1 februari, 2023
Blog Pagina 270

Startbrief reorganisatie Defensie 2011

Het was even wachten maar op 1 augustus jl. heeft secretaris-generaal Annink in opdracht van de minister van Defensie het startsein gegeven voor het reorganisatieproces bij Defensie(geweldig toch midden in het zomerverlof). In de startbrief zijn onder meer de randvoorwaarden opgenomen waarbinnen de reorganisaties uitgevoerd moeten worden. Het gaat onder meer om de procedure rond de ‘numerus fixus’ en de diverse richtinggevende leidraden voor de defensie-onderdelen.

Efficiëntere inzet kustwacht Caraïbisch gebied

0

De ministers van Justitie van Aruba, Curaçao, en St. Maarten willen een efficiëntere verdeling van het aantal beschikbare uren van de kustwacht over de zeegebieden van deze eilanden.

Minister Kamp verlaagt AOW-partnertoeslag

Minister Kamp (VVD) heeft besloten na financieringsproblemen om extra te bezuinigen, van 8% naar 10%, in de Algemene ouderdomswet (AOW). Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft daarmee in juni ingestemd.

Digitale salarisstrook

0

Nieuw in 2012 is de invoering van de digitale salarisstrook daarom heeft Defensie het voornemen om de verzending van papieren loonstrookjes met ingang van 2012 te stoppen. Vanaf 1 januari 2012 moet de defensiemedewerker zijn salarisstrook (vanaf de computer) indien nodig zelf uitprinten.

Per 1 januari 2012 kan het defensiepersoneel via selfservice van Peoplesoft aangeven op welk e-mailadres hij of zij het bericht waarin staat dat de salarisstrook gereed is. Daarna kan de defensiemedewerker via Peoplesoft selfservice de digitale salarisstrook opvragen.

Het is volgens MINDEF niet mogelijk om de berichten te combineren omdat daarvoor geen capaciteit beschikbaar zou zijn. Defensie gaat ervan uit dat lang niet iedereen gebruik gaat maken van de mogelijkheid om de salarisstrook daadwerkelijk uit te printen.

In mei 2011 hebben ongeveer 30.000 defensiemedewerkers hun digitale salarisstrook opgevraagd. Er blijk vooral in de maanden januari en mei behoefte te zijn aan het uitdraaien van een salarisstrook. Defensie heeft aangegeven zorg te dragen voor archivering van de salarisstroken. Dit archief zal medio 2012 in het digitale P-dossier beschikbaar zijn.

Indien de defensiemedewerker de dienst verlaat dient hij/zij ervoor te zorgen dat zijn privé e-mailadres bij Defensie bekend is in verband met een eventuele nabetaling.

Wat wil Hillen?

U heeft het vast allemaal gelezen: de bonden aangesloten bij het centraal overleg zijn weer in gesprek gekomen met minister Hillen (CDA) van Defensie. Hij heeft een nieuwe brief naar de bonden verzonden waar ineens nieuwe voorstellen in zouden staan.

Hieraan werd ook in verschillende media aandacht besteed. Maar is de tweede brief nu wel zo verschillend? Even goed lezen en de schrik slaat je om het hart, want dat valt reuze tegen en de ODB is benieuwd welke centrale hiermee als eerste akkoord durft te gaan.

De minister heeft het in zijn brief over een activerend beleid (schijnbaar was iedereen in slaap gevallen!) waarbij hij het van belang acht om perspectief te houden op loonontwikkeling . Nu zou je zeggen dat klinkt niet onaardig hij gunt zijn personeel een salaris verhoging waar het al twee jaar op wacht. In dit kader wil de minister graag afspraken maken vanaf 1maart 2010 met een looptijd langer dan twee jaar. Maar elke geste heeft een keerzijde.

De minister wil dan invoeren een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) want deze voldoet niet aan de eisen van de tijd (versoberen dus) en gunt zijn personeel een passend sociaal vangnet( De ODB zou zeggen ik als minister sta voor mijn personeel en er gaat niemand het hek over.) Daarnaast de flexibilisering arbeidsvoorwaarden deze wil hij afschaffen en een nieuwe regeling invoeren met kopen en verkopen van verlof.

De wedde in alle initiële officiersopleidingen wil de minister vervangen door een zakgeldregeling als excuus wordt de politie ten tonele gebracht. Daarnaast vindt hij dat het stelsel van toeslagen actueel moet zijn en daarom aan herziening toe is (Wie heeft er geklaagd!)

Een oude wens van Defensie is dat de TOD achteraf wordt berekend in samenhang met een “eventuele”vergoeding. In 2007-2009 is al eerder gesproken over harmonisatie en daarvan zijn nu pas enkele gereed zoals verplaatsingskosten (zou dit hoger of lager uitvallen, denkt u…) buitenlandstelsel en de vaar- en oefentoelage.

Ook vanuit 2007-2009 komt de modernisering van het bezoldigings- en toelagenstelsel. Vooral het verschil KM met andere krijgsmachtdelen (wedden dat hier vele militairen van de dupe worden……inclusief het pensioen) De ODB is er nog niet over uit of modernisering hetzelfde is als achteruitgang. Want de minister wil ook praten over de overstap militaire pensioenen naar het middelloonstelsel. Zomaar eindloonstelsel inleveren zonder schade, vergt gedegen onderzoek.

Als laatste geeft Hillen aan dat het huidige loopbaanbeleid wordt herzien (was dat al niet?) het wordt meer flexibel (De ODB kan zich helemaal niets voorstellen bij het woord flexibel). Het loopbaanbeleid voor burgerdefensie medewerkers wordt meer mobiel.

Inzetbrief minister van Defensie 01-07-2011

Ontslag wegens wat eigenlijk?

Recentelijk stond ik een jonge militair bij die zijn opleiding niet had gehaald. Hij werd daardoor ontheven uit de opleiding en er zou ook ontslag volgen. Er was dus geen plaats meer in de militaire herberg.

Daarbij werd hij in afwachting van het ontslag op een kamer geplaatst met andere militairen die wel herexamen mochten doen. Hij echter niet. Defensie had geen fiducie meer in een goede afloop. Hij mocht uiteraard wel doorwerken tot de laatste dag van zijn aanstelling.

Daar blonk hij echter in positieve zin uit. Zijn militaire en functionele baas waar hij de laatste maanden werkte begreep niet goed waarom hij geen herkansing kreeg, want hij vond dat deze jonge militair wel degelijk opleidbaar was. Toen kwam hij bij mij.

Tijdens het eerste gesprek dat ik met hem had, bleek dat er sprake kon zijn van een vorm van ADHD. Hij leerde (daardoor) simpelweg niet makkelijk en zat om die reden ook niet goed in zijn vel. Zijn onderdeelsarts had het wel opgemerkt en wilde wellicht wel behandelen, maar toen stond de militair reeds met een been buiten de militaire dienst. Soms lijkt het erop dat als de juridische molen bij Defensie eenmaal gaat draaien, niemand hem meer stil krijgt. Als je bedenkt dat Defensie een vermogen uitgeeft om de man/vrouw te werven en met een pennenstreek (tegenwoordig lijkt het meer een druk op de knop) tot ontslag overgaat, is dat soms onnavolgbaar. Iedere militair krijgt toch een keuring voordat hij in militaire dienst opkomt?

Volgende stop was dus de rechtbank te Den Haag. Daar werd een voorlopige voorziening (een soort bestuursrechtelijk kort geding) aangevraagd en deze werd door de rechter toegewezen. De militair diende eerst te worden onderzocht en het ontslag werd geschorst. De zaak loopt dus nog.

Nu weet u met mij dat indien iedere militair met een gebrek zou worden ontslagen, het leger redelijk leeg zou zijn. In deze casus betreft het een relatief eenvoudige aandoening, maar hoe zorgvuldig wordt er gekeken naar de militair die voor Hare Majesteit in den vreemde is geweest? Ik herinner mij de zaak van de zogenaamde dienstweigeraar van 5 jaar geleden, ook toen lette niemand op wat die militair zelf aangaf en had meegemaakt. Er is kennelijk niet veel veranderd.

U bent gewaarschuwd!

Door mr. H.J.G. Dudink

Wie beslist wat, en wanneer?

De ODB heeft de brief van Minister van Defensie Hans Hillen die op maandag 21 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd betreffende het evacueren van een Nederlandse werknemer van Royal Haskoning op 27 februari jl. uit Sirte (Libië) zeer zorgvuldig gelezen.

Dit schrijven roept meer vragen op dan er antwoord wordt gegeven aan de verschillende politieke partijen. In de bewuste brief wordt uitleg gegeven over de bestuurlijke afweging (Den Haag) en wordt er politieke verantwoording afgelegd over de mislukte evacuatieoperatie waardoor een helikopter verloren is gegaan en de drie bemanningsleden werden vastgenomen.

Achteraf kunnen politiek, media, vakbonden, en zelfs enkele “collega’s” makkelijk zonder enig risico oordelen over een complexe situatie die in Libië ten tijde van de evacuatie ontstond.

De ODB is verbaasd over de snelheid van reageren, van de minister terwijl vele documenten onaangeroerd op de verschillende betrokken operationele diensten blijven liggen.

De ODB had graag gezien dat naast de getuigen verklaringen het logboek (narrative) van de defensiestaf ook het scheepsjournaal en de geluidsbanden gebruikt worden. Hieruit kan namelijk lering worden getrokken, wie op welke wijze en op welke tijd advies heeft gegeven (niet alleen een email in een bakje!). Zoals het verslag op deze manier is voorgelegd aan de leden van de Tweede Kamer is beslist onvolledig.

De ODB is dan ook van mening dat een tweede nog uitvoeriger rapport (desnoods geheim)naar de leden van de Tweede Kamer moet. Deze negatieve situatie moet volgens ons, een positieve bijdrage kunnen opleveren (lessons learned) voor toekomstige soortgelijke operaties.

Stop de afbraak, begin met opbouw!

GezondheidGezondheid