen dat na ruim 18 jaar premie voor de ACOM te hebben betaald ik het meer dan zat ben.

  Juist jullie hebben zeer laks en traag gereageerd! Premie innen en wat krijg ik er voor terug?

  * acties op een kazerne (wat niemand in de burgermaatschappij iets van ziet
  * trage doorzetting van reorganisatie waardoor mijn functie misschien als nog in gevaar komt
  * En als laatste zeer traag reageren op de WUL en dan wijzen naar de minister!

  JULLIE HADDEN HET MOETEN ZIEN AANKOMEN!

  acties tegen de politiek ja!
  acties tegen de bonden die traag en laks reageren en daar ook nog premies voor inouden EEN VEEL HARDER JA !!!!!!!!!!!

  Waarom zetten jullie niet de eerste stap? Waarom brengen jullie niet de premies naar beneden bijvoorbeeld?

  OF geven jullie eens waar voor het geld wat we aan jullie betalen?

  • Geachte ikkeCorne

   De ODB is juist ontstaan doordat wij de vorderingen van de andere vakbonden al jaren met lede ogen aanschouwen. Echter onze collega’s de zwarte piet toeschuiven is niet de werkwijze van de ODB.

   U bent net als andere militairen en burgerdefensiemedewerkers lid van vakbonden die inspraak hebben bij de collectieve arbeidsvoorwaarden maar helaas zijn weggelopen op het moment dat er echt iets geregeld moet worden.

   Het zou niet de keuze zijn geweest van de ODB omdat (in onze bescheiden ogen) de financiële situatie van alle medewerkers op het spel staat. Wij zouden ervoor gekozen hebben tot het bittere einde hierover te onderhandelen. De ODB wil praten en niet weglopen.

   De ODB wil dus graag aan het overleg deelnemen misschien omdat wij andere oplossingen zoeken. Soms via de politiek en soms via of met collega’s. Daarom zijn wij vanaf 1 januari jl. aangesloten bij de UOV (Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen) en daardoor doorgeschakeld lid van MHP en AC.

   De bond wil aan tafel met de minister om over al deze zaken op een goede en juiste manier te regelen….en niet half. De minister en regering heeft enorme waardering voor de inzet en loyaliteit van de militair. Hoog tijd voor een waardig arbeidsvoorwaardenpakket.

   De ODB wil een halt toeroepen aan de jarenlange uitholling verschraling en verarming bij Defensie. Wilt u ons daarin steunen, en heeft u belangstelling voor een bond die op een geheel eigenwijze invulling geeft aan het begrip vakbond dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 11. Ok maar nu wordt er hier dus allemaal mooi gepraat, maar wat doet de ODB nu werkelijk met dit probleem, zijn er al acties opgezet op in ontwerp.
  Is er al een online petitie gemaakt over dit belachelijke gebeuren.
  Ik zie niet echt dat er wat gebeurd, dit is het moment om te laten zien dat die contributie niet voor niets wordt overgemaakt elke maand.

 12. Ik verwijt de bonden laks, passieve houding, gebrek aan creativiteit. Sinds ik in dienst ben getreden zo’n 14 jaar geleden hebben ze nog helemaal niks voor elkaar gekregen. Alle arbeidsvoorwaarden versoberd, lonen zijn niet inflatie gecorrigeerd, oefentoelagen is nog steeds een sip bedrag, er moet langer gewerkt worden etc etc

  Ik denk dat ik me zelf binnenkort een loonsverhoging ga geven ter hoogte van de contributie die ik aan de bond betaal.

 13. Even een reactie over de bonden, de minister hoeft zich helemaal niets van de bonden aan te trekken. Als het erop aan komt kan de minister een bepaalde maatregel door voeren zonder enig overleg met enige bond. Dus ondanks dat bonden op bepaalde vlakken best wel dingen kan regelen voor hun leden, als het erop aankomt word deze regel gewoon uitgevoerd en kunnen de bonden hoog en laag springen, het maakt niets uit. Op facebook heb ik ook al een reactie achter gelaten op een soort gelijk bericht over de WUL….
  “en wat gaat er nu gebeuren….waarschijnlijk hetzelfde als met alle andere bezuinigingen en vervelende dingen die defensie met haar personeel uithaalt…..HELEMAAL NIETS……de militairen gaan een beetje lopen schelden, vloeken en tieren en vervolgens gaan ze het met z’n allen weer werkbaar maken, want we zijn zo loyaal naar onze werkgever. Ik noem dat niet loyaal zijn, ik noem dat dom zijn. Want iedere keer als er weer een (bezuinigings) maatregel word getroffen gaan “we” het met zijn allen weer werkbaar maken zodat er vanuit de beleidsmakers niveaus gezegd kan worden “kijk het werkt dus niets aan de hand” en op die manier maken alle militairen het er naar dat er iedere keer weer (bezuinigings)maatregelen genomen worden…… Ben blij dat ik alweer een paar jaar weg ben bij deze baas. Wel een treffende nieuwe reclame campagne….”werken voor defensie je moet het maar kunnen…” helemaal waar die uitspraak….” enige mogelijkheid om iets te bereiken is gewoon en masse het werk neer leggen, zonder bonden o.i.d. laat ze maar eens omgaan met een complete defensie organisatie die niet aan het werk gaat……kijken of ze dan wakker geschud worden….

 14. word het NU NIET eens tijd om met HARDE actie te komen. Je kunt straks niets meer met het beetje geld wat je krijgt. Jarenlang is er gezegd we gaan wat doen en elke keer word er meer geld afgehaald.Je schaamt je dat je bij defensie hebt gediend en vakbond gaat er eens wat aan doen

 15. Flo militair
  06-02-2013

  Defensie is al jaren ziek. Wat hebben wij als actief militair er in de afgelopen jaren aan inkomsten bijgekregen, We lopen steeds achter de feiten aan. Een voorbeeld we krijgen een minimale loonverhoging maar gaan door allerlei maatregelingen er netto weer op achteruit. Nu weer dus. Door de WUl regeling gaan we veel inleveren. De minister wil wel tegemoetkoming in het jaar 2013 maar 2014 en later is nog te bezien. Ik denk dat het zo gaat. Ze steld voor om bv volgend jaar 5 % loonsverhoging te geven. Iedereen blij maar wat is een loonverhoging als we netto weer 6% (WUL)in moeten leveren. Als gewezen militair heb ik met jullie te doen. Maar nu onze (FLO) situatie. Mijn FLO uitkering is met 78 euro verminderd. Hier is en wordt geen oplossing voor bedacht. Ook wij krijgen later ons AOW. Dit betekent voor ons dat we anderhalf jaar moeten leven van ons pensioentje , Schande noem ik dit. Jaren lang met volle overgave gewerkt voor defensie. Langer werken mocht ik niet. Maar voor onze bewindslieden is dit niet van belang, zij moeten vooruitdenken maar vergeten te vertellen dat zij misschien wel 30 jaar vooruit kunnen denken maar wij binnen 7 jaar ongeveer 15000 euro moeten zien te krijgen. Ik raad dan ook aan een ieder aan om eens verder te kijken op de markt dan alleen defensie.

  Sterkte allemaal

Comments are closed.