30 januari, 2023
Blog Pagina 2

Bijzondere beloning voor Defensiepersoneel.

1

De oorlog in Oekraïne trekt een zware wissel op Defensie. Veel medewerkers van Defensie merken dat er meer van hen wordt gevraagd. Deze werklast laat zich extra voelen door de vele vacatures (door uitstroom) en het hoge tekort aan collega’s.

Ook in 2023 zal de druk op militairen en burgers naar verwachting hoog zijn. Om die reden spraken wij een stimulans af voor het komende jaar. Het Defensiepersoneel voor een bijzondere beloning in aanmerking te laten komen.

Deze bijzondere beloning: – Bedraagt 300 euro netto. – Geldt voor actief dienend Defensiepersoneel, burgers en militairen, dat in dienst is op 25 december 2022. – Is naar rato van de gewerkte uren voor militairen die op 25 december 2022 een aanstelling hebben als reservist, en tussen 1 januari 2022 en 25 december 2022 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst zijn geweest. –

De bijzondere uitkering wordt uitgekeerd in maart 2023. Het genoemde bedrag geldt bij een aanstelling van 38 uur per week. Medewerkers met een aanstellingsvorm van minder dan 38 uur per week ontvangen een uitkering naar rato van de deeltijdfactor.

Voor mensen met meerdere aanstellingsvormen geldt dat zij maximaal 300,- euro netto per persoon ontvangen.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Foto: Redactie ODB

Belastingservice – Eindejaarstips

1.Groen beleggen

Belastingplichtigen met groene spaarproducten betalen soms te veel

belasting over 2021. Dit komt door een fout in de aangiftesoftware

van de Belastingdienst. Deze te veel betaalde belasting kun je terug

vragen, hiervoor dien je een verzoek in te dienen bij de

Belastingdienst.

2. Jaarlijkse schenkingsvrijstelling

Tot eind 2022 mag je een ton schenken aan kinderen of

kleinkinderen voor de aanschaf van een eigen woning.

Wil je je (klen)kind helpen in 2023, schenk dan in 2022 alvast 1 euro

en vul dit aan in 2023. Deze zogenoemde jubelton wordt in 2024

afgeschaft. In 2023 is de schenkingsvrijstelling al naar beneden toe

bijgesteld. Tot eind 2022 mag je tot een maximum van € 106.670

belastingvrij schenken voor de eigen woning aan je (klein)kind. Als er

nog geen eigen woning is kan je dit jaar een klein bedrag schenken

en mag je dit het volgend jaar (2023) aanvullen tot de € 106.670. De

schenking moet gebruikt worden voor de aankoop, verbouwing of

aflossing hypotheek van de eigen woning.

Schenker kan hier bepaalde voorwaarden aan stellen. Bijvoorbeeld

dat de schenking in mindering wordt gebracht op de erfenis of het

uitsluiten van de partner van het (klein)kind.

3. Vermogensbelasting

In de voorlopige aanslag 2023 wordt er door de Belastingdienst

fictieve rendementspercentages gehanteerd welke dicht bij het

werkelijke rendement van het box 3 inkomen zal liggen.

Dit zijn de voorlopige rendementspercentages voor 2023:

  • Bank-, spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%

Begin 2024 zal de Belastingdienst de definitieve percentages vaststellen en bij eventuele veranderingen zal dit verrekend worden met de aanslag nadat u uw aangifte heeft gedaan. Over uw box 3-inkomen betaald u in 2023 32% belasting.

Tekst: Belastingservice ODB
Foto:Redactie ODB

Ook heel 2023 gratis fruit in de bedrijfsrestaurants!!!

0

In de Paresto-bedrijfsrestaurants is ook in heel 2023 gratis fruit te krijgen. Dit kan al sinds 1 september. De kosteloze verstrekking zou sowieso tot eind deze maand duren, maar wordt dus verlengd.

Eerder werd al gemeld dat het eten van fruit goed is voor iedereen. Dat was de reden de gratis-fruitregeling in te voeren.

Bron: Defensie / Redactie ODB
Foto: Unsplash / Jonas Kareto / Redactie ODB

Boekbespreking: Ongekend en onderscheidend

1

De laatste jaren kwam de Militaire Inlichtingen‑ en Veiligheidsdienst herhaaldelijk in het nieuws, bijvoorbeeld bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen‑ en veiligheidsdiensten in 2018 en bij de verijdelde hackoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag.

Minder bekend is de honderd jaar lange geschiedenis die daaraan voorafging. In Ongekend en onderscheidend laat Bob de Graaff zien wanneer en hoe de dienst en zijn voorgangers sinds 1912 internationaal opereerden, zoals in de neutraliteitsperiode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de strijd tegen terrorisme in de eenentwintigste eeuw.

De inlichtingendiensten van de Landmacht, Luchtmacht en Marine opereerden na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk los van elkaar, maar werden eind jaren tachtig gedwongen in één dienst te gaan samenwerken.

Na een stroeve start professionaliseerde de dienst in hoog tempo en verwierf aanzien, ook bij buitenlandse partnerdiensten. Bob de Graaff beschrijft deze ontwikkelingen aan de hand van casussen als het tegengaan van Russische spionage in Nederland en de inlichtingenondersteuning ten behoeve van de Nederlandse troepen in Afghanistan.

Het boek is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Het NIMH kreeg bij dit project nadrukkelijk hulp van de Universiteit Utrecht. Aanleiding voor het boek, dat vanaf 16 december verkrijgbaar is, vormt het 20-jarig bestaan van de dienst.

Inhoud

Taal                                         Nederlands

Bindwijze                                 Paperback

Verschijningsdatum                  16 december 2022

Aantal pagina’s                         464

Illustraties                                Ja

Auteur(s)                                 Bob de Graaff

Uitgever                                  Boom

EAN                                         9789024444649

Tekst:     Uitgeverij Boom / Redactie ODB

Afbeelding: Uitgeverij Boom / Redactie ODB

Belastingservice ODB: Inkomstenbelasting/Toeslagen 2023

Inkomstenbelastingtarief eerste schijf omlaag

Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,07 procent in 2022 naar 36,93 procent in 2023. De grens van de eerste tariefschijf gaat omhoog van 69.398 euro in 2022 naar 73.031 euro in 2023.

Hypotheekrenteaftrek

De huidige afbouw van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een maximering van de aftrek op het basistarief van 36,93 procent in 2023. Hierna wordt de hypotheekrenteaftrek niet verder afgebouwd.

Middelingsregeling afgeschaft

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Dit houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is. 

Middeling wordt alleen toegepast indien er in drie opeenvolgende jaren een grote schommeling aan jaar-inkomen is.

Box 2:

Hieronder valt bijvoorbeeld kapitaal wat is uitgeleend en wat (met interest) wordt terugbetaald over een langere periode. Een aanmerkelijk belang hebben in bijvoorbeeld aandelen (minmaal 5%) tbv een opgericht bedrijf.

In box 2 wordt een 2 schijven tarief gehanteerd vanaf 2024.

Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9 procent.

Per 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast tot 67.000 euro aan box 2-inkomsten per persoon tegen een tarief van 24,5 procent en voor de tweede schijf geldt een tarief van 31 procent over het meerdere.

Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen per 2025 

Naast het box 1-inkomen, gaat per 2025 het totale verzamelinkomen, dus ook het inkomen uit box 2 en 3, meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.  

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) afgeschaft

De IACK wordt vanaf 2025 afgeschaft. Ouders met (een of meer) kinderen die zijn geboren vóór 1 januari 2025 behouden nog wel recht op IACK. Als gevolg hiervan vervalt de IACK met ingang van 2037 geheel. Dan zijn er geen ouders meer met kinderen jonger dan 12 jaar.

Toch geen hogere ouderenkorting

Om de verhoging van de AOW-uitkering (deels) te dekken, gaat de in het coalitieakkoord voorgestelde verhoging van de ouderenkorting niet door. Deze wordt slechts geïndexeerd.

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting wordt verhoogd, met name om de middeninkomens te bereiken. Het maximale bedrag aan arbeidskorting gaat van 4.260 euro naar 5.052 euro. Vanaf een inkomen van 37.626 euro (voorheen 36.649 euro) wordt deze met een percentage van 6,51 procent (voorheen 5,86 procent) afgebouwd tot nihil.

Periodieke giftenaftrek afgetopt

De periodieke giftenaftrek voor giften aan ANBI’s wordt afgetopt tot 250.000 euro per huishouden per jaar. De uitwerking van deze maatregel volgt bij een nota van wijziging.

De grens van 250.000 euro geldt per kalenderjaar en per belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen. Uitgezonderd zijn de verplichtingen tot periodieke giften die al op 4 oktober 2022, 16:00 uur zijn aangegaan. Deze periodieke giften zijn tot en met 31 december 2026 nog volledig aftrekbaar. Door een overgangsperiode van vier kalenderjaren te hanteren voor periodieke giften die vóór 4 oktober 2022, 16.00 uur, zijn aangegaan, zijn deze periodieke giften in ieder geval gedurende vijf kalenderjaren volledig aftrekbaar. Een overgangsperiode van vier kalenderjaren geldt ook wanneer de verplichting is aangegaan voor een periode langer dan vijf kalenderjaren. Het plafond van 250.000 euro is exclusief de multiplier voor giften aan culturele ANBI’s.

Aanpassing culturele multiplier voor partners

De multiplier voor giften aan culturele ANBI’s blijkt tot nu toe onjuist te zijn toegepast. De huidige wettekst biedt partners gezamenlijk de mogelijkheid om deze giften met een multiplier van 25 procent te verhogen tot 2.500 euro. De wettekst wordt nu zo veranderd dat giften van partners gezamenlijk kunnen worden verhoogd tot ten hoogste 1.250 euro, in lijn met de huidige uitvoering. Voor partners die toch recht hadden op de hogere aftrekpost in belastingjaren 2017-2022 volgt nog een tegemoetkoming.

Vergoeding kinderopvang 

De kinderopvangtoeslag wordt in de toekomst vervangen door een vergoeding van de kinderopvang voor werkende ouders, die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen nog een kleine eigen bijdrage. Oorspronkelijk was per 2025 een vergoeding van 95 procent voorgesteld, dit wordt nu 96 procent.

Hoger kindgebonden budget

Ouders ontvangen een hoger kindgebonden budget. Daarnaast gaat het bedrag voor het derde kind omhoog, waarmee dit gelijk wordt aan het bedrag voor het tweede kind. Ook wordt het hogere bedrag voor alleenstaande ouders verhoogd.

Huurtoeslag

Het kabinet bereidt de wijzigingen in de huurtoeslag voor die in het coalitieakkoord staan. Het gaat om het per 2024 invoeren van normhuren, het afschaffen van subsidiëring van de servicekosten, het afschaffen van de maximum huurgrenzen en het verlagen van de jongeren leeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar. De maximale huurgrens wordt mogelijk per 2024 afgeschaft en er komt een systeem van normhuren op basis van inkomen. Daarnaast gaat de huurtoeslag met 16,94 euro per maand omhoog.

Eenmalige verhoging zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met 412 euro.

Toeslagpartnerbegrip bij opvang Oekraïners

Het recht op toeslagen is niet alleen afhankelijk van het inkomen en vermogen van de aanvrager van de toeslag zelf, maar ook van het inkomen en vermogen van diens partner. Voor de huurtoeslag geldt tevens dat de hoogte ervan afhankelijk is van het inkomen en vermogen van eventuele medebewoners.

Om negatieve inkomenseffecten bij gasthuishoudens die ontheemde Oekraïners opvangen te voorkomen, wordt het toeslagpartnerbegrip niet van toepassing verklaard op ontheemde Oekraïners. De maatregel zal gelden zo lang de EU-richtlijn van kracht is waardoor ontheemde Oekraïners nu beschermd worden.

Toeslagpartnerbegrip bij wegens huiselijk geweld gevluchte personen

Voor het recht op toeslag is onder andere van belang of iemand alleenstaand is of een toeslagpartner heeft. Echtgenoten worden altijd aangemerkt als toeslagpartner, ook als zij niet op hetzelfde adres wonen. Dit kan leiden tot verschillende knelpunten bij gehuwde personen die vanwege huiselijk geweld verblijven in een erkende opvang. Zo kan het zijn dat de toeslag nog wordt overgemaakt naar de bankrekening van de achtergebleven partner. Of dat de gevluchte persoon vanwege een toeslagpartner geen recht heeft op verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Om deze knelpunten te voorkomen, wordt een getrouwd persoon die in een opvang verblijft op verzoek niet als toeslagpartner aangemerkt voor de duur van dat verblijf.

Tekst: Belastingservice ODB
Foto:Redactie ODB

Internetvergoeding wordt €4,30 per maand

0

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is afgesproken dat de internetvergoeding €4,30 per maand wordt. De huidige internetvergoeding is €15,- per maand. 

Verlaging?

De verlaging van de internetvergoeding moest eerst vastgelegd zijn in regelgeving, voordat zij kon worden doorgevoerd. Dat is inmiddels gebeurd. Daarom kregen medewerkers tot en met 30 november 2022 nog steeds een maandelijkse internetvergoeding van €15,-. 

Thuiswerk.

Vanaf 1 december 2022 wordt het €4,30 per maand. De nieuwe vergoeding geldt voor medewerkers die een of meerdere thuiswerkdagen in het persoonlijk werkrooster hebben staan en recht hebben op een thuiswerkvergoeding.

Internationaal.

Voor medewerkers die in het buitenland zijn geplaatst, geldt een andere aanspraak. DienstenCentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) informeert ze hierover.

Tekst:  Mindef P&O / Redactie ODB

Foto: Unsplash / Arnel Hasanovic  / Redactie ODB

Boekbespreking: Rampjaar 1672

0

In ‘Rampjaar 1672’ beschrijft Luc Panhuysen op indringende wijze de grootste crisis van de Gouden Eeuw, een jaar van zeventien maanden waarin Nederland ‘redeloos, radeloos, reddeloos’ heette.

 In het jaar 1672 werd de Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. Sinds de Romeinen had Europa geen groter leger aanschouwd; het laatste uur voor de Republiek leek aangebroken.

Hoe kwam het dat het land toch overleefde? Aan de hand van de belevenissen van het gezin Van Reede – een vader, een moeder en hun zoon – laat Panhuysen zien hoe de dagelijkse overlevingsstrijd eruitzag, maar ook hoe de Republiek zichzelf opnieuw uitvond. De correspondentie van deze drie gezinsleden behoort tot de mooiste die uit de zeventiende eeuw is overgeleverd.

Luc Panhuysen (1962) studeerde geschiedenis. Hij was onder andere werkzaam als journalist bij Het Parool en De Groene Amsterdammer. Hij publiceerde eerder minibiografieën over Jean-Jacques Rousseau en Lord Byron, en De Ware Vrijheid over de gebroeders De Wit. Zijn boek Rampjaar 1672 is een moderne klassieker.

Inhoud

Taal                                         Nederlands

Bindwijze                                 Paperback

Verschijningsdatum                  06 december 2022

Aantal pagina’s                         500

Illustraties                                Nee

Auteur(s)                                 Luc Panhuysen

Uitgever                                  Atlas Contact

EAN                                         9789045048659

Prijs                                         € 29,99

Tekst: Atlas Contact / Redactie ODB

Afbeelding: Atlas Contact / Redactie ODB

GezondheidGezondheid