30 januari, 2023
Blog Pagina 3

Stelsel Crisisbeheersing en Brandweerzorg beter voorbereid op toekomst

0

Hoe zorgen we dat de crisisbeheersing in Nederland toekomstbestendig blijft? De minister van Justitie en Veiligheid heeft 6 december 2022 de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, het Nationaal Handboek Crisisbeheersing en het kader modernisering staatsnoodrecht, aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze plannen laten zien hoe partijen in het crisisdomein de komende jaren samenwerken.

COVID-19

De afgelopen jaren is in Nederland veel ervaring opgedaan met complexe (crises)situaties, zoals COVID-19, de opvang van ontheemde Oekraïners, of de natuurbrand in De Peel. Hierbij is veel goed gegaan, op alle niveaus.

Grensoverschrijdend

Maar de maatschappij verandert in hoog tempo. Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex en grensoverschrijdend. Dat vraagt om extra inspanning en versterking van ons stelsel. Dat tonen verschillende onderzoeken, evaluaties én ervaringen van de afgelopen jaren ook aan.  De commissie Muller evalueerde in 2020 de Wet Veiligheidsregio’s en zegt hierover dat Nederland beter op de rampen en crises van de toekomst voorbereid moet zijn en dat een verbeterslag noodzakelijk is in de samenwerking tussen regio’s, crisispartners en Rijk bij de aanpak van interregionale en (inter)nationale crises.

Stelsel goed voorbereiden

Daarom start nu, als uitwerking van de contourennota, een actie- en wetgevingsprogramma om de plannen en ambities te realiseren. Alle fases van de crisisbeheersing, van voorbereiding tot en met nafase, worden wettelijk verankerd. Zodat ons stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg goed voorbereid blijft op veranderingen en dreigingen in de toekomst.

Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg

De contourennota schetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking bij interregionale, nationale en internationale risico’s en crises worden versterkt. Het uitgangspunt is om als één overheid te opereren, ongeacht geografische of organisatorische grenzen en negatieve gevolgen van crises zoveel mogelijk te beperken. Daarom komt er één landelijk dekkend stelsel voor crisisbeheersing, met onder meer een knooppunt coördinatietussen de Regio’s en het Rijk, het zogenoemde KCR2.

Brandweer belangrijke spil

De brandweer vormt een belangrijke spil in het stelsel van incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De brandweer van de toekomst moet zijn voorbereid op nieuwe (grote) incidenten met impact buiten de eigen veiligheidsregio. De overstromingen in Limburg en de ervaringen met recente natuurbranden laten het belang zien van een brandweer die over regiogrenzen heen opereert. Er wordt ingezet op een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit en slagkracht om naast kwalitatief hoogwaardige lokale en regionale basisbrandweerzorg het hoofd te bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Met een goede wettelijke verankering. Daarbij wordt ook ingezet op structurele samenwerking met de andere crisispartners, zoals politie, waterschappen, Defensie, industriële brandweerkorpsen, de Reddingsbrigade Nederland en de milieu-ongevallendienst van het RIVM.

Besluit MCCb en Handboek crisisbeheersing

Het nieuwe Besluit MCCb en het Nationaal Handboek Crisisbeheersing vervangen de verouderde versies uit 2016. Ze leggen de veranderingen vast die op basis van lessen, ervaringen en aanbevelingen uit evaluaties (zoals crisisaanpak corona) zijn doorgevoerd en beschrijven de huidige, staande praktijk bij situaties met een bovenregionale en landelijke impact. Daarbij is het essentieel nadrukkelijk oog te hebben voor mogelijke en verwachte brede maatschappelijke gevolgen met name voor kwetsbare groepen, de uitvoeringspraktijk, de handhaafbaarheid, de financiële haalbaarheid en de uitlegbaarheid van eventuele maatregelen. Daarom zijn de aanpak en de organisatie van de crisisbeheersing van begin af aan gericht op een intensieve en flexibele samenwerking met medeoverheden, overheidsdiensten en betrokken publieke en private partners, als samenstellende delen van een landelijk dekkend stelsel.

Defensie

Zo kunnen op uitnodiging een burgemeester, voorzitter veiligheidsregio of voorzitter van een ander openbaar lichaam met raadgevende stem aan vergaderingen deelnemen. Verder kunnen ook andere operationele partners en inhoudelijke deskundigen als adviseur deelnemen. Denk daarbij aan politie en Koninklijke Marechaussee, krijgsmacht, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, private partners zoals aanbieders van vitale processen of kennisinstituten of kennisnetwerken.

Kader modernisering Staatsnoodrecht

Recente gebeurtenissen, zoals de bestrijding van de covid-19-epidemie en de toestroom van ontheemden uit Oekraïne, hebben laten zien hoe belangrijk het is dat de overheid in tijden van nood kan terugvallen op het (staats)nood- en crisisrecht. Het staatsnoodrecht is echter op veel punten verouderd, waardoor goed gekeken moet worden of het staatsnoodrecht nog wel aansluit bij de huidige en toekomstige dreigingen. Dit blijkt ook uit een ongevraagd advies van de Raad van State. Zij adviseert een inhoudelijke modernisering van het crisis- en noodrecht, in samenhang met de ontwikkelingen ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing en brandweerzorg.

Staatsnoodrecht

Het geheel van (staats)nood- en crisiswetgeving is zeer omvangrijk. Het kabinet past daarom fasering en prioritering toe bij de modernisering en herinrichting van het (staats)nood- en crisisrecht. De brief kader modernisering staatsnoodrecht schetst een helder en eenduidig kader dat daarbij als leidraad gebruikt kan worden. Met het voorgestelde kader wil het kabinet meer duidelijkheid en zekerheid creëren voor de samenleving over de wijze waarop het (staats)nood- en crisisrecht geregeld is in Europees en Caribisch Nederland. Het is daarnaast van belang om ontbrekende noodbevoegdheden en/of noodwetgeving te inventariseren, in de context van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie die in het eerste kwartaal van 2023 naar de Kamer wordt gezonden.

Tekst: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Foto: Mindef Defensiefotografie / Redactie ODB

Nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer dagelijks reizen 

0

De nieuwe tegemoetkoming wordt gebaseerd op het aantal reisdagen in het werkrooster in Selfservice. De reisdagen staan vastgelegd in het werkrooster van de medewerker. De tegemoetkoming woon-werkverkeer bij 4 of 5 reisdagen wordt hoger dan de huidige tegemoetkoming. Reist iemand 1, 2 of 3 dagen? Dan is de tegemoetkoming woon- werkverkeer minder dan nu het geval is.

Cafetariamodel

Maken medewerkers gebruik van het openbaar vervoer of is de reisafstand minder dan 11 kilometer? Ook zij moeten een nieuwe aanvraag indienen. Doen zij dit niet? Dan kunnen zij volgend jaar geen aanvullende kilometervergoeding uitruilen vanuit de Regeling cafetariamodel defensie.

Tegemoetkoming woon-werkverkeer niet-dagelijks reizen 

Medewerkers die zijn gehuisvest ontvangen een tegemoetkoming woon-werkverkeer voor het niet-dagelijks reizen. Momenteel wordt deze tegemoetkoming gebaseerd op 1 retourreis per week. Vanaf 1 december is het mogelijk om een extra reis per week vergoed te krijgen via de tegemoetkoming woon-werkverkeer. De medewerker moet deze extra reis opnemen bij de nieuw aan te vragen tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Voor 12 december

Wanneer medewerkers een nieuwe aanvraag indienen, dient deze goed gekeurd te worden door zijn/haar leidinggevende. Wanneer de aanvraag voor 12 december 2022 is goedgekeurd, ontvangt de medewerker de nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer in december.

Na 12 december

Keurt de leidinggevende een aanvraag na 12 december goed? Dan ontvangt de medewerker de tegemoetkoming van zowel december 2022 als januari 2023 in januari 2023. Zie onderstaande voor meer informatie.

Of

https://intranet.mindef.nl/portaal_2021/Actueel/Nieuws/nieuws/2022/11_november/20221114%20Nieuwe%20tegemoetkoming%20woon%20werkverkeer%20.aspx

Tekst: Mindef P&O / Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Vastgoed stapsgewijs duurzaam en toekomstbestendig maken

Het huidige vastgoed is verouderd, niet duurzaam, slecht onderhouden en duur. Het is dus zaak om het vastgoed duurzaam en toekomstbestendig te maken. “We moeten toe naar kazernes die de groei en inzet van de krijgsmacht ondersteunt. Het moet onze medewerkers de werkomstandigheden bieden die zij verdienen en tegelijk duurzaam en betaalbaar zijn. Dat willen we bereiken met het Strategisch Vastgoedplan 2022 dat 2 december aan de Kamer is gestuurd”, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat.

Defensie wil vastgoed dat past bij een moderne krijgsmacht. Vastgoed dat optimaal bijdraagt aan de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht. Van der Maat: “Dit gaat niet van de ene op de andere dag en de uitvoering neemt in ieder geval 10 tot 15 jaar in beslag. In die periode wordt het vastgoed stap voor stap aangepakt.” De kaders hiervoor staan in het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP 2022), wat een verdieping is van de contourenbrief van mei 2022.

Doelen SVP 2022

Het SVP 2022 is een verdieping van de contourenbrief van mei 2022. De 4 doelen zijn verder toegelicht in het SVP2022:
 

a. Goed voorbereid en klaar voor inzet
De operationele inzetbaarheid van Defensie moet omhoog. Dreigingen van morgen vragen om een moderne krijgsmacht. Dit gaat Defensie onder andere doen door te concentreren op strategische locaties verspreid over het land.

b. Personeel centraal
Defensiemedewerkers verdienen een goede, moderne en veilige werk- en leefomgeving. Door eerdere bezuinigingen hebben zij soms lang gewerkt en gewoond in sterk verouderde en slecht onderhouden gebouwen.

c. Verduurzaming
Het Defensievastgoed verduurzamen. Door gebouwen bijvoorbeeld te vernieuwen en te isoleren wil Defensie haar CO2-footprint verminderen

d. Financieel in balans
Door  opgelopen achterstanden wordt het onderhoudsbudget vooral ingezet voor correctief onderhoud. Hierdoor wordt de rekening hoger, terwijl de onderhoudsachterstanden verder toenemen. De structurele aanpak van het vastgoed moet het huishoudboekje op orde brengen.

Stap voorwaarts

Het vastgoed wordt bewust stapsgewijs aangepakt. Hierbij worden de 4 doelen in samenhang met elkaar bekeken en per locatie en provincie gewogen. Door te beginnen met een aantal belangrijke en strategische projecten zet Defensie een forse stap voorwaarts. Deze projecten geven de richting aan en hebben relatief veel impact.

Dit zorgt voor financiële en fysieke ruimte voor de aanpak van de rest van de kazernes. Voor de eerste projecten worden op dit moment samen met de regio de mogelijkheden onderzocht.

Projecten en locaties

De Staatssecretaris maakte 2 december 2022, 2 nieuwe projecten bekend.

1. Het concentreren van eenheden in de regio Soesterberg.

2. Het concentreren van eenheden en ondersteuning op de Nieuwe Haven in Den Helder.

In mei 2022 werden al de volgende projecten aangekondigd:

1. Een nieuwe kazerne in de regio Schaarsbergen.

2. Nieuwe kazerne Korps Commandotroepen in Rucphen/Roosendaal.

3. De concentratie van de eenheden die nu in Assen en Havelte zitten.

4. Een nieuwe kazernelocatie in het midden van het land. Defensie onderzoekt 4 mogelijke locaties, waarbij de voorlopige voorkeur uitgaat naar een locatie in Zeewolde.

In gesprek met regio

Naast de 4 eerder genoemde projecten geldt ook voor de 2 nieuwe projecten dat Defensie in gesprek gaat met de regio. Doel is te komen tot een gezamenlijke aanpak en regionale en lokale samenwerking. Ook wordt gekeken hoe kazernes meer onderdeel kunnen worden van de regio, bijvoorbeeld door het delen van faciliteiten. Ook kijkt Defensie naar locaties die in de toekomst mogelijk ingezet kunnen worden voor nieuw maatschappelijk nut.

