28 mei, 2024
DefensieBuitenlands verblijf partners en de verklaring van geen bezwaar (VGB)

Buitenlands verblijf partners en de verklaring van geen bezwaar (VGB)
B

Sinds 1 november 2013 is de nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken in werking. Het beleid is daarbij niet ingrijpend gewijzigd, want de nieuwe beleidsregel is vooral een samenvoeging van al geldende beleidsregelingen en de bestaande praktijk.

De laatste tijd is gebleken dat er onduidelijkheid is over het buitenlands verblijf. Heeft u of uw partner in de afgelopen vijf jaar een periode van drie maanden of langer doorgebracht in een land waar de inlichtingendienst van Defensie (MIVD) geen persoonsgegevens mee uitwisselt? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw verklaring van geen bezwaar (VGB) en daarmee voor uw baan bij Defensie. Dit geldt overigens niet als u voor een verblijf namens Defensie in het buitenland was, zoals een buitenlandplaatsing of een uitzending.

Ook als uw (Nederlandse) partner in de afgelopen vijf jaar voor een periode langer dan drie maanden in het buitenland heeft gereisd, gewerkt of gestudeerd, zou dat kunnen leiden tot het weigeren of intrekken van een VGB. Ook hier zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als de partner als rijksambtenaar in het buitenland was geplaatst. Onder bepaalde omstandigheden zijn ook een reis, werk of studie geen belemmering. Een nieuwe partner moet u overigens altijd melden aan de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) door het invullen van een Staat van Inlichtingen. Dat kan u doen via de beveiligingsfunctionaris van uw eenheid of afdeling.

Een VGB is nodig om te kunnen werken op een vertrouwensfunctie. Dat zijn alle militaire en veel burgerfuncties bij Defensie. Naar iedereen die een vertrouwensfunctie gaat vervullen, wordt een veiligheidsonderzoek ingesteld. Elke vijf of tien jaar wordt dat veiligheidsonderzoek opnieuw gedaan. Het onderzoek moet onder meer aantonen dat er in de afgelopen jaren niets is gebeurd wat het verkrijgen van een VGB in de weg staat. De periode waarover wordt teruggekeken varieert tussen de vijf en acht jaar.

Buitenlandse inlichtingendiensten vormen de belangrijkste bron van informatie voor het verkrijgen van informatie over herkomst of verblijf in het buitenland van u of uw partner. Samenwerkingsverbanden tussen inlichtingendiensten zijn vertrouwelijk en zijn aan verandering onderhevig. Daarom is er niet een standaardlijst te geven van landen waarin het verblijf voor problemen met de VGB kan zorgen. Of een buitenland waar u of uw partner heeft verbleven tot die landen behoort, kan u nagaan bij de beveiligingsfunctionaris van uw eenheid of afdeling.

Defensiemedewerkers met een partner die langere tijd verblijft of heeft verbleven in een land waarmee geen samenwerkingsverband bestaat, waren zich bij het aangaan van de relatie mogelijk onvoldoende bewust van het partnerbeleid en de eventuele gevolgen daarvan voor hun werk. Daarom laat Defensie momenteel onderzoeken of per geval maatwerk mogelijk is. Het betreffende personeel zal hierover worden geïnformeerd.

Meer informatie? Kijk op de intranetpagina van de MIVD. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de beveiligingsfunctionaris van uw eenheid of afdeling.

bron P-post nr86

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: