16 april, 2024

Gedragscode Onafhankelijke Defensiebond.

De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) acht zoals blijkt uit het beleidsdocument van de vereniging en de artikelen 4, 5, 13 lid 1 en artikel 16 van de Statuten, dat gelijkwaardigheid van alle mensen het fundamentele uitgangspunt is voor het bestaan van de vakbond. De ODB verzet zich tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, gezondheid, handicap, leeftijd of op welke andere oneigenlijke grond dan ook. De ODB en haar leden onderschrijven daarmee:

De vakbond ODB zal gerichte maatregelen treffen binnen de vereniging en de werkorganisatie om discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en/of (verbaal) geweld te voorkomen en in voorkomende gevallen te bestrijden. Deze gedragscode en de daarmee verbonden regelingen hebben ook betrekking op alle onderlinge omgangsvormen. De vakbond ODB hanteert deze gedragsregels ook betreffende verantwoord gebruik van communicatievoorzieningen (internet en gsm). De vakbond ODB verplicht zich tot het voeren van een samenhangend beleid gericht op respectvolle omgangsvormen en gelijkwaardigheid van eenieder met de volgende onderdelen:

  1. Het ontwikkelen en uitvoeren van preventief beleid.
  2. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
  3. Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een klachtenprocedure.

(Kader)leden en medewerkers van de vakbond ODB bejegenen elkaar en andere mensen collegiaal en met respect. Onder ongewenst gedrag wordt binnen de vakbond ODB verstaan dat mensen elkaar onheus, beledigend of minachtend bejegenen op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, gezondheid, handicap, leeftijd, plaats in de organisatie of op welke oneigenlijke grond dan ook. Onder ongewenst gedrag wordt tevens verstaan gedrag dat als (seksuele) intimidatie, agressie, bedreigend, (verbaal) gewelddadig, pestend of anderszins als onwenselijk kan worden ervaren door degene, tot wie het gedrag zich richt en/of degene die daarmee geconfronteerd wordt. Ook wordt onder ongewenst gedrag gerekend uitingen (internet) die schade aanrichten aan de goede naam van de vakbond ODB.

Aan alle leden en werknemers van de vakbond ODB zal door de vereniging te kennen worden gegeven dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en tot sancties kan leiden voor de persoon, die zich daaraan schuldig maakt.

Bestuurders, kaderleden en anderen, die actief zijn binnen de vereniging zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid aangaande ongewenst gedrag in de vereniging. Zij creëren een zodanig omgangsklimaat dat ongewenst gedrag, waar deze gedragscode betrekking op heeft, wordt voorkomen en, indien ongewenst gedrag toch wordt waargenomen, dan nemen zij gerichte maatregelen ter bestrijding daarvan. Bestuurders, en kaderleden zijn binnen hun werkgebied in de vereniging, zoals de belastingservice, Afdeling Individuele Ondersteuning, en werkzaam onder de stichting Voor En Door Militairen (VEDM), verantwoordelijk voor dat alle leden op de hoogte zijn van de gedragscode. Bestuurders en kaderleden stimuleren een gelijkwaardige, ongedwongen omgang met en onder leden.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het uitvoeren van beleid aangaande ongewenst gedrag in de werksituatie. De leidinggevende dient een zodanig werkklimaat te creëren dat ongewenst gedrag waar deze gedragscode betrekking heeft, niet voorkomt, en indien ongewenst gedrag voorkomt, dan neemt hij/zij gerichte maatregelen ter bestrijding daarvan. De leidinggevende is er verantwoordelijk voor dat iedereen in de betreffende werkeenheid op de hoogte is van de gedragscode. De leidinggevende stimuleert een collegiale, gelijkwaardige omgang. Iedereen binnen de vakbond ODB zullen via de gebruikelijke informatiekanalen worden geïnformeerd over het beleid ter preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.

Zoals gesteld bejegenen vrijwilligers en medewerkers van de vakbond ODB collega’s, (kader) leden en anderen respectvol en maken zij zich niet schuldig aan ongewenst gedrag. De vrijwilliger en/of medewerker is bij het verrichten van zijn werkzaamheden alert op het zich voordoen van ongewenst gedrag of mogelijk discriminerende effecten van beleid. Iedere vrijwilliger of medewerker die in zijn werksituatie discriminatie of ander ongewenst gedrag signaleert, probeert dit op adequate wijze binnen de afdeling, eventueel in overleg met de leidinggevende of bestuur, aan de orde te stellen. De medewerker, die zelf met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd of die ongewenst gedrag jegens een ander of anderen waarneemt kan dit ook aan de orde stellen bij de vertrouwenspersoon van de ODB. Medewerkers van de ODB verlenen hun volledige medewerking bij de uitvoering van beleidsinitiatieven die tot doel hebben non-discriminatie, gelijke behandeling en gewenst gedrag binnen de werkorganisatie, binnen de vakbond ODB en in zijn algemeenheid, te bevorderen. Het schenden van de vertrouwelijkheid van de inhoud van het geschrevene of besprokene van al hetgeen het werk van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie betreft is tevens aan te merken als een ongewenste gedraging en wordt als zodanig door leidinggevende, vertrouwenspersoon, en Klacht en AdviesCommissie (KAC) in behandeling genomen.

Leden van de ODB bejegenen elkaar , kaderleden, medewerkers van de bond en alle andere personen respectvol en zij maken zich niet schuldig aan ongewenst gedrag. Elk lid is bij zijn activiteiten voor de bond of zijn deelname aan bondsactiviteiten of bijeenkomsten alert op het zich voordoen van ongewenst gedrag, en mogelijke discriminerende effecten van beleid. Ieder (kader)lid die in zijn werk voor de vakbond of deelname aan bondsactiviteiten of bijeenkomsten discriminatie of ander ongewenst gedrag signaleert (ook op social media), probeert dit op adequate wijze binnen zijn eigen orgaan (afdeling/werkorganisatie), eventueel in overleg met de verantwoordelijke bestuurder, aan de orde te stellen. Degene, die zelf met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd of ongewenst gedrag jegens een of meer anderen waarneemt, kan dit ook aan de orde stellen bij de vertrouwenspersoon of de KAC. (Kader)leden verlenen hun volledige medewerking bij de uitvoering van beleidsinitiatieven die tot doel hebben non-discriminatie, gelijke behandeling en gewenst gedrag binnen de ODB en in zijn algemeenheid, te bevorderen. Het schenden van de vertrouwelijkheid van de inhoud van het geschrevene of besprokene van al hetgeen het werk van de vertrouwenspersoon en de KAC betreft is tevens aan te merken als een ongewenste gedraging en wordt als zodanig door leidinggevende, vertrouwenspersoon en KAC in behandeling genomen.

Deze gedragscode heeft tot doel de bevordering van een alerte en effectieve naleving van het verbod van discriminatie, seksuele intimidatie en alle overige vormen van ongewenst gedrag in de werkorganisatie en binnen de vakbond ODB. Deze gedragscode is van toepassing op de gehele organisatie, dat wil zeggen op alle onderdelen ervan, en richt zich tot een ieder die in dienst is van of lid is van de Onafhankelijke Defensie Bond. Deze gedragscode is door het Hoofdbestuur vastgesteld op 1 oktober 2013 en treedt in werking op 1 november 2013.

Select 2024Select 2024