14 augustus, 2022
Blog Pagina 3

Kort verslag 27ste algemene ledenvergadering

De vergadering werd 6 mei jl. in Den Helder gehouden in het gebouw “De Binding”. Om 10:00 precies opent Erik Jurriëns voorzitter ODB de 27 ste  ALV en heet iedereen welkom bij deze hybride vergadering zowel direct aanwezig als via Skype. Zo kan zelfs een bestuurslid vanuit Alanya en een regiobestuurder voor de kust van Texel (Kustwachtvaartuig) Zeearend direct mee vergaderen.

Met de nieuwe statuten is het nu mogelijk om elektronisch te vergaderen en te stemmen. De

voorzitter gaf in zijn voorwoord aan blij te zijn dat Defensie de betrekkingen na twee jaar Covid pandemie weer heeft genormaliseerd. En de ODB weer een drukke agenda heeft.

De voorzitter geeft daarna het woord aan Danny van Hoewijk (vice voorzitter) deze neemt het concept verslag  door van de 26ste ALV van november 2021. Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen gearresteerd, dit met dankzegging aan de secretaris Henk Dolmans voor zijn verslaglegging. Na deze verslaglegging wordt ook het jaarverslag 2021 goedgekeurd.

Kort gaat de vice voorzitter in op de in aanbouw zijnde website van de ODB. Het bestuur wil in 2022 de gehele website onderhanden nemen. De website wordt door Jacco de Jager vormgegeven en zal als deze in gebruik genomen gaat worden voldoen voor de komende jaren.

Namens Stichting Voor en Door Defensiepersoneel (VEDD) worden de financiën van de ODB door Aad Splinter besproken.  De Stichting heeft vanaf 2017 fantastisch werk verricht door de financiën (Dirk van Barneveld) van onze vereniging te beheren. Het blijkt dat het vermogen van de ODB netto is toegenomen. Alle uitstaande schulden (bank en privé leningen) zijn in maart 2021 voldaan en de vereniging heeft het jaar uiteraard positief afgesloten. De vergadering neemt het verslag onder applaus in ontvangst.

Direct na de presentatie wordt Aad Splinter in het zonnetje gezet omdat hij namens bestuur en leden van de ODB verkozen is als Erelid van de ODB. Als Eén van de redenen is dat Aad medeoprichter is van de Onafhankelijke Defensie Bond, Aad ontvangt daarop uit handen van de voorzitter een fraaie oorkonde.

Na deze plezierige gebeurtenis is het nog niet over zowel Henk Dolmans (scheidend secretaris) als Arjen Kievoet (scheidend penningmeester) ontvangen een waarderingsoorkonde voor hun inzet, aandacht voor detail en collegialiteit gedurende  hun gehele bestuursperiode.

Het volgende agendapunt worden de functionarissen genoemd die aftredend en of herkiesbaar zijn:

Henk Dolmans als secretaris ODB  –  herkiesbaar als regiobestuurder CLAS zuid

Arjen Kievoet  als penningmeester – herkiesbaar als hoofdbestuurslid Kmar   

Aad Splinter  beschikbaar en kiesbaar als penningmeester ODB

Alex Hiemstra beschikbaar en kiesbaar als secretaris ODB

Tijdens de vragen ronde werd er gesproken over de CAO van de politie aangezien defensie trendvolger is zal deze CAO in grote lijnen gelijk zijn op de vraag of deze voldoende is kan de vergadering heel kort zijn nee. Als reden de enorm gestegen kosten (inflatie). 10 tot 12 % salarisstijging en een bruto eenmalig uitkering  van 2000 euro zou minimaal zijn. Daarnaast heeft de politie in de achterliggende jaren er steeds iets extra’s weten bij te onderhandelen met als gevolg vraagtekens bij het defensiepersoneel. De ALV is nieuwsgierig, dinsdag 31 mei as beginnen de “georganiseerde en goed gesubsidieerde” onderhandelingen weer.

In november zal de 28ste ALV worden gehouden op een nader te bepalen plaats, twee onderwerpen staan zijn geagendeerd:

  • Beleidsvisie ODB  in november 2022
  • Pensioenen

Om 12:00 sluit de voorzitter na alle aanwezigen bedankt te hebben de ALV

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Staatssecretaris: regels veilig materieel volgen!

0

De regels voor het veilig verwerven en gebruiken van materieel moeten worden gevolgd. Hier moet meer aandacht voor komen. Dat benadrukt staatssecretaris Christophe van der Maat in reactie op het onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over een ongeval met een Zodiac-boot in november 2020. 2 militairen van het Korps Commandotroepen (KCT) raakten destijds zwaar gewond toen de bodem ontplofte van de rubberen verkenningsboot die zij met lucht vulden.

Perslucht bijvullen.

Volgens de IVD is de hogedrukbodem van de boot ontploft, nadat de militairen deze met perslucht bijvulden. De inspectie constateert dat tijdens het opblazen vermoedelijk de beschermdop nog op het overdrukventiel van de bodem zat. Dat leidde tot overdruk in de bodem. Als gevolg van de overdruk, in combinatie met de belasting van bemanning en belading, ontplofte de bodem.

Te weinig aandacht veiligheid!!

De IVD constateert dat er te weinig aandacht was voor instructies om veilig met de Zodiac te kunnen werken. Daarnaast waren de risico’s van het (bij)vullen van de Zodiac geen onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Mogelijke risico’s bleven zo onderbelicht. Van der Maat erkent dat hier fouten in zijn gemaakt.

Nieuw materiaal risicoanalyse uitvoeren!!

De IVD beveelt aan dat Defensie bij het inkopen van nieuw materieel een uitgebreide risicoanalyse uitvoert. Om zo vast te stellen of het materieel geschikt is voor de beoogde taak en op een veilige manier kan worden gebruikt. Ook moeten de risico’s en procedures bekend zijn bij gebruikers. Hoewel dit al beleid is, moet er volgens Van der Maat dus meer aandacht komen voor het nakomen van deze regelgeving.

MARSOF

Verder blijkt maanden eerder een vergelijkbaar ongeval te zijn geweest bij de Maritime Special Forces (MARSOF). De lessen die bij dat onderzoek zijn geleerd, zijn echter niet gedeeld met de commando’s of met andere gebruikers van vergelijkbare boten. Defensie gaat daarom in lijn met het advies van de IVD het proces van het delen van risico’s met gebruikers van vergelijkbaar materieel evalueren en  verbeteren.

Procedures uitleggen!!

In reactie op het ongeval zijn binnen Defensie al verschillende maatregelen genomen. Zo is direct na het ongeluk besloten tot nader order geen gebruik meer te maken van de Zodiac-boten. Verder heeft de vaarschool van het KCT een instructievideo opgenomen, waarin de procedures worden uitgelegd. Ook is de risico-inventarisatie en -evaluatie voor de Zodiac geactualiseerd. Hierin staan de risico’s van het hanteren van het (bij)vulsysteem expliciet vermeld.

Blijvend letsel

Het ongeval heeft een aanzienlijke impact op beide zwaargewonde militairen. Een van hen heeft er blijvend letsel aan overgehouden. Defensie blijft met hen in contact en blijft hen waar mogelijk zorg bieden.

Tekst: MinDef / IVD / Redactie ODB
Foto: UnSplash / ARBO / Redactie ODB

Boekbespreking: Nazimiljardairs

De donkere geschiedenis van de rijkste families van Duitsland

Een baanbrekend, meeslepend verhaal over hoe Duitse bedrijven als BMW, Dr. Oetker, Porsche en Volkswagen zich verrijkten tijdens de Tweede Wereldoorlog en er na de oorlog nauwelijks sancties volgden.

In 1946 werd magnaat Günther Quandt gearresteerd wegens vermeende nazi-samenwerking. Quandt, patriarch van Duitslands meest iconische industriële imperium, een dynastie die tegenwoordig BMW bestuurt, beweerde dat hij door minister van Propaganda Goebbels was gedwongen zich bij de partij aan te sluiten. De rechtbanken spraken hem vrij. Maar Quandt loog en hij was niet de enige.

In dit baanbrekende werk onthult David de Jong het waargebeurde verhaal van de rijkste zakelijke dynastieën van Duitsland en hoe zij onnoemelijk veel geld en macht vergaarden door medeplichtig te zijn aan de wreedheden van het Derde Rijk. Deze magnaten namen Joodse bedrijven in beslag, kochten dwangarbeiders en voerden de wapenproductie op om Hitlers leger uit te rusten terwijl Europa brandde.

Het schokkendste van alles is dat door Amerika’s politieke opportunisme deze miljardairs na de oorlog weg konden komen met hun misdaden. Ze zijn sindsdien alleen maar rijker geworden, terwijl ze nauwelijks rekenschap afleggen van dit duistere verleden. Waarom zijn zij nog nooit ter verantwoording geroepen?

Oordeel in de pers:

‘Dit briljante debuut dat laat zien hoe een verraderlijke mix van kapitalisme en fascisme de democratie en talloze levens kan vernietigen. Een absolute aanrader.’ Norman Ohler, auteur van Drugs in het Derde Rijk.

‘Meeslepend verhaal over smerige oorlogsmisdaden, medeplichtigheid, doofpotaffaires, en ontkenning.’ Patrick Radden Keefe, auteur van “Zeg niets” en “Het pijnstillerimperium”.

‘Opportunisme en hebzucht. Het kleurrijke verhaal over moordende zakelijke intriges en een melodramatische vete tussen Quandt en Goebbels. Een intieme en levendige geschiedenis.’ Publishers Weekly

Auteur:                          David de Jong

Uitgever:                      J.M. Meulenhoff

ISBN:          9789029093002

Verschijningsdatum:      Augustus 2022

Aantal pagina’s:             336 pagina’s

Vertaling: Fred Hendriks

Categorieën:                 Geschiedenis Oorlogen Tweede Wereldoorlog

Tekst:  J.M. Meulenhoff / Redactie ODB   

Afbeelding:  J.M. Meulenhoff / Redactie ODB

SPIJKSTAAL LEVERT 134 ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Nieuws waar we mega trots op zijn! Spijkstaal heeft 11 maart jl. een overeenkomst met het Ministerie van Defensie afgesloten voor de levering en all-in onderhoud (8 jaar lang) van maar liefst 134 elektrische bedrijfsvoertuigen! De e-voertuigen gaan landelijk op 34 defensie locaties rijden.

DOSCO

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) zorgt voor wereldwijde dienstverlening aan de Nederlandse krijgsmacht. Het DOSCO voorziet in alle randvoorwaarden en faciliteiten zodat de Defensieonderdelen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Het DOSCO levert o.a. voorzieningen op het gebied van: huisvesting, catering, gezondheidszorg, logistiek, transport en facilitaire dienstverlening.

Minibus

117 voertuigen (Spijkstaal 1000) zullen worden ingezet om (klein) materiaal te verplaatsen en 17 voertuigen (Spijkstaal Minibus) worden ingezet om personen te verplaatsen op defensieterreinen en deels daarbuiten over de openbare weg. De voertuigen zullen uitsluitend gebruikt worden in de vredesbedrijfsvoering. 

Tekst: Spijkstaal / defensie / Redactie ODB

Foto: Spijkstaal / Redactie ODB   

Forensisch opsporingsteam naar Oekraïne!

0

Forensisch opsporingsteam naar Oekraïne!

Nederland stuurt een forensisch opsporingsteam naar Oekraïne. Dat gaat bewijs verzamelen dat bruikbaar is voor onderzoek naar oorlogsmisdaden en in strafrechtelijke procedures. Dat heeft het kabinet 29 april jl. besloten. Het team bestaat voor het grootste deel uit personeel van de Koninklijke Marechaussee.

Internationale Strafhof

Oekraïne heeft het Internationale Strafhof en de EU-lidstaten gevraagd om ondersteuning bij het opsporingsonderzoek met betrekking tot oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne. Het kabinet stemt daarmee in. 

Begin mei

Het forensisch opsporingsteam gaat begin mei aan de slag. In principe gebeurt dat gedurende 2 weken op diverse locaties in de omgeving van Kiev. Naast forensische opsporingsambtenaren bestaat het ongeveer 30-koppige team uit rechercheurs van de marechaussee, explosieven opruimingsexperts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, medisch personeel, een tolk en een team van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.

Gedegen onderzoek

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens: “De expertise van onze mensen kan van grote waarde zijn voor het opsporingsonderzoek. Zij weten onder zware omstandigheden gedegen onderzoek te verrichten.”

BDS

De inzet valt onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten. De ontplooiing van het team betreft een gezamenlijke inspanning van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid. Het team opereert onder de vlag van het Internationaal Strafhof.

