23 juni, 2024
DefensieRegels ‘meenemen verlof’ gewijzigd

Regels ‘meenemen verlof’ gewijzigd
R

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt in het Georganiseerd Overleg over nieuwe regels m.b.t. het meenemen naar een volgend kalenderjaar van niet opgenomen verlofuren. Aanleiding voor het aanpassen van de bestaande regels was o.a. een uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de zaak Schultz-Hoff en Stringer.

Op 20 januari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over de opbouw van verlofaanspraken tijdens ziekte. Het arrest werd gewezen naar aanleiding van vragen van een Britse en Duitse rechter over de uitleg van de Europese richtlijn over vakantieaanspraken. In de kwestie Schultz-Hoff was de werknemer langdurig uitgevallen vanwege ziekte voordat zijn dienstverband werd beëindigd. Volgens Duits recht was zijn recht op vakantiedagen komen te vervallen omdat hij deze dagen niet binnen een bepaalde termijn had opgenomen.

Een gevolg van deze uitspraak is dat nu anders wordt aangekeken tegen “oud verlof”. Op grond van de nieuwe afspraken kunnen niet-opgenomen verlofuren in beginsel nog maar één jaar worden meegenomen. Aan het eind van dat kalenderjaar komen eventueel nog steeds niet-opgenomen verlofuren te vervallen. De nieuwe regelgeving moet nog worden verwerkt in het AMAR en het BARD, voordat ze officieel van toepassing is.

Uitzonderingen
Uitsluitend indien, naar het oordeel van de commandant, operationele of gewichtige persoonlijke omstandigheden of medische redenen, de ambtenaar hebben verhinderd vakantie op te nemen, wordt de vervaldatum van nog steeds niet-opgenomen verlofuren met nog een kalenderjaar opgeschoven.

Medische redenen
Om in aanmerking te komen voor opschorting van de vervaltermijn, op grond van medische redenen gelden ook nieuwe regels. Als bewijsvoering voor het feit dat de militair om medische redenen verhinderd was om vakantieverlof op te nemen, legt de militair een schriftelijke verklaring van de behandelend arts van de militair geneeskundige dienst, of een andere arts indien geen arts van de militaire geneeskundige dienst voorhanden is, over aan de commandant. Voor de burgermedewerker geldt in dit geval dat een schriftelijke verklaring van de behandelend arts aan de commandant dient te worden overlegd.

Reeds opgebouwd ‘verlofstuwmeer’
Voor een reeds opgebouwd ‘verlofstuwmeer’ zijn bovenstaande regels één op één van toepassing. Hierop geldt één uitzondering: bovenstaande regels gelden niet voor verlof dat reeds voor 31 december 1996 is opgebouwd, maar nog niet was verleend.

Het is nog niet duidelijk wat de ingangsdatum wordt van deze nieuwe regelgeving.

Prodef/Georganiseerd Overleg (René Pieters)

www.capra.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: