24 februari, 2024
DefensieInformatie voor reservisten inzake COVID-19

Informatie voor reservisten inzake COVID-19
I

De genomen maatregelen in het kader van COVID-19 hebben gevolgen voor reservisten. Ook in deze “vreemde tijden” wil Defensie er zijn voor alle reservisten. Vanuit Defensie willen we in het kader van goed werkgeverschap hier goede en eenduidige voorzieningen voor treffen. Uitgangspunt is dat reservisten doorbetaald krijgen conform de gemaakte afspraken. Onderstaand treft u de richtlijnen hiervoor aan.

Disclaimer Defensie
De situatie kan snel veranderen. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren. Wilt u de laatste juiste, informatie kijkt u dan op de nieuwspagina op intranet.

In deze richtlijn gaan we op in drie onderwerpen:

  • Lopende afspraken over inzet
  • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
  • Alternatieve operationele inzet

De COVID-19 maatregelen gelden op dit moment tot en met 6 april 2020.
Als de maatregelen langer doorlopen dan zal Defensie de hier omschreven maatregelen ook verlengen of aanvullen.

Lopende afspraken over inzet

Reservisten met een IIR of IO.
De meeste reservisten met IIR of IO werkafspraken kunnen hun werkzaamheden in overleg met hun IIR opdrachtgever thuis uitvoeren (conform geldende richtlijnen). Het werk gaat immers door.

Reservisten die hun IIR of IO werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, melden zich telefonisch bij hun IIR of IO opdrachtgever. Deze probeert vervangend werkzaam te verzorgen. Mocht het niet mogelijk zijn vervangend werk aan te bieden, dan meldt de reservist zich bij zijn primaire commandant en is bereikbaar en beschikbaar voor alternatieve inzet. De IIR/IO uren worden volgens het afgesproken rooster doorbetaald.

Bij het aflopen van de IIR/IO-periode vindt conform het reguliere proces al dan niet verlenging plaats. Dit is niet afhankelijk van COVID-19 maatregelen. 

Reservisteninzet met een (jaar)planning.
Reservisten, zoals bijvoorbeeld van NATRES en KMar, die werken conform een (jaar)planning worden doorbetaald t/m 6 april 2020 op basis van hun reële/gemiddelde opkomstpercentage. De uitvoering van deze maatregel ligt op het niveau van het bevoegd gezag. Zoveel als mogelijk zal alternatieve inzet worden aangeboden.

Reiskosten- en overige vergoedingen.
Reiskostenvergoedingen en toeslagen zoals oefentoelage worden alleen betaald indien van toepassing. Thuiswerken en afgelaste O&T momenten leveren dus geen extra vergoeding op.

Inleveren persoonlijke- en groepsappèllijsten.
Tot nader order hoeven de appèllijsten (Dfe313 en Dfe314) niet door de reservist en door zijn of haar bevoegd gezag te worden ondertekend. Deze worden vanaf nu digitaal verwerkt volgens de procedure:

Dit betreft een tijdelijke aanpassing van de werkwijze met betrekking tot appèllijsten, in de huidige bijzondere omstandigheden.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Toepassing regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, voorheen werktijdverkorting) van het UWV in combinatie met inzet van reservisten  die in dienst zijn bij een werkgever die gebruik maakt van die regeling.

Wat houdt de regeling NOW in?
Op de site van het UWV staat de regeling tot in detail uitgelegd. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Hoe werkt de regeling NOW?
Een werkgever die door het Corona-virus in financiële problemen komt (denk aan bijvoorbeeld horecaondernemers die hun zaak moeten sluiten), kan een aanvraag voor de regeling doen. Deze aanvraag moet goed onderbouwd zijn. Vaak wordt er een accountantsverklaring gevraagd. Op grond van de onderbouwing wordt een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemers toegekend aan de werkgever. Terwijl de werkgever de werknemers deels of volledig vrijstelt van werk, krijgen deze wel volledig betaald. De werknemer ervaart dus geen verschil op zijn of haar loonstrook, ondanks dat deze geheel of gedeeltelijk thuis zit.

Een belangrijk verschil tussen deze uitkering en “gewone” WW
Wanneer iemand “gewoon”, buiten zijn of haar schuld werkloos raakt, kan deze een uitkering aanvragen bij het UWV (mits er een arbeidsverleden is van minimaal 6 maanden). De uitkering wordt betaald aan de aanvrager. De werkzoekende dus.

In het geval van de huidige regeling wil de overheid voorkomen dat de werkgever de werknemer moet ontslaan en dat deze naar het UWV gaat voor een uitkering. Wanneer de regeling NOW wordt toegekend, blijft de werknemer in dienst bij de werkgever. De werkgever ontvangt geld van het UWV en kan daardoor, ondanks gebrek aan inkomsten uit de onderneming, de werknemer zijn volledige salaris betalen. 

Verschil dus: er loopt bij de regeling NOW geen lijntje tussen het UWV en de werknemer, maar tussen de werkgever en het UWV.

Hoe werkt het als iemand reservist is en zijn of haar primaire werkgever gebruik maakt van de regeling NOW?
Als iemand in de tijd voor de Corona-problematiek naast zijn baan bij de primaire werkgever werkzaamheden verrichtte als reservist, kan hij daar gewoon mee door gaan. Dat werkt ook zo bij een gewone WW. Voorbeeld: ik werk voltijds bij Defensie. Stel dat ik op zaterdag ook nog in een winkel werk. Als ik nu boventallig word en een uitkering moet gaan aanvragen, dan krijg ik die voor de baan bij Defensie. Mijn zaterdagbaantje-in-de-winkel blijft wat het is. Ik word niet gekort op mijn werkloosheidsuitkering die geldt voor mijn Defensiebaan. Echter, wanneer ik geen zaterdagbaantje zou hebben en werkloos raak en daarna een zaterdagbaantje zoek, word ik wel gekort op mijn uitkering omdat mijn zaterdagbaantje in die situatie een verandering is van na mijn ontslag bij Defensie.

Echter, als een reservist die door zijn primaire werkgever veel uren naar huis wordt gestuurd denkt “ik heb tijd genoeg, ik werk wat meer voor Defensie dan in de tijd voordat de regeling NOW van toepassing was”, dan begint het te schuren. Immers, betrokkene krijgt volledig salaris over de uren die hij thuis zit omdat de werkgever omzetverlies heeft door Corona en gebruik maakt van een regeling om betrokkene niet te hoeven ontslaan. Als hij dan geld verdient als reservist over diezelfde uren is dat dubbel. Dat is niet de bedoeling van de regeling. De meeste reservisten met een primaire baan elders, verdienen normaliter als reservist in hun eigen tijd (verlof of BV). 

Hoe moet het wel?
Het komt er in het kort op neer dat je niet in hetzelfde uur door je primaire werkgever en door Defensie kan worden betaald. Wanneer een reservist in de tijd dat hij of zij door zijn primaire werkgever vrijgesteld is van werk maar wel betaald krijgt, significant meer gaat werken als reservist dan in de periode daarvoor, dan moet hij of zij dat melden bij het UWV.

Wat gebeurt er als een reservist in de door de werkgever vrijgestelde uren veel betaalde uren bij Defensie maakt?

Hiervoor zijn 2 scenario’s denkbaar:
a. UWV ziet het niet omdat er geen directe lijn loopt tussen de reservist en het UWV. Als de Belastingdienst het ook niet opvalt bij de reservist, gebeurt er niets. Het spreekt voor zich dat dit niet de bedoeling is. De reservist loopt hiermee het risico beboet te worden en het past niet binnen de gedragscode van Defensie (vertrouwen en integriteit).

b. De Belastingdienst ziet het wel en er komt een naheffing bij de reservist.

Wat als er nu een noodsituatie ontstaat waardoor er veel militaire inzet nodig is en we alle reservisten ook intensief nodig hebben?
Stel dat er bijvoorbeeld een “ lock down”  komt en het leger wordt ingezet voor handhaven of andere bijzondere taken. In die situatie zal Defensie in overleg gaan met de andere ministeries en uitvoeringsorganisaties voor een oplossing. De reservist die dan extra wordt ingezet hoort tegen die tijd van zijn of haar commandant hoe te handelen. Een aandachtpunt van Defensie is hierbij de verplichting van de reservist om dit aan te geven bij de werkgever en mogelijke gevolgen voor uitkeringen.

Alternatieve inzet
Iedere militair, dus ook de reservist, dient rekening te houden met alternatieve inzet indien daar in de huidige situatie om wordt gevraagd.

Vragen
Heeft u vragen over deze regeling dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de lijn (commandant cq functionele chef) of tot de helpdesk van het DienstenCentrum Human Resources (momenteel alleen per mail te bereiken via dc-hr@mindef.nl). Blijven er ondanks alle maatregelen toch nog problemen zijn kun u ook contact opnemen met de Onafhankelijke Defensiebond (indien lid) via internet of mobiel.

Bron: P&O
Foto: Mindef

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: