• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Militaire vakbond ODB

CAO dreigt te kapseizen

Werknemers dreigen in Nederland vogelvrij te raken. In steeds meer sectoren spelen werkgevers spelletjes met hun werknemers. De werkgevers twijfelen namelijk of ze nog wel willen doorgaan met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat blijkt uit een rondgang van De Financiële Telegraaf langs brancheorganisaties van onder meer horeca, detailhandel, bouw en metaal. Veel ondernemers zijn de starre cao’s zo zat dat ze serieus overwegen de samenwerking met de vakbonden te beëindigen.

Bovensectoraal Akkoord Loonsverhoging (rijks)ambtenaren

Het Kabinet en de centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie en defensiepersoneel.

Overleg Militaire Pensioenregeling 2015 Vastgelopen

De fiscale regels voor pensioenopbouw worden per 2015 versoberd. Die fiscale regels worden in de wandelgangen het Witteveenkader genoemd. De opzet erachter is dat door de geringere pensioenopbouw de premies dalen, waardoor de minister van Financiën meer geld in kas houdt. Dit Witteveenkader raakt natuurlijk ook de pensioenregeling voor het defensiepersoneel. De huidige pensioenregeling voor militairen past niet meer binnen de nieuwe fiscale kaders die per 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

Het lijkt aannemelijk dat er op korte termijn door de Centrales van Overheidspersoneel en de werkgever Defensie gesproken gaat worden over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit akkoord wordt in de volksmond veelal CAO genoemd. Maar hoe verloopt nou dat proces van onderhandelingen om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord?

Instemming centrales wijzigingen functie toewijzings proces

De Centrales van Overheidspersoneel hebben in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) ingestemd met een aanpassing van het functietoewijzingsproces. Met de nieuwe systematiek worden twee belangrijke punten weggenomen die leiden tot ongenoegen bij het personeel.

Tijd voor herstel

Eén oktober 2014, was het exact 580 dagen geleden dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie afliep. Mede omdat het Kabinet heeft aangegeven ruimte te zien voor loonsverbetering voor ambtenaren is de CMHF-sector Defensie van mening dat het meer dan de hoogste tijd is om aan te vangen met het proces dat moet leiden tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit past ook binnen de afspraken die gemaakt zijn tussen de minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel.

Loonsverhoging Ambtenaren Jatwerk?

Er zijn veel vragen over de wijze waarop de loonsverhoging van 5,05% in het bovensectorale akkoord wordt gefinancierd. Niet in het minst door de opmerkelijke mediaberichtgeving dat de loonsverhoging zou worden betaald door een greep uit de (ABP) pensioenkas.
GezondheidGezondheid