14 augustus, 2022
Blog Pagina 2

Defensie kiest voor Embraer C-390M

Defensie heeft de C-390M, van de Braziliaanse fabrikant Embraer, gekozen als opvolger en vervanger van de verouderde C-130H Hercules. Het eerste vliegtuig staat gepland voor levering in 2026.

Einde operationele levensduur

De door de luchtmacht geëxploiteerde 4 Herculessen hebben het einde van hun operationele levensduur bereikt. Aanvankelijk was het de bedoeling om ze tot minimaal 2031 in de lucht te houden, maar ze worden minder gebruikt naarmate de beschikbaarheid door onderhoud daalt.

Toch 5 vliegtuigen

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat legde aan de Tweede Kamer uit wat de motieven waren voor de aankoop van de C-390’s. Hij maakte bekend dat het oorspronkelijke plan was om vier nieuwe vliegtuigen aan te schaffen, maar het ministerie besloot later over te stappen op vijf toestellen.

Oekraïne

De stijging wordt veroorzaakt door de lessen die zijn getrokken uit de evacuatie van voormalig medewerkers en gezinnen uit Afghanistan in 2021 en als reactie op de nu drastisch veranderde veiligheidssituatie in Oost-Europa.

Transportcapaciteit

“Deze investering onderstreept het belang van het hebben van een transportcapaciteitsgarantie voor de krijgsmacht. Door de inzettijd te verlengen van 2400 naar 4000 uur, kunnen eenheden vaker worden ondersteund. Ook Nederland draagt ​​bij aan het opvullen van een Europees transport tekort.”

Vereisten

Het ministerie van Defensie heeft bij haar zoektocht een aantal eisen gesteld. Uit onderzoek blijkt dat de C-390M beter is dan de Lockheed Martin C-130J, die als alternatief werd beschouwd.

4 is voldoende

De C-390M heeft een hoge beschikbaarheid, presteert goed in veel functionele en technische vereisten en vereist minimaal onderhoud. Daarnaast kan de C-390M met 4 vliegtuigen al aan de minimaal vereiste 2400 vlieguren voldoen. De C-130J heeft daarvoor sowieso 5 toestellen nodig.

European Airlift Command

De C-390M zal ook deelnemen aan het European Airlift Command. Het is een samenwerking van 7 Europese landen op het gebied van luchtvaart. De integratie van de C-390M in Europa is daarnaast gemakkelijker aangezien zowel Portugal als Hongarije met dit toestel vliegen.

Kosten

De geraamde kosten zullen stijgen naarmate het ministerie van Defensie het aantal vlieguren wil verhogen. Nu zal dat tussen de 1 en 2,5 miljard euro zijn.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: Embraer / Redactie ODB

Internet kostenvergoeding

0

Internet kostenvergoeding

Vanaf vandaag dinsdag 14 juni 2022 kunnen defensiemedewerkers een internet kostenvergoeding aanvragen via Selfservice, als zij uiteraard voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het gaat om een internet kostenvergoeding van maximaal € 15,- euro per kalendermaand.

11 mei jl werd dit op de werkvloer aangekondigd. Nu thuiswerken (hybride werken) ook na de coronamaatregelen een structurele mogelijkheid is geworden, kunnen medewerkers vanaf 14 juni 2022 via Selfservice deze internet kostenvergoeding aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden.

De medewerker kan een vergoeding internetkosten aanvragen, als:

  • thuis een internetverbinding nodig is om de werkzaamheden uit te voeren;
  • de medewerker volgens het werkrooster in Selfservice minimaal 1 dag per 2 weken thuiswerkt.

Verantwoording 

De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de controle of de medewerker voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Hoe kan je de internet kostenvergoeding aanvragen?

Je vraagt een internet kostenvergoeding aan via de Selfservice applicatie ‘Declaraties’ (DIDO). Zie voor meer informatie de interne pagina Internet kostenvergoeding.

Ontvangt je al een internet kostenvergoeding?

Dan hoef je verder geen actie te ondernemen. Wel ben jezelf verantwoordelijk de aanvraag te wijzigen, als de werksituatie wijzigt en je niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Wat gebeurt er met openstaande rekesten internet kostenvergoeding?

Heb je via een rekest een aanvraag ingediend voor internet kostenvergoeding en tot op heden nog geen internet kostenvergoeding ontvangen? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

1.    De aanvraag is goedgekeurd door het bevoegd gezag, maar op verzoek van de Hoofddirectie Personeel (HDP) aangehouden bij het defensieonderdeel. Dit betekent dat het rekest nog niet is ingediend bij het DC HR voor uitbetaling. Deze rekesten worden niet in behandeling genomen.

2.    De aanvraag is niet goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan de medewerker de vergoeding vanaf 14 juni 2022 zelf aanvragen via Selfservice, met dezelfde ingangsdatum als in het rekest.

Wat gebeurt er met nieuwe rekesten tegemoetkoming internetkosten?

Het bevoegd gezag moet deze rekesten afwijzen met als reden dat per 14 juni 2022, de internet kostenvergoeding uitsluitend door de medewerker zelf aangevraagd wordt via Selfservice.

Kan de internet kostenvergoeding met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

De internet kostenvergoeding kan alleen worden aangevraagd als er op dat moment structureel wordt thuisgewerkt en dit zichtbaar is in het werkrooster. Voor een aanvraag met terugwerkende kracht moet een medewerker voldoen aan de gestelde voorwaarden. Alleen dan kan de aanvraag goedgekeurd worden, tot aan de aanvang van de COVID-periode (13 maart 2020) door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de aanvragen met terugwerkende kracht. 

Je kan de internet kostenvergoeding aanvragen tot maximaal €15,-, tot er een definitief CAO is. De medeweker kan de vergoeding aanvragen voor de periode vanaf 13 maart 2020 t/m 30 juni 2022. Als de medewerker voldoet aan de voorwaarden. Na 30 juni het bedrag verlaagd naar €4,30 per maand. Hier wordt je op een later moment verder over geïnformeerd.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Foto: Unsplash / Redactie ODB

Oud-KNIL-militair postuum onderscheiden

2

De nabestaanden van oud-KNIL-militair Carel Marie Fredriksz hebben 9 juni maar liefst 3 decoraties in ontvangst genomen. Fredriksz diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als cavalerist in Nederlands-Indië en werd door de Japanners krijgsgevangene gemaakt.

Brazilië

De Nederlandse Defensieattaché voor Brazilië kapitein-luitenant ter zee Jaap Hubbelmeijer reikte de onderscheidingen uit aan de zoon van oud-KNIL-militair Carel Marie Fredriksz uit.

Aan Fredriksz zijn postuum, hij overleed in 2015, de volgende onderscheidingen uitgereikt:

  • een vervangend Oorlogs-Herinneringskruis,
  • een Ereteken voor Orde en Vrede en
  • een Trouwe Dienstmedaille in zilver toegekend. Hij overleed in 2015.

Zijn in Brazilië wonende zoon deed de aanvraag voor de onderscheidingen en nam ze in het Zuid-Amerikaanse land in ontvangst.

Krijgsgevangene genomen

Fredriksz diende tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij de Administratie Paarden Depot te Padalarang (West Java). Na de aanval van de Japanners op Pearl Harbor in december 1941 raakte ook Nederlands-Indië actief bij de oorlog betrokken. Het land werd binnengevallen door Japan en gaf zich op 8 maart 1942 over. Fredriksz, inmiddels brigadier, was een van de vele KNIL-militairen die krijgsgevangene werd genomen.

Blomkamp

Hij kwam terecht in het Blomkamp op het eiland Flores (Soenda eilanden). Frederiksz en zijn medegevangenen werden onder meer gedwongen een vliegveld aan te leggen. De omstandigheden waren er erbarmelijk. Zo was er geen elektriciteit en kregen de krijgsgevangen amper te eten. In een jaar tijd stierven zeker 380 van de ruim 2.000 krijgsgevangenen.

Singapore

Nadat het kamp in juni 1944 werd opgeheven, kwam Fredriksz via onder meer Soerabaja en Batavia terecht in Singapore. Daar werd hij in augustus 1945 uiteindelijk bevrijd. Fredriksz diende na de oorlog nog een aantal jaar voor de KNIL en vertrok in 1950 naar Nederland. Hij werd 2 jaar later bevorderd tot adjudant onderofficier, waarna hij de dienst verliet.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: AVDD

SER-advies: Wet “Flexibel werken” & Wet “Werken waar je wilt” aanpassen.

0

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten.

Maatwerk belangrijk

Daarnaast dienen werkgevers over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken bij de invulling van hybride werken die past bij de betreffende organisatie. Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt.

Hybride werken heeft de toekomst

Hybride werken is niet nieuw. Het bestond al voor de coronacrisis maar door die crisis zijn veel mensen meer thuis of op andere tijden gaan werken. Veel organisaties richten het werk daar ook al op in. Door technologisering en digitalisering kan hybride werken in de toekomst voor meer werknemers en werkgevers mogelijk worden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de grote groep werkenden die niet hybride kan of wil werken.

Juridische kaders en preventie

De SER doet in het advies diverse aanbevelingen rond regelgeving over hybride werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt om herijking van de juridische kaders. Daarvoor adviseert de SER om de wet “Werken waar je wilt” en de wet “Flexibel werken” bij te stellen.

Grenswerkers

Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op preventie van fysieke en mentale klachten, door vergroting van deskundigheid en handhaving bij gezond en veilig hybride werken. Voor specifieke groepen werkenden, waaronder grenswerkers en werkenden met een beperking is steun nodig, en ruimte om collectieve afspraken te maken.

Cybersecurity

Ook beveelt de SER aan om de (digitale) infrastructuur, vaardigheden en cybersecurity te verbeteren die nodig zijn om hybride werken beter en veiliger te doen. Denk ook aan eenduidiger fiscale regelingen en zorg dat ze meer ruimte bieden voor hybride werken. Onderzoek de positieve gevolgen van hybride werken op het milieu en filevorming en ondersteun de verruiming van mogelijkheden om hybride te werken, onder andere door de ontwikkeling van de regio’s te stimuleren.

Hybride werken toegankelijk maken

Tot slot beveelt de SER aan om kennis en advies over hybride werken te verspreiden en beschikbaar en toegankelijk te maken.


Download:

Hybride werken (3881 kb)

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Redactie ODB

Draagbare satellietcommunicatiemiddelen aangeschaft!

0

De special operations forces (SOF) van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers beschikken sinds afgelopen week over 5 Manpacks. Dit zijn draagbare militaire satellietschotels. Het verschil met eerdere systemen zit in het gewicht en de afmetingen.

Altijd contact

De nieuwe zijn zo klein en licht dat iemand ze op zijn rug kan dragen. Dankzij de satellietverbinding kunnen militairen in het veld contact houden met hun hoofdkwartier en andere eenheden.

Afhankelijk van auto

Voorheen was men afhankelijk van mobiele systemen die per auto en/of trailer vervoerd moesten worden. Dit maakte ze ongeschikt voor bepaalde operaties van de SOF.

Wideband Global Satcom 

De nieuwe systemen kunnen gebruik maken van zowel militaire zogenoemde Wideband Global Satcom als van civiele satellietproviders. Dit betekent ook dat ze een groter bereik hebben dan radioverbindingen.

Senegal

De wereldwijde inzet van de speciale eenheden wordt zo nog beter ondersteund. De mariniers van NLMARSOF (NL Maritime SOF) hebben de systemen naar tevredenheid in de praktijk getest in Senegal. Inmiddels zijn ze in gebruik genomen en worden ze ingezet bij oefeningen of missies.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: VDD / FSO instruments / Unsplash / Redactie ODB

Ere lid Aad Splinter

De ALV besloot 6 mei 2022 unaniem op voordracht van het Hoofdbestuur Aad Splinter als Ere lid van de ODB te benoemen. Maar waarom heeft het bestuur Aad voorgedragen? En wat heeft hij zoal in de afgelopen jaren gedaan voor de ODB, Defensie en daarbuiten?

ODB

2003  tot 2005 medeoprichter Onafhankelijke Defensiebond (ODB)

2005  tot heden belastingservice ODB

2005  tot heden hoofdbestuurslid (penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid)

2005  tot heden raadsman o.a. zaken aangaande Caraïbisch gebied

2008  tot heden vertegenwoordigt de ODB bij kransleggingen

2008  tot heden verzorgt verjaardagskaarten, condoleancekaarten etc.

2014  tot heden mediator bij echtscheidingen

Enkele wist u datjes

Aad komt uit een echt militair gezin, vader Korps Mariniers en zijn broer ging naar de koninklijke Landmacht. Doordat zijn vader lange tijd geplaatst was op Curaçao en Aruba ging Aad daar naar school. Aad spreekt daardoor vloeiend Papiamento, wat gemakkelijk is als de ODB bijv. huurgeschillen oplost in de West. Aad per jaar meer dan honderd mensen helpt. Dat Aad hiervoor gevraagd werd door Henk van der Boor en Jan van de Velden. En dat dat was in 1995.

Defensie

1979 in dienst bij de Koninklijke Marine als schrijver  wat later overging als (Logistieke Dienst Algemeen (LDA). Aad is Bosnië veteraan ( 2x SFOR). Ook heeft hij dienst gedaan op de vloot en walinrichtingen o.a. Hr.Ms. Zuiderkruis, Hr. Ms. Wolf, Thetis, CZMNED, Den Haag, MK Amsterdam, MK Parera, MK Savaneta, CZMCARIB, Defensie Duikschool.

Civiel

Aad is met FLO en heeft een functie bij Douwe Egberts, en verassend, rijd weer rondjes over de verschillende defensieterreinen in Den Helder. Aad is ook 1 dag per week in de weer als mantelzorger voor een kennis die getroffen is door Alzheimer.

Tekst: Redactie ODB

Afbeelding: Alex Hiemstra fotografie / Redactie ODB

“Voorlopig resultaat” arbeidsvoorwaarden Defensie

Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel hebben vandaag 31 mei 2022 een arbeidsvoorwaarden resultaat bereikt voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5 procent over 3 jaar en een eenmalige uitkering van €1.750 bruto voor alle defensiemedewerkers. Verder is er een nieuw loongebouw voor militairen en gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. Alles bij elkaar leidt dit er toe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20% op vooruit kunnen gaan. De bonden zullen het resultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban.

Een belangrijk punt is de modernisering van het oude loongebouw van Defensie. Bij overgang naar de nieuwe salaristabel ontvangen militairen de hogere salarisbedragen die bij de nieuwe tabel horen. De invoering van een nieuwe militaire salaristabel zorgt ervoor dat militairen sneller meer salaris verdienen. Dit leidt over de gehele loopbaan tot een hoger salaris. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk perspectief, waarin langer bij Defensie blijven veel beter wordt beloond.

Niet alleen het perspectief wordt beter, ook de basis wordt steviger. Het basisloon binnen Defensie voor burgers boven de 22 jaar en militairen op functie is straks €14 per uur of meer. Hiermee kan Defensie beter concurreren op de arbeidsmarkt. Voor burgers komt daar een extra salarisverhoging bij voor alle medewerkers tot en met schaal 7.

Veel aantrekkelijkere werkgever

Naast salarisverhoging zijn, om recht te doen aan operationele inspanningen, de oefentoelage en de uitzendtoelage met terugwerkende kracht verhoogd. Daarnaast is de tegemoetkoming woon-werkverkeer aanzienlijk verbeterd, en is er een thuiswerkvergoeding ingevoerd. De sociale partners hebben daarnaast afspraken gemaakt over het verbeteren van de werk-privé balans en nieuwe aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen nieuwe plaatsingen een minimale plaatsingsduur van 3 jaar met een maximum van 7 jaar. Dit maakt defensie een veel aantrekkelijkere werkgever. 

Topprioriteit

Staatssecretaris Christophe van der Maat is blij met het resultaat: “Het sluiten van een nieuw arbeidsvoorwaarden akkoord heeft topprioriteit, de minister en ik zijn dan ook blij met het resultaat dat we nu hebben bereikt. We zetten hiermee een stevige stap voorwaarts, voor de huidige en toekomstige medewerkers.”

Bonden: respect en waardering voor het personeel

Ook de voorzitters van de bonden reageren positief. “Met dit resultaat kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dit resultaat gaat zorgen voor behoud van mensen voor de organisatie en draagt bij aan het vergroten van de operationele gereedheid van de krijgsmacht”, aldus Rob Pulles (GOV/MHB/CMHF).

Jean Debie (VBM/AC) spreekt van een fatsoenlijke loonsverhoging. “Ik ben blij dat wij een fatsoenlijke loonsverhoging hebben afgesproken. Daarnaast is het loongebouw voor militairen en burgers met name in de lagere rangen en schalen verbeterd, wat voor velen essentieel is.”

Volgens Sven Schuitema (MARVER/AFMP/FNV Overheid/ACOP) ligt er een mooi resultaat. “Er is hard aan gewerkt. Het is nu aan de leden om dit resultaat te beoordelen. Ze hebben lang genoeg moeten wachten, maar ik denk dat dit resultaat het wachten waard was.”

Jan Kropf (ACOM/CCOOP) spreekt van respect voor het personeel: “Uit dit totaalpakket blijkt respect en waardering voor het personeel van Defensie. De basis is op orde en er wordt een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.”

De bonden laten Defensie op 7 juli weten of hun leden met de afspraken kunnen instemmen, waarna een definitief akkoord eventueel kan worden ondertekend.  

Tekst: MinDef
Foto: MinDef

GezondheidGezondheid