Blog

Afbouw fossiele beleggingen!

0

We blijven werken aan het afbouwen van de resterende beleggingen in producenten van fossiele energie. Op 30 juni 2023 was er nog €5,4 miljard aan beleggingen over, 600 miljoen minder dan een half jaar eerder.

Resterende beleggingen

De resterende beleggingen (€ 4,7 miljard) zijn ‘illiquide’. Hierbij zit geld langere tijd vast in langlopende contracten van soms wel 10 jaar. Daarnaast is er nog een resterend deel aandelenbeleggingen (circa € 740 miljoen) dat belegd is via een pool met andere pensioenfondsen. Ook dat bouwen we  af. Maar zolang we in die pool zitten, kan het nog voorkomen dat er aandelen worden aangekocht.

Grootste deel verkocht

De verkoop van onze beleggingen in de producenten van fossiele energie kunt u in onze beleggingslijsten volgen. We publiceren deze lijsten uit concurrentieoverwegingen altijd met een kwartaal vertraging. Het merendeel deel van onze beleggingen in producenten van fossiele energie verkochten we vorig jaar al.

In 2024 verkopen we beleggingen in opkomende landen

De verwachting is dat in 2024 de circa € 740 miljoen aan beleggingen in opkomende landen is losgemaakt uit de beleggingspool en is verkocht. De illiquide beleggingen (dat zijn beleggingen die niet beschikken over voldoende liquide middelen, en daardoor niet onmiddellijk of slecht verrekenbaar of verhandelbaar zijn. Red ODB) doen we de komende jaren stap voor stap van de hand. Een volgende update wordt verwacht als er weer een aanzienlijk deel van de beleggingen is verkocht.

Tekst: ABP / Redactie ODB 
Afbeelding: Redactie ODB

Nederland wil aansluiting bij OCCAR

0

Nederland wil lid worden van de internationale organisatie voor samenwerking bij het beheer van Defensiematerieelprojecten, OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement). Minister Kajsa Ollongren heeft de Tweede Kamer donderdag 23 november over bericht.

Europese samenwerking

Toetreding tot OCCAR is een belangrijke stap om de Europese defensiesamenwerking te versterken en de Nederlandse Defensie industrie goed te positioneren. Dat is hard nodig door de oorlog in Oekraïne en de daardoor ontstane krapte op de defensiemarkt.

Europese organisatie

OCCAR is een Europese organisatie die defensiematerieelprojecten beheert. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn al lid.

Voordelen van het lidmaatschap

De Russische oorlog in Oekraïne en de toenemende dreigingen en conflicten wereldwijd onderstrepen het belang van een sterke Europese industriële basis. Het kabinet wil daarom dat Nederland een voortrekkersrol speelt om Europese defensiesamenwerking aan te jagen. Het lidmaatschap van OCCAR past binnen die ambitie.

Efficiëntie

Door lagere kosten en betere efficiëntie vergroot de organisatie de Europese samenwerking tussen deelnemende landen bij de ontwikkeling en aanschaf van nieuwe wapensystemen. Nederland houdt zo aansluiting bij de belangrijkste Europese partners en kan versneld materieelprojecten realiseren.

Kans

Daarnaast kan Nederland gemakkelijker deelnemen aan projecten die worden beheerd door OCCAR. Verder krijgt de Nederlandse industrie de kans mee te dingen naar Europese projecten, ook als Nederland daar zelf niet aan deelneemt. Het NIDV (Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) steunt het voornemen van Nederland om lid te worden.

Toetreding

Het voornemen tot toetreding wordt door (de leden van) OCCAR beoordeeld. Voor de daadwerkelijk toetreding doorloopt Nederland een parlementaire verdragsprocedure.

De 7 defensieprogramma’s die momenteel door OCCAR worden beheerd:

  • A400M ATLAS (tactisch militair transportvliegtuig, gebouwd door Airbus)
  • BOXER (zwaar gepantserd wielvoertuig / armoured utility vehicle)
  • COBRA (radarsysteem voor lokaliseren van vijandelijke wapensystemen zoals raketinstallaties en artillerie)
  • FREMM (Multipurpose en luchtverdedigingsfregat)
  • TIGER (bewapende helikopter)
  • FSAF (Famille des systèmes Surface-Air Futurs, grond-lucht-raketten onder andere voor de Fremm fregatten)
  • ROLAND (optisch of radar-geleide grond-lucht-raketten)

Tekst: OCCAR / MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: OCCAR / MinDef / Wiki / Redactie ODB

Verbetering Pensioenwet nu! 

Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen.  En dat is ook nodig. Over hoe veilig mensen zich in Nederland (nog kunnen) voelen. Wat de gevolgen zijn voor het tot dusverre gevoerde klimaatbeleid. Over wat deze uitslag betekent voor de verhoudingen in Nederland of voor de positie van Nederland in Europa en in de rest van de wereld. Over de steun aan Oekraïne. Over of er echt ‘over schaduwen heen wordt gesprongen’. Terwijl de verkiezingsuitslag duidelijk is, geldt dat niet voor welke kant Nederland opgaat.

Meerderheid der stemmen

Maar wat betreft het pensioendossier is helder dat het politieke landschap (ook) fors is veranderd. Stemde eerder nog twee derde van de Tweede Kamer voor de nieuwe Pensioenwet, na 22 november zijn de tegenstemmers in de meerderheid: 79 van de 150 zetels behoren straks toe aan partijen die destijds tegen de wet stemden. En ook in de meest voor de hand liggende nieuwe coalitie (PVV, NSC, BBB en VVD -die laatste al dan niet als gedoogpartner-) zijn de tegenstemmers in de meerderheid. Alleen de VVD stemde destijds voor de wet. PVV en BBB zetten in hun verkiezingsprogramma dat de wet moet worden ingetrokken, NSC is voor grondige wijziging ervan.

Iedereen gaat erop vooruit

Dat laatste is ook steeds de inzet van de Koepel Gepensioneerden, waar de Defensiebond deel van uit maakt, geweest. De bij het in 2019 door vakbonden, werkgevers en het toenmalige kabinet gesloten pensioenakkoord gedane belofte (‘Iedereen gaat erop vooruit’) wordt immers in de nieuwe wet onvoldoende waargemaakt. Uit de eerste door sociale partners in sectoren gemaakte afspraken om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling lijkt met name voor gepensioneerden het beloofde koopkrachtigere pensioen er niet te komen. En dat terwijl dát volgens de bedenkers ervan nog wel de voornaamste reden was voor de nieuwe wet.

Koopkrachtig pensioen

Dat moet echt anders wil (de tweede doelstelling destijds) het vertrouwen in ons Nederlandse pensioenstelsel weer terugkeren. En dat kan nu vanzelfsprekend ook. De Koepel roept alle partijen die straks een nieuw kabinet gaan vormen dan ook op, bij hun besprekingen daarover, nadrukkelijk oog te hebben voor een fatsoenlijk koopkrachtig pensioen. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Dat koopkrachtige pensioen moet er met deze verkiezingsuitslag nu echt komen. Zeker ook voor gepensioneerden. Die hebben immers niet zomaar de mogelijkheid om hun inkomen op te krikken door bijvoorbeeld een baan te zoeken. Bovendien bungelen ze al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes. Juist omdat hun pensioen, terwijl de boodschappen duurder werden, in de meeste gevallen jarenlang stilstond. Dit is het moment om daar verandering in te brengen.

Tekst:         Koepel Gepensioneerden / Redactie ODB

Afbeelding:        Redactie ODB

Elektrische werkboot, Bolder, in gebruik genomen.

De Koninklijke Marine kan de eerste elektrische werkboot in gebruik nemen. Op de Nieuwe Haven in Den Helder is woensdag 22 november, Bolder gedoopt. Dat is de eerste van 3 nieuwe exemplaren van het type Stormer Harbour 110. Zij worden allemaal volledig elektrisch voortgestuwd.

Beting en Bakspier

Het trio vervangt de 5 kleine sleepboten van de Scheldeklasse. Naar verwachting zijn ook de beide andere boten (Beting en Bakspier) volgend jaar klaar voor gebruik. Tot het zover is varen de huidige werkboten nog door. Zij hebben er inmiddels zo’n 35 dienstjaren opzitten.

Werkpaarden

Binnen de marine maakt de sleepdienst gebruik van de werkboten. Deze ‘werkpaarden’ worden ingezet voor tal van hand- en spandiensten. Zo assisteren zij bij het af- en ontmeren en het verplaatsen van kleine boten en pontons naar een andere ligplaats. Ook vervoeren zij personeel door de haven.