” Een bijzonder goed voornemen om de oudbouw eindelijk na 21 jaar van praten, aan te pakken. Op veel defensielocaties stammen gebouwen nog uit de tweede Wereldoorlog, en zelfs daarvoor. Verval van onroerend goed een voornemen die onze vakbond al pijnlijk in het nieuws bracht door aan te tonen dat ongedierte zelfs op plaatsen als een kantine een bouwkundig probleem is.

Het bewuste cafetaria Het Meeuwennest in Den Helder zou al in 2001 worden vervangen, helaas is dit 21 jaar later nog steeds niet gebeurd. De ODB juicht het plan dus van harte toe……..nu nog de uitvoering.”

– Mening ODB

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Redactie ODB

Afspraak TOD loopt vertraging op

0

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is afgesproken dat per 1 januari 2023 de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen gelijk wordt getrokken met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel. Daarbij is afgesproken dat voor de berekening van de TOD een uurtarief van  14,- euro per uur wordt gehanteerd. De TOD voor militairen wordt in het nieuwe systeem achteraf berekend en betaald. 

Niet verantwoord

Defensie kan deze afspraak op dit moment niet op een verantwoorde manier realiseren. Dat heeft verschillende redenen. Zo is gebleken dat de noodzakelijke aanpassingen in de IT-systemen en in de bedrijfsvoering erg groot zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de rechtspositionele uitwerking van deze afspraken verder met de Centrales van Overheidspersoneel te bespreken.

Zoals het er nu uitziet, voert Defensie de afspraak met betrekking tot de TOD dan ook op een later moment uit

Extra overleg

Binnenkort vindt vervolgoverleg met de Centrales van Overheidspersoneel over dit onderwerp plaats. Daarbij staan de gemaakte arbeidsvoorwaardenafspraak en het perspectief op een oplossing op korte termijn centraal. De betrokken militairen worden daarna zo snel mogelijk geïnformeerd over de uitkomst en mogelijke vervolgstappen.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

28ste algemene ledenvergadering kiest voor verandering

0

De ledenvergadering werd 11 november jl. in Den Helder gehouden in het gebouw “De Binding”. Om 10:00 precies opent Erik Jurriëns voorzitter ODB de 28 ste ALV en heet iedereen welkom bij deze hybride ledenvergadering zowel direct aanwezig als via Skype.

Met de nieuwe statuten is het nu mogelijk om elektronisch te vergaderen en te stemmen. De Voorzitter gaf in zijn voorwoord aan dat deze ledenvergadering voor een belangrijke beleidswijziging kan zorgen.

De voorzitter geeft daarna het woord aan Alex Hiemstra (secretaris) deze neemt het concept verslag  door van de 27ste ALV van november 2021. Het verslag wordt met één enkele wijziging gearresteerd, dit met dankzegging aan de secretaris Alex Hiemstra voor de verslaglegging.

Direct na de presentatie wordt Nico van Delft in het zonnetje gezet omdat hij namens bestuur en leden van de ODB verkozen is als Erelid van de ODB. Als één van de vele redenen is dat Nico medeoprichter is van de Onafhankelijke Defensie Bond.

Daarna wordt het woord gegeven aan Aad Splinter (penningmeester) voor een presentatie omtrent de financiën en alhoewel deze in zwarte cijfers wordt geschreven, wordt het voorstel gedaan om het beleid van de ODB te wijzigen van nu 6 m/v in het bestuur waarvan 1 bezoldigd naar een bestuur van uitsluitend actief dienende militairen die alle functies als vrijwilliger op zich nemen.

Dat wil zeggen dat de ODB meer op de werkvloer van Defensie aanwezig zal zijn, en nog sneller kan reageren op hulpaanvragen van onze leden. Een belangrijk gegeven omdat vele besturen weinig tot geen binding hebben met de werkvloer, waar die zich ook mag bevinden. Blauwdruk voor de nieuwe werkwijze is de voormalige VVDM (1966-1996). De ALV gaat unaniem akkoord met de koerswijziging zoals voorgesteld door het Hoofdbestuur.

Weer wordt het woord gegeven aan de penningmeester die de vergadering uitleg geeft dat de gestegen kosten in 2022 hoger waren als verwacht in het begin van 2022. Natuurlijk is hier de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland direct aan te wijzen als oorzaak. Heeft de ODB begin 2022 nog een verhoging van de contributie afgewezen in verband met het uitblijven van een CAO, kan de vereniging in 2023 er niet onderuit.

