30 november, 2022
Blog

ABP pensioen wordt verhoogd met 11,96%

0

Wij verhogen uw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022. We verhogen de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP. We kunnen dit doen omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Lucht

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Het is fijn de pensioenen in 2023 volledig te kunnen verhogen met de prijsstijging. Bijna 12% erbij. Daar zijn alle deelnemers op korte of langere termijn bij gebaat. Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van € 1000 netto betekent dat toch zo’n € 120 in de maand erbij. 

Verantwoord en evenwichtig

We zijn bij dit besluit niet over 1 nacht ijs gegaan. Behalve dat de rekensom volgens de regels moet kloppen, hebben we gekeken of deze verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt. En we hebben ook vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles gewogen hadden, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”

Wat betekent de verhoging voor uw pensioen?

U kunt vanaf begin januari op MijnABP zien wat de verhoging betekent voor uw pensioen of uw pensioenaanspraken. Ontvangt u pensioen van ABP? Dan ziet u uw nieuwe pensioenbedrag ook op de betaalspecificatie van januari. U ontvangt de betaalspecificatie rond 23 januari 2023.

Advies verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd over de pensioenverhoging en de premie voor 2023.

Tekst: Persbericht ABP / Redactie ODB
Foto: Redactie ODB

Opnamevaartuig ESB de “Hydrograaf”

0

Ondanks de camouflagekleuren heeft de marine er een opvallende verschijning bij. De Expeditionary Survey Boat (ESB) is operationeel. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) droeg dit geavanceerde mini-hydrografische opnamevaartuig 21 november jl over aan de marine.

Havens in kaart brengen

De naam van de ESB is ‘Hydrograaf’, vernoemd naar Hr.Ms. Hydrograaf. Dit vaartuig voerde tussen 1910 en 1962 hydrografische werkzaamheden uit voor de marine. De naam verwijst ook naar zijn belangrijkste taak. Hydrograaf is uitgerust met de meest geavanceerde hydrografische, navigatie- en communicatiesystemen. Daarmee kan het schip nauwkeurig wateren, havens en vaargeulen in kaart brengen. Dat kan snel, door het doordachte ontwerp en moderne sensoren. Als gevolg van de geringe diepgang kan het vaartuig dicht bij de kust werkzaamheden uitvoeren.

100 zeemijl

De ESB kan, met een bemanning van 4 personen, zelfstandig 72 uur opereren, tot 100 zeemijl vanaf het moederschip. Deze eigenschappen maken dat de ESB een waardevolle aanvulling is op de 2 grote hydrografische opnemingsvaartuigen, Zr.Ms. Snellius en Luymes. In het bijzonder bij het uitvoeren van hydrografisch onderzoek ter ondersteuning van militaire operaties.

Ingenieus ingericht

Bij de bouw van de Hydrograaf moest bouwer Damen Shipyards Den Helder steeds letten op de omvang en het gewicht. Het vaartuig moest immers in de kranen van Zr.Ms. Karel Doorman en Johan de Witt gehesen kunnen worden voor transport.

Onder 24 ton

Door de geëiste afmetingen was er weinig plaats voor de motoren, stuurhuis en accommodatie. Uiteindelijk is het na zorgvuldige weging van alle onderdelen gelukt om dit alles én alle apparatuur erin te krijgen en de ESB onder de 24 ton te houden.

Tekst: MinDef
Afbeelding: ©Damen Shipyards / Redactie ODB

Heeft U spaargeld!!!

En is dit door de belastingdienst de afgelopen jaren belast?
 
Over uw spaargeld, welk bij de Belastingdienst in box 3 wordt belast, is de afgelopen jaren de
zogenaamde 4% rendementsheffing toegepast. Hierover is door een kleine groep Nederlanders
bezwaar gemaakt en dit is door de Hoge Raad toegewezen.
 
Echter voor de overgrote groep aan Nederlands belastingplichtigen zou dit niet van toepassing zijn.
Ook hiervoor s bezwaar gemaakt middels het opstellen van een petitie. Er is geen actie meer nodig
voor niet-bezwaarmakers box 3
 
Naar aanleiding van alle ambtshalve verzoeken heeft de overheid
besloten dat er een nieuwe procedure komt bij de Hoge Raad. Alle niet-bezwaarmakers met box 3
inkomen over de jaren 2017-2020 kunnen aanspraak maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge
Raad.

Belastingservice ODB

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: UnSplash / Redactie ODB

Defensie vraagt offertes aan voor onderzeeboten

Defensie heeft 16 november jl., zoals eerder is besproken met de Kamer, bij 3 kandidaat-werven een offerte aangevraagd voor 4 nieuwe onderzeeboten. De kandidaat-werven zijn Naval Group, Saab Kockums en ThyssenKrupp Marine Systems. Zij dienen hun biedingen naar verwachting rond de zomer van 2023 in.

