22 mei, 2024

Deelraden Onafhankelijke Defensiebond

Teneinde activiteiten van de Onafhankelijke Defensiebond te coördineren en te ondersteunen op het niveau zo dicht mogelijk bij de leden, is door het bestuur in artikel 6 van de statuten bepaald dat er 9 deelraden zijn/worden opgericht.

De volgende benaming en afkorting is gegeven aan de 8 deelraden:

  • de deelraad Zeestrijdkrachten – dr. CZSK;
  • de deelraad Landstrijdkrachten – dr. CLAS;
  • de deelraad Luchtstrijdkrachten – dr. CLSK;
  • de deelraad Koninklijke Marechaussee – dr. KMAR;
  • de deelraad burger defensiepersoneel – dr. BDP;
  • de deelraad voormalig militair personeel – dr. VMP;
  • de deelraad voormalig burger defensiepersoneel – dr. VBP;
  • de deelraad internationaal – dr. INT.
  • de deelraad reservisten. – dr. RES.

De deelraadvertegenwoordiging bestaat uit minimaal drie regiobestuurders (3 stemmen). Regiobestuurders worden benoemd voor een periode zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement. De regiobestuurders treden af volgens een door het Dagelijks Bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat de regiobestuurders niet gelijktijdig aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is herbenoembaar. Indien het aantal regiobestuurders beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald blijft het deelraadbestuur niettemin bevoegd en is het Hoofdbestuur verplicht zo spoedig mogelijk een vacature te publiceren waarmee een geschikte kandidaat voor de functie gevonden kan worden.

Iedere regiobestuurder is mede verantwoordelijk om bij een vacature van de commissarisfunctie samen met het Hoofdbestuur te zoeken naar een geschikte kandidaat commissaris. Gekeken wordt of een geschikte kandidaat commissaris aanwezig is, bij voorkeur onder de leden van de desbetreffende deelraad. De kandidaat commissaris wordt uiteindelijk benoemt door de Algemene Ledenvergadering na een verplichte sollicitatie procedure door het HB. Na benoeming maakt de kandidaat commissaris deel uit van het Hoofdbestuur totdat er weer een vacature ontstaat. Indien de regiobestuurders geen geschikte kandidaat in haar deelraad kan vinden wordt gekeken naar kandidaten uit een andere deelraden. Wanneer na herhaalde inspanningen geen geschikte kandidaat voor handen is, blijft de vacature van kracht. Indien meerdere geschikte kandidaten de sollicitatie procedure succesvol hebben afgerond kunnen deze in een bestuursfunctie worden aangesteld en, indien gekozen, op verschillende commissariaten worden ingezet.

De regiobestuurders vertegenwoordigen de deelraad en hebben stemrecht op de ALV. De regiobestuurders zijn in de ALV gehouden aan de artikelen 16, 17,19, 20 van de statuten. De regiobestuurders zijn in de ALV gehouden aan het reglement van orde Algemene Ledenvergadering. Indien een regiobestuurder verhinderd is om op de betreffende vergadering aanwezig te zijn kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een gemandateerd lid uit de deelraad. Hij/zij dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang ALV bij het Hoofdbestuur aangemeld te zijn door middel van een geloofsbrief. Bij overschrijding van het termijn wordt de toegang tot de vergadering geweigerd. Indien een regiobestuurder verhinderd is om op de aangekondigde ALV aanwezig te zijn kan hij/zij zich ook laten vertegenwoordigen door een ander lid uit deze vergadering of door een Hoofdbestuurslid, daarvoor dient de deelraadbestuurder een verklaring per mail te richten 14 dagen voor aanvang ALV aan de secretaris van de Onafhankelijke Defensiebond. Bij overschrijding van het termijn wordt de mandatering geweigerd en de stem neutraal.

De financiële ondersteuning voor de activiteiten binnen de deelraad wordt verzorgd door de penningmeester van de Onafhankelijke Defensiebond. Richtlijnen voor vergoedingen betreffende het bezoeken van de ALV liggen ter inzage bij de penningmeester van de Onafhankelijke Defensiebond.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet is het hoofdbestuur bevoegd om in de geest van de Onafhankelijke Defensiebond te handelen.

Select 2024Select 2024