Weinig onderhoud

Voor de nieuwe vaartuigen ging Defensie in zee met bouwer Stormer Marine B.V uit Hoorn. Naar verwachting is er vrij weinig onderhoud nodig aan de schepen. De accu gaat bijvoorbeeld in principe de gehele levensduur van de boot mee.  2 Hydromasters verzorgen de voorstuwing van het vaartuig.

4 knopen

De nieuwe werkboten hebben een bereik van 80 kilometer bij een snelheid van 4 knopen. Aan boord kunnen naast de tweekoppige bemanning maximaal 8 opstappers mee. De bemanning heeft afgelopen week al voorzichtig ervaring opgedaan met het nieuwe materieel. Zo hebben zij een kort trainingsprogramma doorlopen bij de leverancier.

Elektrische voortstuwing

Waar elektrische voortstuwing in bijvoorbeeld de auto-industrie steeds meer terrein wint, staat dat bij de scheepvaart nog in de kinderschoenen. De ontwikkelingen op dit vlak gaan echter snel. Defensie koos er al in 2020 voor om over te gaan op volledig elektrisch voortgestuwde werkboten. Dit is een gevolg van de Defensie Energie en Omgeving Strategie en het Plan van Aanpak Energie Transitie Defensie. Doel is om het gebruik van fossiele brandstoffen fors terug te dringen.

Tekst: MinDef / Stormer / Redactie ODB

Afbeelding: MinDef / redactie ODB

2028 stijgt uw AOW-leeftijd met drie maanden

0

De leeftijd waarop Nederlanders recht op Algemene Ouderdoms Wet (AOW) hebben, gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.   

Tweede Kamer

Dat schrijft minister Carola Schouten (CU) minister Armoedebeleid Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Drie maanden omhoog

In 2019 is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Tot dan toe steeg de AOW-leeftijd één op één mee met de levensverwachting. Nu is in de wet vastgelegd dat voor elke 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met drie maanden omhooggaat. Dat gebeurt op basis van de jaarlijkse CBS-prognose voor de resterende levensverwachting van 65-jarigen.

Vijf jaar vooruit

Voor het vaststellen van de AOW-leeftijd kijkt de wet vijf jaar vooruit. In 2022 was de verwachting van het CBS dat 65-jarigen in 2027 een levensverwachting van 20,93 jaar zouden hebben. Dat was hoger dan de jaren daarvoor, maar niet genoeg voor een automatische verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd bleef daarom 67 jaar. Dit jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een levensverwachting van 21,05 jaar hebben. De AOW-leeftijd stijgt daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Levensverwachting

De levensverwachting neemt sinds de invoering van de AOW in 1957 ieder jaar met ongeveer een maand toe. Tijdens de coronapandemie 1 december 2019 tot mei 2023  zijn er meer mensen overleden dan normaal en daalde de levensverwachting, maar het CBS verwacht dat de levensverwachting snel weer teruggaat naar het oude niveau. De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS. Deze beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking.

Fiscale pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier gekoppeld aan de levensverwachting, maar stijgt ten opzichte van de AOW-leeftijd met stappen van een heel jaar.

Op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de CBS-prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2034 blijft de pensioenrichtleeftijd in 2024 68 jaar.

Weeffout in wetgeving

Zoals een goede lezer zal opvallen kan de leeftijd alleen omhoog of gelijk blijven conform de wettekst, naar beneden bijstellen kan in deze wet niet, weeffoutje zullen we maar zeggen.

Na de beoogde inwerkingtreding per 1 juli 2023 van de Wet toekomst pensioenen komt de fiscale pensioenrichtleeftijd als zodanig niet meer terug in het fiscale kader. Wel blijft de fiscale pensioenrichtleeftijd nog van belang voor het overgangsrecht.

Kamerbrief AOW-leeftijd 2028 en fiscale pensioenrichtleeftijd 2024

Tekst:  Redactie ODB / Persbericht ministerie APP / VCP

Afbeelding: Redactie ODB

Lid van Verdienste Conny Jurriëns-Dinkelman

2

De ALV besloot afgelopen vrijdag 10-11-2023 unaniem, op voordracht van het Hoofdbestuur, Conny Jurriens-Dinkelman als Lid van Verdienste van de ODB te benoemen. Maar waarom heeft het bestuur Conny voorgedragen? En wat heeft zij zoal in de afgelopen jaren gedaan voor de defensiebond ODB, Defensie, en in de burgermaatschappij?

ODB

2009  tot heden ledenadministratie ODB;

2010  tot heden ondersteuning opendagen KL KLu en KM;

2010  tot heden verzorgt logistiek/stembureau rondom de ALV’s;

2010  tot heden verzorgt en controleert financieel beleid samen met penningmeester SVEDD en ODB

Conny bewaakt de administratie binnen de ODB. Conny kan slecht tegen oneerlijkheid, en komt altijd op voor de zwakkeren en benadeelden. Eigenlijk wilde Conny niet in de administratie maar door het ontbreken van vrijwilligers nam Conny deze taak op zich. Zij bemand de meeste tijd ook de telefoon en heeft vele leden van de ODB in de afgelopen jaren geholpen. Zij laat zich zeer zeker niet afschepen met smoesjes en filtert de aanvragen voor het bestuur.

Defensie

Wist u dat Conny in 1979 in dienst kwam als eerste vrouwelijke Luchtverkeersleider bij de Marine Luchtvaartdienst. Zij heeft haar opleiding assistent luchtverkeersleider bij de Koninklijke Luchtmacht (LETS) Gilze Rijen doorlopen. In deze jaren ontvingen vrouwelijke militairen nog een maatpak, het op maat maken duurde zo lang, dat Conny op de groepsfoto in Gilze Rijen nog in burger staat tussen alle luchtmachters. Zij werd bij de marine tewerkgesteld op MVKValkenburg en MVKKooy. Op de Kooy slaagde Conny met vlag en wimpel voor de aantekening Specialist Luchtverkeersbeveiliging. Na haar marine tijd heeft Conny deelgenomen aan het thuisfront-comités Hr. Ms. Bloys van Treslong, Hr. Ms. Karel Doorman en Hr. Ms. Van Amstel. In 2008 ontving Conny een draaginsigne van het Veteraneninstituut “De Zilveren Roos” voor haar inzet o.a. in het Thuisfront.

Civiel

Conny heeft na haar diensttijd verschillende banen gehad, zoals windmolenbladen maken op de Rijkswerf, Zwembad medewerker Landal GreenParks, chauffeur bij Connexxion, huishoudelijke dienst bij De Krim, administratie Texel Tours. Goede kans dat je Conny ontmoet, want jaarlijks ondersteunt zij de gemeente Den Helder bij de stembureaus waar zij als lid, of crowd-control vrijwilliger, de stemming in goede banen leidt. Conny is gehuwd met Erik, ze hebben twee kinderen (Adriaan en Brenda) en drie kleinkinderen (Cáto, Evi en Yulan).

Tekst: Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Het verkiezingsstoplicht!

0

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband tussen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, helpt mensen met het Verkiezingsstoplicht. Het is speciaal gemaakt voor senioren als hulp bij de keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Één oogopslag

Het stoplicht maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht politieke partijen besteden aan onderwerpen die juist voor ouderen van groot belang zijn.

Senioren zijn belangrijk

Senioren hebben een belangrijke rol bij deze verkiezingen, aangezien meer dan de helft van de stemgerechtigden boven de 50 is. Een groot deel van onze 62+ leden staat nog voor een lastige stemkeuze, omdat veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten. Opvallend is dat veel thema’s van ouderen onderbelicht zijn bij deze verkiezingen. Terwijl we in Nederland met een dubbele vergrijzing voor grote issues komen te staan. Grote aandachtspunten zijn zorg en wonen.

Twijfel

Momenteel twijfelt nog 43% van onze 62+ leden, of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen. Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt.

Heel eenvoudig

Het stoplicht werkt heel eenvoudig. Met gekleurde bolletjes wordt aangegeven in hoeverre het programma van de grootste partijen overeenkomt met de standpunten van de Seniorencoalitie. De focus van het verkiezingsstoplicht zijn de ‘ouderen-thema’s’, waarbij we ons realiseren dat er uiteraard ook andere overwegingen kunnen zijn om wel of niet voor een bepaalde partij te kiezen. Het stoplicht kunt u hieronder bekijken door op de oranje knop te klikken. U kunt het Stoplicht ook downloaden.

VERKIEZINGSSTOPLICHT

Tekst: Senioren coalitie / Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Notaris Verhoeks Den Helder