Biedingen analyseren

Defensie heeft daarna een aantal maanden nodig om de gedetailleerde biedingen te analyseren. Op basis van vooraf gestelde eisen en gunningscriteria besluit Defensie welke werf de boten mag bouwen. Een van de gunningscriteria is de deelname van Nederlandse bedrijven aan de ontwikkeling, bouw en onderhoud van belangrijke systemen van de boot. Defensie wil daarnaast zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid ter versterking van de technologische en industriële basis. De winnende werf moet hiervoor een overeenkomst afsluiten met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Stroomversnelling

Het afgelopen half jaar kwam het Programma Vervanging Onderzeeboten in een stroomversnelling. Met de offerteaanvraag wordt hierin een grote stap voorwaarts gemaakt. Toch duurt het vanaf de contractondertekening nog zo’n 10 jaar voordat de eerste twee onderzeeboten operationeel zijn. De boten moeten immers nog gebouwd, getest en in de vaart worden genomen.

Doorvaren en kannibaliseren

De Onderzeedienst vaart ondertussen door met de boten van de Walrusklasse. Op termijn zullen 2 van de 4 boten uit de vaart worden genomen. De onderdelen van beide onderzeeboten worden gebruikt voor het onderhoud van de andere boten.(kannibaliseren)

Investeren in slagkracht

Defensie investeert in de slagkracht van de krijgsmacht. Het vervangen van de huidige onderzeeboten is hiervan een belangrijk onderdeel. De Nederlandse “conventionele”onderzeeboten zijn een belangrijke opleidingen & inlichtingen capaciteit binnen de NAVO en de EU.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: MinDef / Redactie ODB

ABP wil grote windmolenparken op de Noordzee bouwen

1

ABP wil in Nederland direct investeren in de grootschalige opwekking en het beheer van windenergie op de Noordzee. Daarom start het pensioenfonds het samenwerkingsverband Noordzeker waarmee we gaan inschrijven op grote projecten om windmolenparken op de Noordzee te bouwen. Zo willen we bijdragen aan de energietransitie in Nederland én zorgen voor een goed pensioen.

Binnen Noordzeker gaan we samenwerken met kennisinstituten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Het eerste windpark op zee waar Noordzeker op gaat inschrijven, is IJmuiden Ver. Dit gebied ligt ongeveer 60 kilometer uit de kust bij IJmuiden en is zo’n 200 vierkante kilometer groot. De winnende inschrijving mag het windmolenpark aanleggen en beheren. De overheid zal de inschrijving eind 2023 starten. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2024 duidelijk is aan wie het project wordt gegund.

Meer Nederlandse energie en invloed op de kosten

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP, geeft aan dat ABP graag een rol speelt bij het opwekken van meer windenergie op de Noordzee: “Door te investeren in windenergie op de Noordzee, willen we bijdragen aan voldoende en duurzaam opgewekte energie voor iedereen in Nederland. Nu én straks. We zien nu hoe belangrijk het is dat we in Nederland meer ‘eigen’ energie opwekken. Dat maakt ons minder afhankelijk van andere landen, maar geeft ons ook meer invloed op de kosten van energie waar nu zoveel Nederlandse huishoudens last van hebben.” Bij de aanleg van het project houdt Noordzeker zeker rekening met flora en fauna en wil het de biodiversiteit versterken. Daarnaast is het doel om met dit project bij te dragen aan de Nederlandse werkgelegenheid en de versterking van de kenniseconomie.

Dit zit in ons DNA

Waarom zou een pensioenfonds windmolenparken moeten ontwikkelen? Harmen vindt dat dit soort investeringen ABP juist op het lijf geschreven is: “Pensioenfondsen hebben geduld. Ze beleggen hun geld voor de lange termijn. En dat is nodig om de bouw en het beheer van de windparken mogelijk te maken. Het investeren in dit soort projecten is ook wat onze deelnemers van ons vragen: investeren in projecten met een duurzaam karakter waar de maatschappij ook de vruchten van plukt.”

Al zeer actief in windenergie

ABP heeft al een belang in Nederlandse windparken en een aantal buitenlandse windparken. Ook maakte ABP de aansluiting van 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven in het buitengebied op glasvezel mogelijk, door in samenwerking met KPN, te investeren in de oprichting van Glaspoort. Daarmee heeft ABP dus al flink wat ervaring met het beheer van maatschappelijk relevante projecten, die ook nog eens bijdragen aan een goed pensioen.

Tekst: ABP / Redactie ODB
Foto: Kaja Sariwating / Unsplash / Redactie ODB

Sportschoenen

In de Defensienota 2022 is vanaf 2024 3,7 miljoen per jaar gereserveerd voor de verstrekking van sportschoenen aan militairen. Dit budget wordt structureel overgeheveld naar het KPU-bedrijf om de aanschaf van de sportschoenen te financieren.

Vooruitlopend op het verstrekken van sportschoenen via een nieuwe ROVK vindt verstrekking via DIDO++ plaats (zelf aanschaffen en bedrag declareren). Een reële marktprijs is €130,-, dit is het maximaal te declareren bedrag. De jaarlijkse kosten zijn dan 5,6 of 10,1 miljoen (indien sprake is van 80% eindheffing).

Voor de jaren 2024 en verder is een budget van 3,7 miljoen per jaar beschikbaar. Conform besluit BR Ud. 03-06-’22 wordt de verstrekking van sportschoenen voor zowel militairen als reservisten beschikbaar gesteld op jaarlijkse basis. Het budget van 3,7 miljoen dat is gereserveerd is met dit aanvullende besluit niet meer toereikend.

De meerlasten van 6,4 miljoen per jaar (uitgaande van DIDO++ en eindheffing) worden vanaf 2024 gedekt uit het wendbaarheidsbudget (artikel 12). Dit is niet het geval voor 2022 en 2023. De extra lasten in die jaren worden gedekt binnen de begroting van DM0.

Indien dit tot budgettaire problemen leidt, wordt het KPU-bedrijf alsnog gecompenseerd voor de kosten van de verstrekking van sportschoenen. Pagina 2 van 4 HDFC is in overleg met de belastingdienst genomen om vrijstelling te krijgen van de eindheffing voor de verstrekking van sportschoenen.

Als het budget voor eindheffing niet nodig blijkt, dan vloeit het gereserveerde budget voor de eindheffing terug naar het wendbaarheidsbudget.

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Mostafa Mahmoudi op Unsplash / Redactie ODB

Ere lid Nico van Delft

1

De ALV besloot afgelopen vrijdag 11-11-2022 unaniem, op voordracht van het Hoofdbestuur, Nico van Delft als Ere lid van de ODB te benoemen. Maar waarom heeft het bestuur Nico voorgedragen? En wat heeft hij zoal in de afgelopen jaren gedaan voor de ODB, Defensie, en de gemeente Den Helder?

ODB

  • 2003  tot 2005 medeoprichter Onafhankelijke Defensiebond (ODB);
  • 2005  tot 2022 ondersteuning opendagen KL KLu en KM;
  • 2005  tot 2022 ledenwerving ODB (onder soms zware omstandigheden);
  • 2008  tot heden lid Algemene Ledenraad ODB portefeuille CZSK en Voormalig Defensiepersoneel;
  • 2008  tot heden raadsman ouderenbeleid van de ODB, lid klacht en adviescommissie.
  • 2016  tot 2017   Financiële Controle Commissie CMHF

Nico bewaakt de regels binnen de ODB, kan zeer slecht tegen oneerlijkheid. Hij komt altijd op voor de zwakkeren en benadeelden. Eigenlijk wilde Nico niet in een “linkse vakbond” maar werd door andere marine mensen op het spoor gezet dat er nog wat andere smaken waren in vakbondsland. Echter soms gebeuren er zaken die ingrijpen noodzakelijk maakten. In 26 mei 2003 stond Nico met een groep gelijkgestemden aan de wieg van de Onafhankelijke Defensie Bond. Mensen die Nico kennen weten dat hij voorop loopt en op de barricaden staat voor onze vakbond en haar leden hij laat zich zeer zeker niet afschepen met smoesjes, resultaat, daar gaat Nico voor.

Defensie

Wist u dat Nico als dienstplichtig militair bij de Marine in dienst kwam. Hij daarna beroeps militair werd bij het korps mariniers en “best man” van zijn opleiding was. Dat zijn carrière na een zeer zwaar ongeval één jaar later bij het korps voorbij was. Dat hij toch bij de marine mocht blijven, maar dan bij het blauw component. Hij daarna terecht kwam als chauffeur bij de Marine Transportdienst. En daar kerninstructeur werd onder andere op de BV 206D een amfibisch voertuig van de mariniers. En dat hij deze persoonlijk heeft uitgetest bij de IJzeren Man in Hedel bij Vught. Nico heeft ook les gegeven bij de genie in Vught, en dat knakkie blazen erg populair was. Toen Nico zijn carrière beëindigde sprak het boekdelen dat het hotel nabij de Van Ghentkazerne volgeboekt was met gasten voor zijn FLO receptie.

Civiel

Nico is onder meer actief in de plaatselijke politiek. Als lid van de Stadspartij was hij fractie assistent en raadslid in de gemeente Den Helder van 2014 tot 2018. En in de partij zelf actief als penningmeester, voorzitter en bestuurslid. Zelfs heeft Nico les gegeven als heftruck, hoogwerker intern transport materieel docent en rij-instructeur, en examinator

Tekst: Redactie ODB

Afbeelding: Alex Hiemstra fotografie / Redactie ODB

GezondheidGezondheid