De ALV besluit na enig overleg het basis lidmaatschap te verhogen naar:

. € 7,69

En het 62plus lidmaatschap te verhogen naar:

. € 5,16

Het aanvullend lidmaatschap blijft ongewijzigd op

. € 14,97

12 mei 2023 zal de 29ste ALV worden gehouden op een nog nader te bepalen plaats, drie onderwerpen staan geagendeerd:

  • Kiezen van de voorzitter
  • Presentatie beleidsprogramma 2023-2033
  • Nieuwe KIM (Kader Informatie Map)

Om 12:00 sluit de voorzitter na alle aanwezigen bedankt te hebben de ALV

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

ABP pensioen wordt verhoogd met 11,96%

0

Wij verhogen uw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022. We verhogen de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP. We kunnen dit doen omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Lucht

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Het is fijn de pensioenen in 2023 volledig te kunnen verhogen met de prijsstijging. Bijna 12% erbij. Daar zijn alle deelnemers op korte of langere termijn bij gebaat. Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van € 1000 netto betekent dat toch zo’n € 120 in de maand erbij. 

Verantwoord en evenwichtig

We zijn bij dit besluit niet over 1 nacht ijs gegaan. Behalve dat de rekensom volgens de regels moet kloppen, hebben we gekeken of deze verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt. En we hebben ook vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles gewogen hadden, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”

Wat betekent de verhoging voor uw pensioen?

U kunt vanaf begin januari op MijnABP zien wat de verhoging betekent voor uw pensioen of uw pensioenaanspraken. Ontvangt u pensioen van ABP? Dan ziet u uw nieuwe pensioenbedrag ook op de betaalspecificatie van januari. U ontvangt de betaalspecificatie rond 23 januari 2023.

Advies verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd over de pensioenverhoging en de premie voor 2023.

Tekst: Persbericht ABP / Redactie ODB
Foto: Redactie ODB

Opnamevaartuig ESB de “Hydrograaf”

Ondanks de camouflagekleuren heeft de marine er een opvallende verschijning bij. De Expeditionary Survey Boat (ESB) is operationeel. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) droeg dit geavanceerde mini-hydrografische opnamevaartuig 21 november jl over aan de marine.

Havens in kaart brengen

De naam van de ESB is ‘Hydrograaf’, vernoemd naar Hr.Ms. Hydrograaf. Dit vaartuig voerde tussen 1910 en 1962 hydrografische werkzaamheden uit voor de marine. De naam verwijst ook naar zijn belangrijkste taak. Hydrograaf is uitgerust met de meest geavanceerde hydrografische, navigatie- en communicatiesystemen. Daarmee kan het schip nauwkeurig wateren, havens en vaargeulen in kaart brengen. Dat kan snel, door het doordachte ontwerp en moderne sensoren. Als gevolg van de geringe diepgang kan het vaartuig dicht bij de kust werkzaamheden uitvoeren.

100 zeemijl

De ESB kan, met een bemanning van 4 personen, zelfstandig 72 uur opereren, tot 100 zeemijl vanaf het moederschip. Deze eigenschappen maken dat de ESB een waardevolle aanvulling is op de 2 grote hydrografische opnemingsvaartuigen, Zr.Ms. Snellius en Luymes. In het bijzonder bij het uitvoeren van hydrografisch onderzoek ter ondersteuning van militaire operaties.

Ingenieus ingericht

Bij de bouw van de Hydrograaf moest bouwer Damen Shipyards Den Helder steeds letten op de omvang en het gewicht. Het vaartuig moest immers in de kranen van Zr.Ms. Karel Doorman en Johan de Witt gehesen kunnen worden voor transport.

Onder 24 ton

Door de geëiste afmetingen was er weinig plaats voor de motoren, stuurhuis en accommodatie. Uiteindelijk is het na zorgvuldige weging van alle onderdelen gelukt om dit alles én alle apparatuur erin te krijgen en de ESB onder de 24 ton te houden.

Tekst: MinDef
Afbeelding: ©Damen Shipyards / Redactie ODB

GezondheidGezondheid