Tekst: Defensie / Redactie ODB

Afbeelding:Defensie / UnSplash / Redactie ODB

Herstart militaire jungletraining Suriname

De eerste Nederlandse militaire jungletraining in Suriname gaat na twaalf jaar, op 10 mei 2022 van start. Hiervoor vliegen 120 militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers op 9 mei naar Suriname. Omdat deze oefening zowel voor Nederland als Suriname van groot belang is, staan de eerste dagen in het teken van een VIP-bezoek.

Ambassadeur

Van 10 tot 12 mei bezoekt een delegatie vanuit Nederland de oefening. Deze delegatie wordt geleid door commandant 11 Luchtmobiele Brigade, Brigadegeneraal Cas Schreurs. Vanuit Suriname zijn onder andere president Chandrikapersad Santokhi, minister van Defensie Krishnakoemarie Mathoera en waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen uitgenodigd. Ook de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan zal aanwezig zijn. 

Ayoko kazerne

De VIP’s geven het officiële startsein van de oefening tijdens een ceremonie op de Ayoko kazerne, in de ochtend van 10 mei. Daarna leggen ze later in de middag een krans bij het Koreaans oorlogsmonument in Paramaribo. De militaire bezoekers gaan daarna de jungle in om bij hun troepen te overnachten. De volgende dag worden een door Nederlandse militairen gebouwde baileybrug en andere uitrustingsstukken ceremonieel overhandigd aan Suriname. 

De Saramacca rivier

De Ayoko kazerne is de uitvalsbasis voor de training. De training zelf vindt plaats in de jungle rondom het kamp en de Saramacca rivier en duurt zes weken. Eind juni vertrekken de militairen weer naar Nederland. Ruim 100 Nederlandse en 50 Surinaamse militairen zijn momenteel al druk bezig met het voorbereiden van de training. Zij zorgen voor de organisatie, logistiek en geneeskundige verzorging van de deelnemers. Militairen van de genie verrichten opknapwerkzaamheden op het kamp en in de omgeving. Zo hebben ze onder andere legeringsgebouwen en een school opgeknapt. Ook wordt er een stalen baileybrug gebouwd om de toegang tot de nabij het kamp gelegen Colakreek te verbeteren.

Jungle

De training wordt gegeven door twintig Nederlandse instructeurs, ondersteund door Surinaamse collega jungle-experts. Naast basisvaardigheden zoals overleven en navigeren, is het hoofddoel van de training het uitvoeren van militaire operaties in junglegebied. Vanwege de zware klimatologische omstandigheden behoren militaire operaties in de jungle tot de meest lastige ter wereld.

Tekst: De Waterkant / Redactie ODB

Afbeelding: MinDef / Wikipedia / Redactie ODB

Dodenherdenking 4 mei 2022 Den Helder

Bij monument ‘Voor hen die vielen’, aan de Middenweg in Den Helder, vond woensdagochtend de jaarlijkse herdenking plaats van de Koninklijke Marine. Onder belangstelling van genodigden en publiek werden de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties herdacht, die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse dienst het leven lieten.

“inspiratie vinden om samen te werken aan een betere toekomst”

Het was na twee jaar van herdenken in coronatijd weer een bijzonder moment. Na het halfstok hijsen van de vlag was het woord aan vlootaalmoezenier Benders. “We leven in een land waar waarden als vrijheid, acceptatie en medemenselijkheid krachtig weerklinken”, zo sprak hij. “We herdenken vandaag hen die het ultieme offer hebben gebracht.” Ook benadrukte Benders dat we nooit moeten verzaken in onze plicht te blijven herdenken.

Voordat het signaal taptoe klonk en de twee minuten stilte in acht werden genomen sprak Benders nog de hoop uit dat “we allemaal de inspiratie houden om samen te werken aan een betere toekomst”. Na het Wilhelmus werden kransen en bloemen gelegd namens onder anderen de gemeente Den Helder, de Belgische Marine, het Kapitel Militaire Willemsoorde en de Onafhankelijke Defensiebond.

De muzikale omlijsting werd verzorgt door de Mariniers Kapel, Erik Jurriëns en Aad Splinter legden namens het bestuur en leden van de Onafhankelijke Defensiebond een fraai bloemstuk.

Tekst: Redactie ODB
Afbeeldingen: Redactie ODB

GezondheidGezondheid