• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Voorjaarsnota 2016: Chinees Rekenwerk

 Met het verschijnen van de Voorjaarsnota (VJN) 2016 worden de begrotingen van  alle departementen op het prijsniveau 2016 gebracht  (prijscompensatie). Bij de opstelling van de begroting in 2015 is gerekend met het prijsniveau 2015. De VJN dient verder ook...

‘Claims Van Veteranen Niet Op Rekening Defensie !’

De regeringspartijen PvdA en VVD zijn van mening dat toekomstige aanvullende schadeclaims die door veteranen worden ingediend, niet ten koste moeten gaan van de begroting van het ministerie van Defensie. Zij willen dat minister van Defensie Hennis gaat onderzoeken...
Militaire Vakbond ODB

Deltaplan Noodzakelijk Voor Defensiepersoneel

De afgelopen weken is er veel media-aandacht geweest voor het, door de CMHF sector defensie  geïnitieerde, Deltaplan voor Defensie. Een Deltaplan dat niet alleen van toepassing is op de materiële component van Defensie. Ook voor het personeel geldt dat een (desnoods...

Haags Overleg Opgeschort

Gisteren hebben de Centrales van Overheidspersoneel in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid besloten het Georganiseerd Overleg sector Defensie op te schorten.

AOW-gat Defensie Personeel Is Leeftijds Discriminatie

De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen én de wachtgelduitkering op de leeftijd van 65 jaar. Dit oordeelde het College voor de Rechten van de Mens eind 2014.

‘AOW-gat’ (b)lijkt Valkuil

De ODB ontvangt signalen dat onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de inkomstenbelasting tijdens de periode waarin sprake is van een ‘AOW-gat’, alsmede de effecten hiervan. Ook al is de compensatievoorziening hiervoor nog niet definitief vastgesteld, het is wel belangrijk dat voor een ieder duidelijk is hoe de kaarten momenteel zijn geschud. Een uitleg.

ABP En Wanbestuur

Een notitie van het bestuur van het ambtenarenpensioenfonds lekte uit naar onder andere de Telegraaf. Cijfers die het fonds normaal achterhoudt werden daardoor openbaar. Daaruit blijkt: de sociale partners (vakbonden) ondermijnen moedwillig de financiële positie van het fonds.
GezondheidGezondheid