22 mei, 2024
DefensieAOW-gat: Ingevuld maar niet aangevuld!

AOW-gat: Ingevuld maar niet aangevuld!
A

Minister van Defensie Hennis heeft in haar brief aan de Tweede Kamer van 1 februari jl. een nadere uitleg gegeven over de financiële maatregelen die Defensie treft voor voormalig defensiepersoneel dat wordt geconfronteerd met het AOW-gat. In haar brief van 20 februari gaat de minister in op de specifieke inkomensgevolgen voor het betrokken personeel.

In de bijlage van de laatste brief maakt de minister inzichtelijk wat de inkomenseffecten zijn voor diverse “maatmensen”. De situatie wordt geschetst voor oud-militairen (AOO, KLTZ/LKOL/LtKOL) en oud-burgermedewerkers (burger schaal 7, schaal 11), zowel gehuwd als ongehuwd. Door de aanvullende maatregelen die Defensie neemt naar aanleiding van het AOW-gat, bedraagt in alle gevallen het netto inkomen minimaal 90 procent van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar waren geweest. Aangezien de AOW-en pensioenleeftijd feitelijk niet langer 65 jaar zijn, zal Defensie deze minimumaanspraak zo nauwkeurig mogelijk vaststellen.

Voor alle “maatmensen” wordt in ieder geval aangevuld tot 90% van de oude situatie (pensioen + AOW met 65 jaar), alleen de burger schaal 11 (ongehuwd) “scoort” 95% t.o.v. de oude situatie.

  • De totale kosten van de genomen maatregelen bedragen (cumulatief tot 2035) ongeveer 750 miljoen euro. Het grootste deel van deze kosten wordt gedekt uit de begroting van Defensie.
  • Een ander deel (152 miljoen euro) wordt bekostigd uit middelen die voortvloeien uit het amendement-Harbers (VVD)/Nijboer (PvdA). Het amendement betreft een onderuitputting op de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het gebied van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet.

Het aanvullen van het pensioen van voormalige militairen tot het niveau van de UKW, onderzocht op vraag van lid Knops (CDA), brengt meerkosten met zich mee (cumulatief tot 2035) van ongeveer 230 miljoen euro. De compensatie aan voormalig burgerpersoneel wordt dan op een vergelijkbare wijze vormgegeven.

Op de vraag van lid Knops (CDA) is onderzocht of Defensie de heffing Regeling Vervroegde Uittreding (RVU-heffing) zou kunnen ontlopen door met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken te maken zoals de onlangs gemaakte ouderenregeling voor gemeenteambtenaren (generatiepact). Deze regeling houdt in dat de betrokken gemeenteambtenaren, met een aanpassing in het inkomen, minder werken maar wel 100 procent pensioen opbouwen. Omdat de betrokken ambtenaren blijven werken, wordt het generatiepact niet aangemerkt als een RVU-regeling, waardoor de werkgever geen RVU-heffing is verschuldigd.

Mening ODB:
De eerdere kamerbrief leek een beeld te schetsen van een volledige compensatie, dus tot 100% van de oude situatie met pensioenleeftijd 65 jaar. Toegegeven, in de tekst van de vorige kamerbrief stond wel “een beetje verscholen” vermeld dat het in ieder geval minimaal 90% zou zijn. Dit blijkt nu dus meer regel dan uitzondering te zijn geworden!
Om deze reden wordt ook maar “bezuinigd” op de foto van Mindef; hiervan zullen we ook maar ongeveer 90% weergeven.

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: